Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Regementschefens övningsrapport 1859

Chefs Emb. vid K.K.R. har äran afgifva rapport angående under innevarande år, 1859, utförda Wapenöfningar: Mötena, vid hvilka den Styrka warit samlad, som vid afgifvna Inrycknings förslager för hvarje serskilt möte blifvit redovisad, hafva utgjorts af: 1. Befälsmöte i 12 dagar fr.o.m. den 12 t.o.m. 23 Maj enligt det upprättade förslaget till tidens fördelande woro beräknade att för de olika öfningarna användas 8 timmar om hvardagarna och 2 timmar om helgdagarna eller tillsammans 68 timmar, hwarförutan 1 timma dagligen använts till klädsel, uppställning, Korum m.m. Af de 68 öfningstimmarna hafva blivit använda till Exercis i sluten ordning samt målskjutning 19 Gymnastik 3 Instruktionsläsning m.m. 6 Afstånds bedömande 2 Bajonett fäktning 3 Garnisions tjenst 1 Förbinderi lära 1 Exercis i spridd ordning 6 Lefvande Bataljons öfning 3 Brigad exercis 2 Stång Bataljons exercis 14 Bevakningstjenst 6 och hafva genom regnväder gått förlorade 2 Summa timmar 68 Dessutom har dagligen 1 timma blifvit använt till serskild Stång Bataljon, förd af Kaptenerna tourert samt med Underbefäl till Afdelning- schefer; äfvensom har Befäl och Underbefäl under mötet öfvats 1 timma med Salutering och Kommando ords utsägande samt 3 timmar med rekognosering och kartutkast. ("Bataljon kallas den trupp, som är sammansatt af flere kompanier, vanligast fyra. Stångbataljon kallas den, hvars afdelningar föreställas af flygelkarlarne, som emellan sig bära stänger eller rep, af samma längd, som afdelningens front." Ex.Regl, 1848 ). 2. Bewäringsmöte med 1859 års 1:a klass, i 17 dagar fr.o.m. den 25 Maj t.o.m. den 10 Juni. Bewäringsmanskapet 567 man indelat i 4 kompanier af 141 och 142 man, Befälet oberäknadt, har exercerats i 8 timmar om hvardagarna och 2 timmar om helgdagarna. Af beräknade 102 öfningstimmar hafva blifvit använda till Exercis i sluten ordning 74 Exercis i spridd ordning 11 Gymnastik 9 Helsning m.m. 3 genom regnväder förlorade öfningstimmar 5 Summa timmar 102 Lego-karlarnas antal vid detta möte ha varit 90. Ingen wanfrejdad Bewärings Soldat har bewistat mötet. 3. Regementsmöte i 22 dagar fr.o.m. den 15 Juni t.o.m. den 6 Juli. Under hvardagarna hafva till de olika öfningarna använts 9 och till helgdagarna 2 timmar, hvarförutan 1 timma dagligen använts till klädsel, uppställning, Korum m.m. Af sålunda beräknade 152 arbetstimmar hafva blifvit använda till Kompani Exercis i sluten ordning samt målskjutning 21 Gymnastik 5 Instruktions läsning m.m. 13 Bajonett fäktning 5 Kompani Exercis i spridd ordning 7 Kompani Exercis i blandad ordning 4 Bevakningstjenst Kompanivis 8 Bevakningstjenst med hela Regementet 6 Bataljons exercis 39 Regements exercis 2 Brigad Exercis med 8 Stång Bataljoner, hvardera af 6 plutoner 2 Stång Bataljons exercis 16 Fältmanöver 9 General Mönstring 9 Genom regnväder förlorade öfningstimmar 6 Summa timmar 152 4. Bewäringsmöte med 1859 års 2:dra klass i 17 dagar, fr.o.m. den 20 Juni t.o.m. den 6 Juli. Bewäringsstyrkan, 625 man, oberäknat Befäl och Instruktörer, har fördelad i 4 Kompanier af 156 och 157 man hvardera, exercerats 8 timmar om hvardagarna och 2 timmar om helgdagarna, hvarförutan 1 timma hwarje söckendag använts till Instruktions läsning samt undervisning i helsning, putsning, gevärets söndertagning och sammansättning m.m. Af de på hela mötet sålunda belöpande 102 arbets timmarna hafva blifvit använda till Kompani Exercis i sluten ordning samt målskjutning 55 Gymnastik 10 Exercis i spridd ordning 21 Regements exercis samfäld med Gamla Stammen 2 Bataljons exercis samfäld med Gamla Stammen 8 Genom regn förlorade öfnings timmar 6 Summa timmar 102 Vid detta möte har Lego-karlarnas