Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Om Befälet och Expeditionen i Kompaniet

1. Befälet i Kompaniet föres alltid af Kompani Chefen, derest han ej är Kommenderad, Permitterad, sjuk eller begagnar Semester, i hvilket fall den äldste tjenstgörande Officeren wid Kompaniet, om ej annorlunda befalles, i egenskap af Kompani-Befälhafvare, emottager befälet. 2. Kompani-Expeditionen föres alltid af Kompani-Chefen eller Befälhafvaren under April, Maj och Juni månader, samt eljest när Kompaniet är sammandraget till tjenstgöring. 3. Deremellan föres Kompani-Expeditionen af någon annan bland Kompaniets Officerare (som benämnes Expeditionshafvande Officer) enligt det projekt som under Regements-mötet (eller Juni månad) inlemnas till Majors-Expeditionen och af Tjenstgörande Majoren godkännes. Dock iakttages härvid, att hvarje Expeditions-tour omfattashelt Qvartal, samt att Officerare som det ena året icke blifvit tilldelad Expedition, skola dertill utses under det derpå följande. 4. När Officer placeras till tjenstgöring på annat Kompani, skall, till expeditionen wid detta sednare, lemnas en skriftlig uppgift om tiden då ifrågavarande Officer sist fört Kompani-Expedition. 5. Alla från Kompniet afgående Expeditioner och handlingar, som röra organisation, afsked, befordran, transport, placering, permittering, rekrytering eller boställsverk, samt redogörelse (ware sig för penningar eller persedlar) underskrifvas af Kompani-Chefen eller Befäl- hafvaren, men införas i Kompani Journalen. Alla öfriga expeditoner och handlingar upprättas och underskrifves af Expeditionshafvande Officeren. 6. Till Majors-Expeditionen insändas genast rapport om alla tilldragelser vid Kompaniet. 7. Den, som enligt förutgången order erhållit något ekonomiskt uppdrag skall, sedan detta blifvit fullgjordt, derom afgifva en, till Chefs- Expeditionen ställd rapport, hvilken insändes genom Kompani- till Majors-Expeditionen, för att widare befordras. 8. Ombyte af Expeditionshafvande tillkännagifves genom RegementsOrder, utan föregående anmälan af den afträdande, som icke lemnar rapport om aflemnandet, men deremot är pligtig att, minst 14 dagar dessförinnan uppgifva den tillträdandes blifvande adress, till såväl Majors-Expeditionen som ock till Expeditionerna wid de å ömse sidor belägna Kompanier, hvilka erhålla samma exemplar af Rege- ments-Order. 9. Den, som emottagit Kompani-Expeditionen skall med först afgående post, derom insända rapport till Majors-Expeditionen. 10. Hwarje Kompani Chef (Befälhafvare) och Expeditionshafvande Officer är pligtig, att så ordna sin postgång hemma i landet, att expedi- tioner till Chefs- eller Majors- Expeditionen derstädes inträffa sednast 2 dagar efter den då de äro daterade, samt att, inom lika tid, Order eller meddelande från nämnda Embets-verk äfven kunna komma ifrågawarande personer tillhanda. 11. Om den till Expeditionsförande i tour warande Officeren derom hos Kompani- Chefen (Befälhafvaren) hemställer, må denne, jemte anförande af skälen derföre, hos Majors-Expeditionen föreslå annan dertill willig Officer (hvars skriftliga medgifvande bifogas) att i stället föra expeditionen. Detta skall ske minst 14 dagar före den, då expeditions-touren tager sin början. Kompani-Chefen (Befälhafvaren) uppgifver tillika, när Kompani Expedition sist fördes af den, som sålunda önskar befrielse derifrån. 12. De öfverst å hvarje formulär utförde fär Nummer, uteslutes å sjelfva handlingen. 13. När genom Regements-Ordres tillkännagifvits, hvilka Officerare som skola föra Expedition under näst följande qvartalet, insände Kom- pani-Chefen eller Befälhafvaren, till Majors-Expeditionen, med första derefter afgående post, en enligt formuläret N° 82. upprättad Post- kurs, för fortskaffande af Regements- Ordres under ifråga warande qvartalet. 14. Wid af manskapet anmält behof af Torpsyn eller underlåtenhet å Rothållarens sida att fullgöra påsynte förbättringar skall förhållandet, genom erfaret eller tillförlitligt befäl undersökas, innan anmälan hos Konungens Befallningshafvare göres och då, i sednare fallet, afskrift af sista Syneprotekollet bifogas. 15. Wid rapport om dödsfall skall tillkännagifvas sjukdomens beskaffenhet, tiden under hwilken den warat, och om Läkarewård erhållits, hwarjemte, om afliden Soldat är antagen före den 7 Maj 1842, skall tillkännagifvas huruwida Sterbhuset will försälja Släpmunderings persedlarne och till hwad pris. 16. Inom Afdelningarna vid Kompaniet föres befälet af Afdelnings-Chefen, då han är närvarande och icke kommenderad, permitterad eller sjuk, i vilka fall Kompani-Chefen för tillfället tillsätter annan Befälhafvare. 17. Till undvikande af tidsutdrägt insända Korporalerne sina rapporter directe till Kompani Expeditionen, men lemna, i alla vigtigare fall, genast muntlig eller skriftlig rapport om förhållandet till Afdelnings-Chefen. Ansökningar om afsked ad interim samt om Soldattorps utarrenderande skola alltid insändas genom Afdelnings-Chefen. Korporalerne rapporterar skyndsammast alla tilldragelser inom Korporalskapet och alla Rapporter eller ansökningar insändas till Kompani Expedi- tionen.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Om Befälet och Expeditionen i Kompaniet

