Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Anskaffning av ny lifmundering år 1859

Vården av allt som hör till regementets beklädnadsangelägenheter tilkommer en beklädnadsdirektion som 1859 består av regementschefen, major von Baumgarten, Kaptenerna Björkman och Westrell med regementsauditören, v. häradshövdingen O. Engdahl som protokollförande. De medel som inflyter till direktionen bildar en beklädnadsfond som skall bekosta all nyanskaffning av beklädnad och dess underhåll. Det åligger direktionen att ombesörja att truppen ständigt är försedd med en ny mundering - livmunderingen - samt ytterligare en fullt brukbar mundering - den s.k. släpmunderingen. Var tredje år tillverkas en ny mundering. En nytillverkad mundering tjänar i tre år som lifmundering, och användes då endast undantagsvis. Därefter blir den använd som släpmundering under ytterligare tre år, varefter den anses utsliten och lämnas till soldaterna som deras egen- dom. (Kappor, remtyg och utredningspersedlar anskaffas och underhålls direkt av krigskollegium.) Under 1859 tillverkas en ny lifmundering för hela regementet. Det sker enligt följande procedur: Chefs Exp till Regts Kommissarien den 22 Augusti 1859: 1. Konungens Befallningshafvare har meddelat, att en transport, bestående af 14 st ordinära packkistor och 2 stycken lådor innehållande beklädnadsreqvisita för Regementet, ankommer från Calmar till Kronobergshed den 28 dennes omkring kl 3 e.m. 2. Kompanierna äro anbefallda sjelfva besörja afhemtningen från Regts förrådet, af reqvisita till nya wapenrockar, klädesbyxor och läger- mössor, Lif Kompaniet den 30 dennes men öfvriga kompanier den 1 instundande September. Som Kapten Björkman åtagit sig att förfärdiga en prof-mundering för hwarje kompani, eger han att från förrådet uttaga reqvisita till 7 munderingar mera än för Lif kompan- iets effektiva styrka, hwaremot öfvriga kompani Chefer uttaga reqvisita till 1 mundering mindre än deras effektiva styrka. Wid uttagningen iakttages att nu befintliga behållningen i förrådet af beklädnadsreqvisita skola utlemnas och fördelas, så widt de kunna anses af sämre beskaffenhet än nu förwäntade varor, till ungefärligen lika lotter, emellan kompanierna. För Musikkassans räkning afsättes till Regts Kvartermästarens disposition, reqvisita till 16 munderingar för Nummer Spelet. Regements-Ordres, den 24 Augusti 1859: 1. Som enligt afslutade kontrakter reqvisita till ny Lifmundering, bestående af Wapenrock, blå byxor och lägermössa, böra wara levererad inom den 27 dennes, skola skräddarwerkstäder för munderingens förfärdigande af kompanierna organiseras och börja sin werksamhet å den dag kompani Cheferna hwar för sig bestämma, dock ej före den 5. September, men så afpassad att sömnaden, så widt oförmod- ade hinder ej möta, kan vara afslutad inom samma månads utgång. Wid sömnaden iakttages: att munderingarna göres rymliga, hwarmed en prydlig sittning wäl låter sig förena, samt, synnerligen för det mindre manskapet, med tillräckliga inlägg i sömmarna; samt att klädet wäl genomkrympes. 2. För det till Warberg afgående manskapet förfärdigas munderingen; men för Carlskrona-kommenderingen lemnas munderingarna osydda tills densammas återkomst. 3. För Trumslagare som ännu ej äro fullväxta sys inga munderingar, utan upplägges reqvisit a jemte sylöner. Sättningen för dessa mun- deringar blifvande på resp. Kompani Chefs ansvar att dessa munderingar skyndsamt förfärdigas i händelse behof af Lifmunderingens uppdragande skulle inträffa, äfwensom då de nu förfärdigade persedlarna för manskapsstyrkan skola till släpmundering öfverflyttas. 