Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 65 (615) Svenshult (Storegård)

Vid Storskifte av utmarken i nordvästra delarna av Lidhults socken 1819, förekom diskussioner om vad som skulle räknas som in eller utmark för respektive hemman. För Svenshults del beslutades att soldattorpet skulle räknas som utmark. Vid uppräkning av ägofigurerna benämndes torpet som "Sjönatorpet" efter tjänstgörande korpralen David Schön och var beläget efter vägen mot Gräshult. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 50' 56.54" E 13° 23' 42.23" (56.849039, 13.395063). RT-90 X= 6305063 Y= 1352953 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från Storskiftet 1819.
Efter skiftet kom soldattorpet att vara beläget på Svenshult Lillegårds mark och därför är David Schön den siste tjänstgörande soldaten som bor på detta torp. Familjen flyttar till svärföräldrarna på torpet Nybygget (Fältstorp) under Björkön i Odensjö socken. Där föds tre av barnen 1817, 1818 och 1822. När David Schöns dotter Anna Catrina föds 1824 bor familjen åter på Svenshults soldattorp som nu upptas under Storegård i husförhörsläng- den och kallades Björköns soldattorp vid barnens födelse. Var detta torp har legat är för mig okänt, därför att vid Laga skifte och sammanträdet 12 oktober 1882 kan man i § 15 läsa att jordägarna inte viste var det gamla soldattorpet varit beläget eftersom soldat inte varit bosatt på torpet i mannaminne. Jordägarna ansåg att det var nödvändigt att utsätta mark till soldattorp vid skiftet och anhöll att förrättningsmännen skulle bestämma mäng- den jord. Hur en sådan uträckning gick till får man här ett gott exempel på. Jordägarna blev tillfrågade hur mycket som hela hemmanet kunde vinter och sommarföda. Jordägarna svarade att varje 1/3 mantal i medeltal såväl vinter som sommar kunde föda 16 fäkreatur. Soldaten var enligt kontrakt berättigad till ett torp som underhåller 2 kor. Om därför hela kreatursunderhållet lägges till grund för soldattor- pets ägokrav, så då på hela hemmanet födes 48 st fäkreatur varav soldattorpet skulle föda 2 tillkommer detta senare 1/24 av hemmanets hela uppskattningsbelopp av alla ägoslagen. Då hemmanets totala mark förutom den som avgår till samfällt behov (vägar m.m.), utgjorde 21 ha 2 ar 32 m 2 92 dm 2 blev soldattorpets andel beräknad till 1/24 av detta uppskattningsbelopp till 87 ar 59 m 2 70 dm 2 . Därför beslutades att soldattorpet skulle utgöra 87 ar och placeras nordvästra delen av utmarken mellan Uttersjön och Lilla Svansjön. Området blev utmärkt med littera D på skifteskartan och var på betydligt större areal än vad man tidigare beslutat, eftersom man lät ståndskogen stå kvar som samfälld och ej ingå i delningen. Redan skifteshand- lingen littera I punkt 5 kan man läsa att området kallades Ljungbergs plan. Den enda soldat som möjligen kan ha bott på detta torp är Lars Peter Svensk, som bara bodde knappt 2 månader i Svenshult före flytten till Knalleberg. Han var då ogift, så det är knappast troligt att han bodde på ett nybyggt soldattorp. Torpet är utmärkt vid torpinventering av Lidhults Hembygdsförening. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 51' 26.00" E 13° 21' 48.80" (56.857222, 13.363556). RT-90 X= 6306042 Y= 1351063 Vill du se flygfoto?
Del av skifteskartan från 1883.
Enligt köpebrev daterat 17 november 1917 säljer roten soldattorpet till Malkolm Svensson i Sällebråten för 2000 kronor. Fastighetsbeteckning blev Svenshult Storegård 1:5 och arealen var 16 har 1290 m 2 .