antal varit 63. Ingen wanfrejdad Bewärings Soldat har bewistat mötet. Då i år 2:dra Bewärings Klassen för första gången warit sammandragen till samtidig wapenöfning med Regementets Gamla Stam torde mig tillåtas att något utförligare redogöra för de åtgärder som blifvit widtagna för Bewärings Manskapets ekonomi och de iakttagelser jag trott mig göra. I anseende till lokala förhållanden finnes intet serskildt läger för Bewärings Manskapet; utan äro 3 halmhyddor i hvardera af de 8 Stam Kom- panierenas tältgator afsedda att bebos af Bewärings Manskap med deras Korpraler och Instruktörer. Då, såsom i år var förhållandet, Bewärings Kompanierna antal är 4, ligger således hvarje Bevärings Kompani förlagdt i två kompanigator. Provianteringen har werkställts serskilt för gamla Stammen och serskilt för Bewäringen; men kokningen och utspisning har werkställts gemensamt för både Stam och Bewäring. Med dessa anordningar har å ingendera sidan någon missbelåtenhet förmärkts. Om å andra sidan willigt måste medgifvas att Bewärings Manskapet winna betydligt i hållning och skicklighet genom den nära beröring med Stamtruppen hvartill samtidiga wapenöfningar gifva tillfällen, kan å andra sidan ej förnekas att gamla Stammen förlorar något genom den mängd af Befäl som måste för Bewäringens exercerande från gamla Stammen skiljas. En ganska betydlig skillnad mellan 1:a och 2:dra Bewärings Klasserna, så i 1ängd som synnerligaste i utbildning till mera kraftfulla figurer, war i ögon fallande. Munderingarna, som på Ynglingar i 21 års ålder synes hwad man kallar tilltagna i wästen, fylles synbarligen wida bättre af ynglingarna i det 22:a året, äfvensom de senare hanterade gewäret med en lätthet, som ej får helt och hållet tillskrifvas förutgången öfning, utan otvifvelaktigt äfven bero på en ganska betydlig tillökning i kroppskrafter. De år 1837 födda Ynglingarnas medellängd utgjordes, enligt den vid 1858 års Bewärings mönstringar werkställda uppmätning, 5 fot 8,01 tum. Samma Manskap, vid innevarande års 2:a Bewärings möte å nyo uppmätt, har angifvits en medellängd af 5 fot 8,86 tum. Att mycket af hwad förlidet år utlärdes vid nu skedd samling skulle vara förglömt kunde förväntas. Dock bör jag tillägga att i allmänhet mera af den under förlidet års wapenöfning förwärfade färdigheter war i behåll, äfvensom att hvad förglömt war, lättare återlärdes, än jag wågat förutsätta. Målskjutningen wäckte i allmähet Ynglingarnas intresse och resultatet utföll fördelaktigtare än wäntas kunde, då många bland manskapet förut aldrig lossat något skarpt skott. Till förkommande af olyckshändelser, war vidtagen den åtgärden att knallhatten ej fick påsättas förr än då karlen marscherade fram för att skjuta. Manskapet tilläts vid Målskjutningen nyttja stöd. Bewärings Manskapets deltagande i Stam Bataljonernas öfningar wäckte detsammas högsta belåtenhet. Då Gamla Stammen, försvagad genom den till Carlskrona utgångna arbets kommenderingen, genom afgången vid General Mönstringen samt genom ej obetydligt antal sjuka, de sista dagarna af Regementsmötet ej kunde till hvardera af de 24 plutonerna i 2 Bataljonen lemna mer än 22 man blef deraf en följd, att endast 14 Bewärings Soldater på hvarje pluton insättas, således på hela Regementet 336 Bewärings Soldater. Ombyte af manskap skedde, så att alla Bewärings Soldater fingo i möjligaste mått lika deltaga i denna öfning. Bataljonerna formerades med 18 rotars plutoner, utförde äfven de mera invecklade rörelserna, såsom alla slags ställningar mot rytteri m.m.; utan att någon willerwalla af Bewärings Manskapet wållades. Då Bewärings Soldaterna så infattas af Stam Soldaten, som Nådiga General Ordres den 4 ststlidne April föreskrifva, blir instruktionen för de förra ganska lätt