4. Som sylönsersättning bestås: för en Wapenrock 2 RiksD; för ett par klädesbyxor 1 RiksD och för en lägermåssa, inberäknadt kompag- niemärket, 38 öre. 5. Herrar Kompani Chefer anmodas sjelfwa besörja afhemtningen från förrådet af munderings reqvisita, Kapten Björkman den 30 dennes men öfvriga Kompani Chefer den 1 instundande September. För transporten bestås 2 hästar per kompani. Qvitterad skjutsersättnings reqvisition derå inlemnas genom Tjenstgörande Majoren till Chefs Expeditionen. 6. Som kapten Björkman åtagit sig att förfärdiga en prof-mundering för hvarje kompani eger han att från förrådet uttaga reqvisita till 7 munderingar mera än för Lif Kompaniets effektiva styrka. Prof-munderingarna få af de öfvriga kompagnierna afhemtas hos kapten Björkman på Wederslöföndagen den 4 nästkommande. September. Prof-munderingen för Lif kompaniet förfärdigas i Wexjö och blifver tillgänglig för den af Befälet som önska densamma bese, thorsdagen den 1 i nästa månad. Wid middagstid. 7. Wid Skräddar Werkstäderna tages mått till keppis för Manskaper och insändes till Majors Expeditionen uppgift huru många keppis af hvarje storlek för hvarje kompani erfordras. Måtten utsättes i hela och halfva werktum. Af dessa uppgifter införväntas från Majors Exp sammandrag i 2 exemplar till Chefs Exp. Regements-Ordres, den 7. September 1859: Kompani-Cheferna äga att emot behörige qvittenser hos Regts-Skrifvaren uttaga Sylöns-ersättning för de munderings-persedlar, hwilka nu genom deras försorg skola förfärdigas. Kompani-Ordres den 8. September 1859; Skatelöf Kompani Werkstad till förfärdigande af ny Lifmundering nedsättes härstädes den 19 ds. Kompaniets Skräddare med hvilka Hjelmberg uppgjort accord infinna sig den 21 så att sömnaden kan börja den 22dre. Till måttagning och syning infinna sig härstädes Manskapet vid nedan bestämda tider: 21: No 1,2,3,4,5,6. Inställessen är kl 6 fm. Manskapet medhafva proviant för 1/2 dag. Sömnaden är beräknad vara fullbordad vid middagstiden dagen efter ankomsten. Emot ersättning af 10 öre per nummer aflemna Manskapet till Skräddarne Kryllhå, Blånor eller Kardad bomull samt fint beläggningsämne. Manskapet medhafva, bärandes i knyte: Lifmunderingens Vapenrock, Blå och hvita byxor samt collett – för att passas och märkas. Soldaten No 78 Nylander inställer sig på Wederslöf den 16de dennes kl 6 f.m. för att få profmunderingen sydd; klädd i Släpmundering. Kompani-Ordres den 22. September Hvid ankomsten från Werkstaden nedlägges i Rotekistorne alla de nysydda persedlarne, jemte gamla Lifmunderingen, som förseglas hvar för sig, och som nu besiktigas emot Rotemästarnes qvittens hvilka genom afdelningsCheferne insändas. Kompani-Ordres den 3. November P.gr.a. RegO eger manskapet att ur rotekistorna uttaga den gamla Lif-Munderingens Vapenrock och Blå byxor, som nu öfvergå till Släp mundering. Till Manskapets fria disposition öfvrlemnas nuvarande uttjent Släpmunderings Vapenrock, blå byxor och lägermössa. Kompani-Ordres den 3. September 1859; Kinnevald Kompani Fredagen den 9. September kl 6 på morgonen kommer UniformsVerkstad i och för sömnad af ny Lif-mundering till hela Kompaniet att nedsättas härstädes, hvarför följande manskap, Nr 49,68,71,76,81,89,91,126 och 136 beordras att infinna sig här i Vexiö aftonen