1. Befälet i Kompaniet föres alltid af Kompani Chefen, derest han ej är Kom- menderad, Permitterad, sjuk eller begagnar Semester, i hvilket fall den äldste tjenstgörande Officeren wid Kompaniet, om ej annorlunda befalles, i egenskap af Kompani-Befälhafvare, emottager befälet. 2. Kompani-Expeditionen föres alltid af Kompani-Chefen eller Befälhafvaren under April, Maj och Juni månader, samt eljest när Kompaniet är sammandra- get till tjenstgöring. 3. Deremellan föres Kompani-Expeditionen af någon annan bland Kompaniets Officerare (som benämnes Expeditionshafvande Officer) enligt det projekt som under Regements-mötet (eller Juni månad) inlemnas till Majors-Expedi- tionen och af Tjenstgörande Majoren godkännes. Dock iakttages härvid, att hvarje Expeditions-tour omfattashelt Qvartal, samt att Officerare som det ena året icke blifvit tilldelad Expedition, skola dertill utses under det derpå föl- jande. 4. När Officer placeras till tjenstgöring på annat Kompani, skall, till expeditionen wid detta sednare, lemnas en skriftlig uppgift om tiden då ifrågavarande Officer sist fört Kompani-Expedition. 5. Alla från Kompniet afgående Expeditioner och handlingar, som röra organisa- tion, afsked, befordran, transport, placering, permittering, rekrytering eller boställsverk, samt redogörelse (ware sig för penningar eller persedlar) under- skrifvas af Kompani-Chefen eller Befälhafvaren, men införas i Kompani Journalen. Alla öfriga expeditoner och handlingar upprättas och underskrifves af Expedi- tionshafvande Officeren. 6. Till Majors-Expeditionen insändas genast rapport om alla tilldragelser vid Kompaniet. 7. Den, som enligt förutgången order erhållit något ekonomiskt uppdrag skall, sedan detta blifvit fullgjordt, derom afgifva en, till Chefs-Expeditionen ställd rapport, hvilken insändes genom Kompani- till Majors-Expeditionen, för att widare befordras. 8. Ombyte af Expeditionshafvande tillkännagifves genom RegementsOrder, utan föregående anmälan af den afträdande, som icke lemnar rapport om aflem- nandet, men deremot är pligtig att, minst 14 dagar dessförinnan uppgifva den tillträdandes blifvande adress, till såväl Majors-Expeditionen som ock till Expeditionerna wid de å ömse sidor belägna Kompanier, hvilka erhålla samma exemplar af Regements-Order. 9. Den, som emottagit Kompani-Expeditionen skall med först afgående post, derom insända rapport till Majors-Expeditionen. 10. Hwarje Kompani Chef (Befälhafvare) och Expeditionshafvande Officer är pligtig, att så ordna sin postgång hemma i landet, att expeditioner till Chefs- eller Majors- Expeditionen derstädes inträffa sednast 2 dagar efter den då de äro daterade, samt att, inom lika tid, Order eller meddelande från nämnda Embets-verk äfven kunna komma ifrågawarande personer tillhanda. 11. Om den till Expeditionsförande i tour warande Officeren derom hos Kompani- Chefen (Befälhafvaren) hemställer, må denne, jemte anförande af skälen derföre, hos Majors-Expeditionen föreslå annan dertill willig Officer (hvars skriftliga medgifvande bifogas) att i stället föra expeditionen. Detta skall ske minst 14 dagar före den, då expeditions-touren tager sin början. Kompani-Chefen (Befälhafvaren) uppgifver tillika, när Kompani Expedition sist fördes af den, som sålunda önskar befrielse derifrån. 12. De öfverst å hvarje formulär utförde fär Nummer, uteslutes å sjelfva hand- lingen. 13. När genom Regements-Ordres tillkännagifvits, hvilka Officerare som skola föra Expedition under näst följande qvartalet, insände Kompani-Chefen eller Befäl- hafvaren, till Majors-Expeditionen, med första derefter afgående post, en enligt formuläret N° 82. upprättad Post-kurs, för fortskaffande af Regements- Ordres under ifråga warande qvartalet. 14. Wid af manskapet anmält behof af Torpsyn eller underlåtenhet å Rothållarens sida att fullgöra påsynte förbättringar skall förhållandet, genom erfaret eller tillförlitligt befäl undersökas, innan anmälan hos Konungens Befallning- shafvare göres och då, i sednare fallet, afskrift af sista Syneprotekollet bifogas. 15. Wid rapport om dödsfall skall tillkännagifvas sjukdomens beskaffenhet, tiden under hwilken den warat, och om Läkarewård erhållits, hwarjemte, om afliden Soldat är antagen före den 7 Maj 1842, skall tillkännagifvas huruwida Sterbhu- set will försälja Släpmunderings persedlarne och till hwad pris. 16. Inom Afdelningarna vid Kompaniet föres befälet af Afdelnings-Chefen, då han är närvarande och icke kommenderad, permitterad eller sjuk, i vilka fall Kom- pani-Chefen för tillfället tillsätter annan Befälhafvare. 17. Till undvikande af tidsutdrägt insända Korporalerne sina rapporter directe till Kompani Expeditionen, men lemna, i alla vigtigare fall, genast muntlig eller skriftlig rapport om förhållandet till Afdelnings-Chefen. Ansökningar om afsked ad interim samt om Soldattorps utarrenderande skola alltid insändas genom Afdelnings-Chefen. Korporalerne rapporterar skyndsammast alla tilldragelser inom Korporalskapet och alla Rapporter eller ansökningar insändas till Kompani Expeditionen.