efter de ej i sluten ordning i de flesta fall hafva annat att iakttaga, än att hålla sig antingen tätt bakom eller tätt bredvid sin öfverrotmästare. Handgrepp, laddning och eld utfördes äfven af Bataljonerna. Att ojemnhet dervid skulle uppstå war tydligt, då Bewärings Manskapet alla har flintlåsgewär, hvilka i åtskilliga rörelser skola hanteras i olika antal tempo än gewären med knallhattslåsar. Manskapets uppförande så väl Bewäringens som gamla Stammens har warit utmärkt godt. Några få mindre förseelser hafva blifvit med arrest försonade. En Stam Soldat, ohjelpligen begifven på starka drycker, har måst för fylleri med prygel straffas. Helso tillståndet har i så mån warit godt att, med undantag af en Stam Soldat, som under Regements mötet fick smitt koppor och dagen efter mötets slut afled, inga svårare sjukdoms former uppträdt; men sjukantalet har varit betydligt. Högsta antalet sjuka på en gång har under Regements mötet warit: af gamla Stammen 5 man på sjukhuset och 55 man i lägret; samt av årets 2:dra Bewärings Klass, 6 man på Sjukhuset och 35 man i lägret. Målskjutning har verkställts med vanliga Infanterigewär af allt Öfver och Underbefäl med 6, af Korpraler och Soldater med 24 och af 2:dra Klassens Bewärings Manskap med 3 skarpa skott per man. Skarp Skyttarna hafva med tappgewär skjutit 40 skott per man. De genom Nådiga General-Ordres bestämda premier för de bästa träffarna på 200 alnar med de slätborrade och på 500 alnar med de räfflade gewären hafva blifvit utdelade. Under Lit: A, B, C och D bilagda Sammandrag af Målskjutnings protokollen för de serskilda skjutöfningarna utvisa deras res- ultater. Den i år förbrukade skarpa ammunitionen har lemnats oklandrad. Bevakningstjenst har öfvats under Befäls och Regements mötena, under senare mötet dels Kompanivis dels med hela Regementet. Bevakningstjensten med hela Regementet, beräknad att fortgå i 9 timmar, måste, i anseende till ihållande starkt regn, efter 6 timmar afslutas. Den för bevaknings tjensten utförande utfärdade Instruktionen, Hufvudpostchefens, Majoren v. Baumgartens rapport om utförandet samt Croquis öfver bevaknings området, har jag äran under Lit. E, F, och G. härjemte bifoga. Fältmanöver med två Corpser emot varandra utförda under en het dag efter den allmänna plan som under Lit. H ödmjukast bifogas. Corps Befälhafvarna, Majoren v. Baumgarten och Kapten Berghs rapporter om förloppet jemte Karta öfver Lokalen der fältmanövern utfördes, har jag äran bifoga under Lit. I, K och L. Larm har gifvits 2ne gånger under Regements mötet. Den ena gången gafs larm på dagen, då piketen 3 minuter efter larm signalens början utryckte på fältet samt Stam Bataljonerna och Bewärings Kompanierna efter 4 minuter woro formerade på sina uppställnings linier och Batal- jonerna till mig aflemnade efter 6 minuter. Den andra gången slogs larm kort före midnatt. Från Larmsignalens början åtgingo 3 ½ minut innan piketen utryckte på fältet; 4 minuter för Stam Bataljonerna och Bewärings Manskapets formerande på sina uppställnings linier samt 6 minuter innan Bataljonerna woro till mig aflemnade. Under innevarande års Möten har en Tjenstbar Volontär med godkännande tagit Under-Officersexamen. Provianten har befunnits af utmärkt god beskaffenhet och portions kostnaden warit under alla möten 43 öre, portions brännvinet inber- äknadt. Den nya provianterings Staten erkännes ega stort företräde framför den gamla. Så väl Stam som Bewäring hafva allmänt uttagit kontant ersättning för portions brännvinet. Tabeller utvisande det nu tjenande Manskapets ålder och längd samt Bewärings Manskapets af 1:a Klassens längd har jag äran under Lit M, N och O härjemte belägga. Wexiö G M Fleetwood RegementsChef (Bilagorna Lit. E - O är inte bifogade.)