förut kl 6 eftermiddagen. Detta manskap kommer att verkställa sömnaden och skola för öfrigt vara betänkta på att till sitt biträde medhafva minst 4 à 5 skickliga civila skräddare. Ofvannämnda Soldater skola hit medföra persedlar och effekter som följer, näml: sin egen Lif-Mundering, serskilt inlagd, bandoler med dervid fästad bajonett, egen lägermössa af ny modell, hvita vantar, stöflar, snygga civila jämte behöfliga arbetskläder, nödvändiga sängkläder och täcken, jemte ljustakar och tråd, samt för öfrigt alla i och för verkstaden nehöfliga artiklar. Emedan under verksatadens fortgång 6 munderingar dagligen komma att sys, så beordras följande manskap att i och för måttagning inställa sig härledes, neml af 1:a Korpralskapet: Fredagen den 9. dennes kl 4 eftermiddagen: Nr 1,2,5,10,12 och 14. Sönd den 11 ds kl 4 efterm: 15,16,17,18,20 och 22. 2:a Korpralskapet: den 12; 13 och 14: sex man i nrordning. 3:e Krpskapet: den 15, 16 (ej lörd den 17), 4:e Krpskapet börjar likaledes med 6 man Sönd den 18. dennes kl 4 efterm och fortsätter hvarje dag till det slutar, hvarefter först 5:e och sedan 6:e Korpralerna på lika sätt dagligen sända 6 man, så att icke det ringaste uppehåll med sömnaden kommer att ske. Härvarande skräddare skola icke inräknas. Klädseln för det manskap som i och för måttagning skall inställa sig i verkstaden blir uti Lif-mundering med lägermössa, men utan remtyg. En mindre säck eller tygstycke bör medtagasn hvaruti nu förfärdigade Lif-munderings-persedlar skall förvara under hemföran det. Hvarje karl skall dessutom ovillkorligen medhafva &/é lispund krullhår eller blånor till stopp uti vapenrocken, hvarför erhålles contant betalning efter vanligt pris. Korpralerna är mig ansvarige för ordning och reda under nu pågående sömnad af Lif-Munderingen, så att hvarje karl på bestämd dag inträffar härstädes, ty sedajn Uniforms-verksatden blifvit nedsatt vill jag icke veta af något uppehåll, utan ett jemnt och ordentligt fortgående, så att den nya beklädnaden, om möjligt är, kan vara färdig till den 1. instundande October. Kompani-Ordres den 22. September Hvid ankomsten från Werkstaden nedlägges i Rotekistorne alla de nysydda persedlarne, jemte gamla Lifmunderingen, som förseglas hvar för sig, och som nu besiktigas emot Rotemästarnes qvittens hvilka genom afdelningsCheferne insändas. Kompani-Ordres den 3. November P.gr.a. RegO eger manskapet att ur rotekistorna uttaga den gamla Lif-Munderingens Vapenrock och Blå byxor, som nu öfvergå till Släpmundering. Till Manskapets fria disposition öfvrlemnas nuvarande uttjent Släpmunderings Vapenrock, blå byxor och lägermössa. Kompani-Ordres den 12. Augusti 1859; Allbo Kompani Rekryten Nr 99 Sterling inställer sig uti Ifla Tisdagen den 6:e nästk. Sept för att taga mått till Wapenrock, byxor, mössa samt keppy åt dem af truppen som komma att afgå till Warberg. Kompani-Ordres den 26 Augusti Den 8:e i nästa månad kommer skräddarwerkstad att härstädes nedsättas för förfärdigande af Lifmundering bestående af Wapenrock, blå byxor och lägermössa. För nämnda ändamål inställer sig härstädes Thorsdagen den 8:e instundande September kl 8 f.m.: alla i Skrädderi yrket kunnige Kor praler och Soldater för att under loppet af omkring 14 dagar arbeta vis nämnda werkstad. Dessutom anskaffar Rekryten Nr 99 Sterling så många skickliga private skräddare att werkstaden kommer att bestå af minst 24 personer. För att få nya munderingen sydd inställer sig