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp 65 (615) Svenshult (Storegård)

Vid Storskifte av utmarken i nordvästra delarna av Lidhults socken 1819, förekom diskussioner om vad som skulle räknas som in eller utmark för respektive hemman. För Svenshults del beslutades att soldattorpet skulle räknas som utmark. Vid uppräkning av ägofigurerna benämndes torpet som "Sjönatorpet" efter tjänstgörande korpralen David Schön och var beläget efter vägen mot Gräshult. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 50' 56.54" E 13° 23' 42.23" (56.849039, 13.395063). RT-90 X= 6305063 Y= 1352953 Vill du se flygfoto?
Del av kartan från Storskiftet 1819.
Efter skiftet kom soldattorpet att vara beläget på Svenshult Lillegårds mark och där- för är David Schön den siste tjänstgörande soldaten som bor på detta torp. Familjen flyttar till svärföräldrarna på torpet Nybygget (Fältstorp) under Björkön i Odensjö socken. Där föds tre av barnen 1817, 1818 och 1822. När David Schöns dotter Anna Catrina föds 1824 bor familjen åter på Svenshults soldattorp som nu upptas under Storegård i husförhörslängden och kallades Björköns soldattorp vid barnens födelse. Var detta torp har legat är för mig okänt, därför att vid Laga skifte och sammanträdet 12 oktober 1882 kan man i § 15 läsa att jordägarna inte viste var det gamla soldattorpet varit beläget eftersom soldat inte varit bosatt på torpet i mannaminne. Jordägarna ansåg att det var nödvändigt att utsätta mark till soldattorp vid skiftet och anhöll att förrättningsmännen skulle bestämma mängden jord. Hur en sådan uträckning gick till får man här ett gott exempel på. Jordägarna blev tillfrågade hur mycket som hela hemmanet kunde vinter och som- marföda. Jordägarna svarade att varje 1/3 mantal i medeltal såväl vinter som sommar kunde föda 16 fäkreatur. Soldaten var enligt kontrakt berättigad till ett torp som underhåller 2 kor. Om där- för hela kreatursunderhållet lägges till grund för soldattorpets ägokrav, så då på hela hemmanet födes 48 st fäkreatur varav soldattorpet skulle föda 2 tillkommer detta senare 1/24 av hemmanets hela uppskattningsbelopp av alla ägoslagen. Då hemmanets totala mark förutom den som avgår till samfällt behov (vägar m.m.), utgjorde 21 ha 2 ar 32 m 2 92 dm 2 blev soldattorpets andel beräknad till 1/24 av detta uppskattningsbelopp till 87 ar 59 m 2 70 dm 2 . Därför beslutades att soldattor- pet skulle utgöra 87 ar och placeras nordvästra delen av utmarken mellan Uttersjön och Lilla Svansjön. Området blev utmärkt med littera D på skifteskartan och var på betydligt större areal än vad man tidigare beslutat, eftersom man lät ståndskogen stå kvar som samfälld och ej ingå i delningen. Redan skifteshandlingen littera I punkt 5 kan man läsa att området kallades Ljungbergs plan. Den enda soldat som möjligen kan ha bott på detta torp är Lars Peter Svensk, som bara bodde knappt 2 månader i Svenshult före flytten till Knalleberg. Han var då ogift, så det är knappast troligt att han bodde på ett nybyggt soldattorp. Torpet är utmärkt vid torpinventering av Lidhults Hembygdsförening. Position WGS 84 Lat/Long: N 56° 51' 26.00" E 13° 21' 48.80" (56.857222, 13.363556). RT-90 X= 6306042 Y= 1351063 Vill du se flygfoto?
Del av skifteskartan från 1883.
Enligt köpebrev daterat 17 november 1917 säljer roten soldattorpet till Malkolm Svensson i Sällebråten för 2000 kronor. Fastighetsbeteckning blev Svenshult Storegård 1:5 och arealen var 16 har 1290 m 2 .
Soldater