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Regementschefens övningsrapport 1859

Chefs Emb. vid K.K.R. har äran afgifva rapport angående under innevarande år, 1859, utförda Wapenöfningar: Mötena, vid hvilka den Styrka warit samlad, som vid afgifvna Inrycknings förslager för hvarje serskilt möte blifvit redovisad, hafva utgjorts af: 1. Befälsmöte i 12 dagar fr.o.m. den 12 t.o.m. 23 Maj enligt det upprättade förslaget till tidens fördelande woro beräknade att för de olika öfningarna användas 8 timmar om hvardagarna och 2 timmar om helgdagarna eller till- sammans 68 timmar, hwarförutan 1 timma dagligen använts till klädsel, uppställning, Korum m.m. Af de 68 öfningstimmarna hafva blivit använda till Exercis i sluten ordning samt målskjutning 19 Gymnastik 3 Instruktionsläsning m.m. 6 Afstånds bedömande 2 Bajonett fäktning 3 Garnisions tjenst 1 Förbinderi lära 1 Exercis i spridd ordning 6 Lefvande Bataljons öfning 3 Brigad exercis 2 Stång Bataljons exercis 14 Bevakningstjenst 6 och hafva genom regnväder gått förlorade 2 Summa timmar 68 Dessutom har dagligen 1 timma blifvit använt till serskild Stång Bataljon, förd af Kaptenerna tourert samt med Underbefäl till Afdelningschefer; äfvensom har Befäl och Underbefäl under mötet öfvats 1 timma med Salutering och Kommando ords utsägande samt 3 timmar med rekognosering och kartutkast. ("Bataljon kallas den trupp, som är sammansatt af flere kompanier, vanligast fyra. Stångbataljon kallas den, hvars afdelningar föreställas af flygelkarlarne, som emel- lan sig bära stänger eller rep, af samma längd, som afdelningens front." Ex.Regl, 1848 ). 2. Bewäringsmöte med 1859 års 1:a klass, i 17 dagar fr.o.m. den 25 Maj t.o.m. den 10 Juni. Bewäringsmanskapet 567 man indelat i 4 kompanier af 141 och 142 man, Befälet oberäknadt, har exercerats i 8 timmar om hvardagarna och 2 timmar om helgdagarna. Af beräknade 102 öfningstimmar hafva blifvit använda till Exercis i sluten ordning 74 Exercis i spridd ordning 11 Gymnastik 9 Helsning m.m. 3 genom regnväder förlorade öfningstimmar 5 Summa timmar 102 Lego-karlarnas antal vid detta möte ha varit 90. Ingen wanfrejdad Bewärings Soldat har bewistat mötet. 3. Regementsmöte i 22 dagar fr.o.m. den 15 Juni t.o.m. den 6 Juli. Under hvard- agarna hafva till de olika öfningarna använts 9 och till helgdagarna 2 timmar, hvarförutan 1 timma dagligen använts till klädsel, uppställning, Korum m.m. Af sålunda beräknade 152 arbetstimmar hafva blifvit använda till Kompani Exercis i sluten ordning samt målskjutning 21 Gymnastik 5 Instruktions läsning m.m. 13 Bajonett fäktning 5 Kompani Exercis i spridd ordning 7 Kompani Exercis i blandad ordning 4 Bevakningstjenst Kompanivis 8 Bevakningstjenst med hela Regementet 6 Bataljons exercis 39 Regements exercis 2 Brigad Exercis med 8 Stång Bataljoner, hvardera af 6 plutoner 2 Stång Bataljons exercis 16 Fältmanöver 9 General Mönstring 9 Genom regnväder förlorade öfningstimmar 6 Summa timmar 152 4. Bewäringsmöte med 1859 års 2:dra klass i 17 dagar, fr.o.m. den 20 Juni t.o.m. den 6 Juli. Bewäringsstyrkan, 625 man, oberäknat Befäl och Instruk- törer, har fördelad i 4 Kompanier af 156 och 157 man hvardera, exercerats 8 timmar om hvardagarna och 2 timmar om helgdagarna, hvarförutan 1 timma hwarje söckendag använts till Instruktions läsning samt undervisning i hels- ning, putsning, gevärets söndertagning och sammansättning m.m. Af de på hela mötet sålunda belöpande 102 arbets timmarna hafva blifvit använda till Kompani Exercis i sluten ordning samt målskjutning 55 Gymnastik 10 Exercis i spridd ordning 21 Regements exercis samfäld med Gamla Stammen 2 Bataljons exercis samfäld med Gamla Stammen 8 Genom regn förlorade öfnings timmar 6 Summa timmar 102 Vid detta möte har Lego-karlarnas