härstädes kl 8 f.m.: Thorsd 8 ds: 1,4,5,15,16,18; Fred 9 ds: 20,21,22,23,24,25,28. Lörd 10 ds: Månd 12 ds; 13ds, 14ds, 15ds, 16ds, 17ds, Månd 19ds: 20ds, 21ds, 22ds. Börande hvar och en medhava Sybehör och effecter samt mat för en dag i enlighet med f förr utfärdade Ordre, hvarom korpralerna noga underrätta manskapet. KompO 09/09. Skräddarwerkstaden är förlagd till Fölshult där jag under tiden är boende hos John. Ljungby Kompanis styrka är totalt 138 rotenummer. Från dessa avgår 10 indragna rotar och 2 spel i nummer samt 2 volontärer, som bekläder sig själva (en vacant). Dessutom avgår materiel till den mundering som Kapten Björkman tagit ut. Återstår att rekvirera material och sy upp 123 lifmunderingar och 123 lägermössor, till 120 korpraler och soldater samt till 3 trumslagare. I enlighet med den meddelade åtgångs-staten hämtar representanter för Ljungby Kompani följande material till den nya Lifmunderingen vid regementsförrådet i Kronobergshed den 1 september 1859: Material Till Materialåtgång Mörkblått kläde 123 Vapenrockar à 5 fot, 8 tum, 3,4 linier 123 par Byxor à 4 fot 123 Lägermössor à 7 tum, 7,5 linier Ljusblått kläde 123 Vapenrockar à 8,4 linier Gult kläde 123 Vapenrockar à 8,4 linier 123 par Byxor à 8,4 linier Rödt kläde 123 Vapenrockar à 3,5 linier Gul Boj 123 Vapenrockar à 1 fot, 8 tum, 3,4 linier Hvit foderväf 123 Vapenrockar à 4 fot, 9 tum, 1,7 linier 123 par Byxor à 10 fot Grå foderväf 123 Lägermössor à 8 tum, 3,4 linier Canfas 123 Vapenrockar à 4 tum, 1,7 linier Kragsnören, gula 123 Vapenrockar à 3 fot, 1 tum, 6,7 linier Beläggningssnören, gula 123 Lägermössor à 2 fot, 7 tum, 5 linier Kullriga mässingsknappar, stora 123 Vapenrockar à 1 5/6 dussin Kullriga mässingsknappar, små 123 Lägermössor à 1/12 dussin (!) Kompositionsknappar 123 par Byxor à 1 7/12 dussin Läderhällor 123 par Byxor à 1 omgång Skärmar af lackat läder med svettremmar och skinnfodringar till mösskullen 123 lägermössor à 1 omgång Gula redgarnssnören – breda 3 Trumslagare à 8 fot, 6 trum, 6,7 linier Gula redgarnssnören – smala 6 ordinarie Korpraler à 5 fot, 7 tum, 5 linier 6 vice Korpraler à 2 fot, 2 tum, 5 linier 3 Trumslagare à 12 fot, 1 tum, 6,7 linier Gula axelfransar 3 Trumslagare à 1 omgång Requisition från Ljungby Kompani till utbekommande af Sylönings-penningar för förfärdigande af Lif- munderings – persedlar: 123 Wapenrockar à 2 RB 246 RB 123 par Klädesbyxor à 1 RB 123 123 Lägermössor à 38 öre 46, 74 Summa RB Riksmynt 415, 74
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Anskaffning av ny lifmundering år 1859

Vården av allt som hör till regementets beklädnadsangelägenheter tilkommer ben- beklädnadsdirektion som 1859 består av regementschefen, major von Baumgarten, Kaptenerna Björkman och Westrell med regementsauditören, v. häradshövdingen O. Engdahl som protokollförande. De medel som inflyter till direktionen bildar en beklädnadsfond som skall bekosta all nyanskaffning av beklädnad och dess under- håll. Det åligger direktionen att ombesörja att truppen ständigt är försedd med en ny mundering - livmunderingen - samt ytterligare en fullt brukbar mundering - den s.k. släpmunderingen. Var tredje år tillverkas en ny mundering. En nytillverkad mundering tjänar i tre år som lifmundering, och användes då endast undantagsvis. Därefter blir den använd som släpmundering under ytterligare tre år, varefter den anses utsliten och lämnas till soldaterna som deras egendom. (Kappor, remtyg och utredningspersedlar anskaffas och underhålls direkt av krig- skollegium.) Under 1859 tillverkas en ny lifmundering för hela regementet. Det sker enligt föl- jande procedur: Chefs Exp till Regts Kommissarien den 22 Augusti 1859: 1. Konungens Befallningshafvare har meddelat, att en transport, bestående af 14 st ordinära packkistor och 2 stycken lådor innehållande beklädnadsreqvis- ita för Regementet, ankommer från Calmar till Kronobergshed den 28 dennes omkring kl 3 e.m. 2. Kompanierna äro anbefallda sjelfva besörja afhemtningen från Regts förrå- det, af reqvisita till nya wapenrockar, klädesbyxor och lägermössor, Lif Kompaniet den 30 dennes men öfvriga kompanier den 1 instundande September. Som Kapten Björkman åtagit sig att förfärdiga en prof-mundering för hwarje kompani, eger han att från förrådet uttaga reqvisita till 7 mun- deringar mera än för Lif kompaniets effektiva styrka, hwaremot öfvriga kompani Chefer uttaga reqvisita till 1 mundering mindre än deras effektiva styrka. Wid uttagningen iakttages att nu befintliga behållningen i förrådet af beklädnadsreqvisita skola utlemnas och fördelas, så widt de kunna anses af sämre beskaffenhet än nu förwäntade varor, till ungefärligen lika lotter, emel- lan kompanierna. För Musikkassans räkning afsättes till Regts Kvartermästarens disposition, reqvisita till 16 munderingar för Nummer Spelet. Regements-Ordres, den 24 Augusti 1859: 1. Som enligt afslutade kontrakter reqvisita till ny Lifmundering, bestående af Wapenrock, blå byxor och lägermössa, böra wara levererad inom den 27 dennes, skola skräddarwerkstäder för munderingens förfärdigande af kom- panierna organiseras och börja sin werksamhet å den dag kompani Cheferna hwar för sig bestämma, dock ej före den 5. September, men så afpassad att sömnaden, så widt oförmodade hinder ej möta, kan vara afslutad inom samma månads utgång. Wid sömnaden iakttages: att munderingarna göres rymliga, hwarmed en prydlig sittning wäl låter sig förena, samt, synnerligen för det mindre manskapet, med tillräckliga inlägg i sömmarna; samt att klädet wäl genomkrympes. 2. För det till Warberg afgående manskapet förfärdigas munderingen; men för Carlskrona-kommenderingen lemnas munderingarna osydda tills densammas återkomst. 3. För Trumslagare som ännu ej äro fullväxta sys inga munderingar, utan upplägges reqvisit a jemte sylöner. Sättningen för dessa munderingar bli- fvande på resp. Kompani Chefs ansvar att dessa munderingar skyndsamt förfärdigas i händelse behof af Lifmunderingens uppdragande skulle inträffa, äfwensom då de nu förfärdigade persedlarna för manskapsstyrkan skola till släpmundering öfverflyttas. 4. Som sylönsersättning bestås: för en Wapenrock 2 RiksD; för ett par klädesby- xor 1 RiksD och för en lägermåssa, inberäknadt kompagniemärket, 38 öre. 5. Herrar Kompani Chefer anmodas sjelfwa besörja afhemtningen från förrådet af munderings reqvisita, Kapten Björkman den 30 dennes men öfvriga Kom- pani Chefer den 1 instundande September. För transporten bestås 2 hästar per kompani. Qvitterad skjutsersättnings reqvisition derå inlemnas genom Tjenstgörande Majoren till Chefs Expeditionen. 6. Som kapten Björkman åtagit sig att förfärdiga en prof-mundering för hvarje kompani eger han att från förrådet uttaga reqvisita till 7 munderingar mera än för Lif Kompaniets effektiva styrka. Prof-munderingarna få af de öfvriga kompagnierna afhemtas hos kapten Björkman på Wederslöföndagen den 4 nästkommande. September. Prof-munderingen för Lif kompaniet förfärdigas i Wexjö och blifver tillgänglig för den af Befälet som önska densamma bese, thorsdagen den 1 i nästa månad. Wid middagstid. 