antal varit 63. Ingen wanfrejdad Bewärings Soldat har bewistat mötet. Då i år 2:dra Bewärings Klassen för första gången warit sammandragen till samtidig wapenöfning med Regementets Gamla Stam torde mig tillåtas att något utförligare redogöra för de åtgärder som blifvit widtagna för Bewärings Manskapets ekonomi och de iakttagelser jag trott mig göra. I anseende till lokala förhållanden finnes intet serskildt läger för Bewärings Manska- pet; utan äro 3 halmhyddor i hvardera af de 8 Stam Kompanierenas tältgator afsedda att bebos af Bewärings Manskap med deras Korpraler och Instruktörer. Då, såsom i år var förhållandet, Bewärings Kompanierna antal är 4, ligger således hvarje Bevärings Kompani förlagdt i två kompanigator. Provianteringen har werkställts serskilt för gamla Stammen och serskilt för Bewärin- gen; men kokningen och utspisning har werkställts gemensamt för både Stam och Bewäring. Med dessa anordningar har å ingendera sidan någon missbelåtenhet förmärkts. Om å andra sidan willigt måste medgifvas att Bewärings Manskapet winna betydligt i hållning och skicklighet genom den nära beröring med Stamtruppen hvartill samti- diga wapenöfningar gifva tillfällen, kan å andra sidan ej förnekas att gamla Stammen förlorar något genom den mängd af Befäl som måste för Bewäringens exercerande från gamla Stammen skiljas. En ganska betydlig skillnad mellan 1:a och 2:dra Bewärings Klasserna, så i 1ängd som synnerligaste i utbildning till mera kraft- fulla figurer, war i ögon fallande. Munderingarna, som på Ynglingar i 21 års ålder synes hwad man kallar tilltagna i wästen, fylles synbarligen wida bättre af ynglingarna i det 22:a året, äfvensom de senare hanterade gewäret med en lätthet, som ej får helt och hållet tillskrifvas förutgången öfning, utan otvifvelaktigt äfven bero på en ganska betydlig tillökning i kroppskrafter. De år 1837 födda Ynglingarnas medellängd utgjordes, enligt den vid 1858 års Bewärings mönstringar werkställda uppmätning, 5 fot 8,01 tum. Samma Manskap, vid innevarande års 2:a Bewärings möte å nyo uppmätt, har angifvits en medellängd af 5 fot 8,86 tum. Att mycket af hwad förlidet år utlärdes vid nu skedd samling skulle vara förglömt kunde förväntas. Dock bör jag tillägga att i allmänhet mera af den under förlidet års wapenöfning förwärfade färdigheter war i behåll, äfvensom att hvad förglömt war, lättare återlärdes, än jag wågat förutsätta. Målskjutningen wäckte i allmähet Ynglingarnas intresse och resultatet utföll för- delaktigtare än wäntas kunde, då många bland manskapet förut aldrig lossat något skarpt skott. Till förkommande af olyckshändelser, war vidtagen den åtgärden att knallhatten ej fick påsättas förr än då karlen marscherade fram för att skjuta. Manskapet tilläts vid Målskjutningen nyttja stöd. Bewärings Manskapets deltagande i Stam Bataljonernas öfningar wäckte detsam- mas högsta belåtenhet. Då Gamla Stammen, försvagad genom den till Carlskrona utgångna arbets kommenderingen, genom afgången vid General Mönstringen samt genom ej obetydligt antal sjuka, de sista dagarna af Regementsmötet ej kunde till hvardera af de 24 plutonerna i 2 Bataljonen lemna mer än 22 man blef deraf en följd, att endast 14 Bewärings Soldater på hvarje pluton insättas, således på hela Regementet 336 Bewärings Soldater. Ombyte af manskap skedde, så att alla Bewärings Soldater fingo i möjligaste mått lika deltaga i denna öfning. Bataljonerna formerades med 18 rotars plutoner, utförde äfven de mera invecklade rörelserna, såsom alla slags ställningar mot rytteri m.m.; utan att någon willerwalla af Bewärings Manskapet wållades. Då Bewärings Soldaterna så infattas af Stam Soldaten, som Nådiga General Ordres den 4 ststlidne April föreskrifva, blir instruktionen för de förra ganska lätt efter de ej i sluten ordning i de flesta fall hafva annat att iakttaga, än att hålla sig antingen tätt bakom eller tätt bredvid sin öfverrotmästare. Handgrepp, laddning och eld utfördes äfven af Bataljonerna. Att ojemnhet dervid skulle uppstå war tydligt, då Bewärings Manskapet alla har flintlåsgewär, hvilka i åtskilliga rörelser skola hanteras i olika antal tempo än gewären med knallhattslåsar. Manskapets uppförande så väl Bewäringens som gamla Stammens har warit utmärkt godt. Några få mindre förseelser hafva blifvit med arrest försonade. En Stam Soldat, ohjelpligen begifven på starka drycker, har måst för fylleri med prygel straffas. Helso tillståndet har i så mån warit godt att, med undantag af en Stam Soldat, som under Regements mötet fick smitt koppor och dagen efter mötets slut afled, inga svårare sjukdoms former uppträdt; men sjukantalet har varit betydligt. Högsta ant- alet sjuka på en gång har under Regements mötet warit: af gamla Stammen 5 man på sjukhuset och 55 man i lägret; samt av årets 2:dra Bewärings Klass, 6 man på Sjukhuset och 35 man i lägret. Målskjutning har verkställts med vanliga Infanterigewär af allt Öfver och Underbefäl med 6, af Korpraler och Soldater med 24 och af 2:dra Klassens Bewärings Manskap med 3 skarpa skott per man. Skarp Skyttarna hafva med tappgewär skjutit 40 skott per man. De genom Nådiga General-Ordres bestämda premier för de bästa träf- farna på 200 alnar med de slätborrade och på 500 alnar med de räfflade gewären hafva blifvit utdelade. Under Lit: A, B, C och D bilagda Sammandrag af Målskjutnings protokollen för de serskilda skjutöfningarna utvisa deras resultater. Den i år för- brukade skarpa ammunitionen har lemnats oklandrad. Bevakningstjenst har öfvats under Befäls och Regements mötena, under senare mötet dels Kompanivis dels med hela Regementet. Bevakningstjensten med hela Regementet, beräknad att fortgå i 9 timmar, måste, i anseende till ihållande starkt regn, efter 6 timmar afslutas. Den för bevaknings tjensten utförande utfärdade Instruktionen, Hufvudpostchefens, Majoren v. Baumgartens rapport om utförandet samt Croquis öfver bevaknings området, har jag äran under Lit. E, F, och G. härjemte bifoga. Fältmanöver med två Corpser emot varandra utförda under en het dag efter den allmänna plan som under Lit. H ödmjukast bifogas. Corps Befälhafvarna, Majoren v. Baumgarten och Kapten Berghs rapporter om förloppet jemte Karta öfver Lokalen der fältmanövern utfördes, har jag äran bifoga under Lit. I, K och L. Larm har gifvits 2ne gånger under Regements mötet. Den ena gången gafs larm på dagen, då piketen 3 minuter efter larm signalens början utryckte på fältet samt Stam Bataljonerna och Bewärings Kompanierna efter 4 minuter woro formerade på sina uppställnings linier och Bataljonerna till mig aflemnade efter 6 minuter. Den andra gången slogs larm kort före midnatt. Från Larmsignalens början åtgingo 3 ½ minut innan piketen utryckte på fältet; 4 minuter för Stam Bataljonerna och Bewärings Manskapets formerande på sina uppställnings linier samt 6 minuter innan Bataljonerna woro till mig aflemnade. Under innevarande års Möten har en Tjenstbar Volontär med godkännande tagit Under-Officersexamen. Provianten har befunnits af utmärkt god beskaffenhet och portions kostnaden warit under alla möten 43 öre, portions brännvinet inberäknadt. Den nya provianterings Staten erkännes ega stort företräde framför den gamla. Så väl Stam som Bewäring hafva allmänt uttagit kontant ersättning för portions brännvinet. Tabeller utvisande det nu tjenande Manskapets ålder och längd samt Bewärings Manskapets af 1:a Klassens längd har jag äran under Lit M, N och O härjemte belägga. Wexiö G M Fleetwood RegementsChef (Bilagorna Lit. E - O är inte bifogade.)