7. Wid Skräddar Werkstäderna tages mått till keppis för Manskaper och insändes till Majors Expeditionen uppgift huru många keppis af hvarje storlek för hvarje kompani erfordras. Måtten utsättes i hela och halfva werktum. Af dessa uppgifter införväntas från Majors Exp sammandrag i 2 exemplar till Chefs Exp. Regements-Ordres, den 7. September 1859: Kompani-Cheferna äga att emot behörige qvittenser hos Regts-Skrifvaren uttaga Sylöns-ersättning för de munderings-persedlar, hwilka nu genom deras försorg skola förfärdigas. Kompani-Ordres den 8. September 1859; Skatelöf Kompani Werkstad till förfärdigande af ny Lifmundering nedsättes härstädes den 19 ds. Kompaniets Skräddare med hvilka Hjelmberg uppgjort accord infinna sig den 21 så att sömnaden kan börja den 22dre. Till måttagning och syning infinna sig härstädes Manskapet vid nedan bestämda tider: 21: No 1,2,3,4,5,6. Inställessen är kl 6 fm. Manskapet medhafva proviant för 1/2 dag. Sömnaden är beräknad vara fullbordad vid middagstiden dagen efter ankomsten. Emot ersättning af 10 öre per nummer aflemna Manskapet till Skräddarne Kryllhå, Blånor eller Kardad bomull samt fint beläggningsämne. Manskapet medhafva, bärandes i knyte: Lifmunderingens Vapenrock, Blå och hvita byxor samt collett – för att passas och märkas. Soldaten No 78 Nylander inställer sig på Wederslöf den 16de dennes kl 6 f.m. för att få profmunderingen sydd; klädd i Släpmundering. Kompani-Ordres den 22. September Hvid ankomsten från Werkstaden nedlägges i Rotekistorne alla de nysydda persedlarne, jemte gamla Lifmunderingen, som förseglas hvar för sig, och som nu besiktigas emot Rotemästarnes qvittens hvilka genom afdelningsCheferne insändas. Kompani-Ordres den 3. November P.gr.a. RegO eger manskapet att ur rotekistorna uttaga den gamla Lif-Munderingens Vapenrock och Blå byxor, som nu öfvergå till Släp mundering. Till Manskapets fria disposition öfvrlemnas nuvarande uttjent Släpmunderings Vapenrock, blå byxor och lägermössa. Kompani-Ordres den 3. September 1859; Kinnevald Kompani Fredagen den 9. September kl 6 på morgonen kommer UniformsVerkstad i och för sömnad af ny Lif-mundering till hela Kompaniet att nedsättas härstädes, hvarför följande manskap, Nr 49,68,71,76,81,89,91,126 och 136 beordras att infinna sig här i Vexiö aftonen förut kl 6 eftermiddagen. Detta manskap kommer att verkställa sömnaden och skola för öfrigt vara betänkta på att till sitt biträde medhafva minst 4 à 5 skickliga civila skräddare. Ofvannämnda Soldater skola hit medföra persedlar och effekter som följer, näml: sin egen Lif-Mundering, serskilt inlagd, bandoler med dervid fästad bajonett, egen lägermössa af ny modell, hvita vantar, stöflar, snygga civila jämte behöfliga arbetskläder, nödvändiga sängkläder och täcken, jemte ljustakar och tråd, samt för öfrigt alla i och för verkstaden nehöfliga artiklar. Emedan under verksatadens fortgång 6 munderingar dagligen komma att sys, så beordras följande manskap att i och för måttagning inställa sig härledes, neml af 1:a Korpralskapet: Fredagen den 9. dennes kl 4 eftermiddagen: Nr 1,2,5,10,12 och 14. Sönd den 11 ds kl 4 efterm: 15,16,17,18,20 och 22. 2:a Korpralskapet: den 12; 13 och 14: sex man i nrordning. 3:e Krpskapet: den 15, 16 (ej lörd den 17), 4:e Krpskapet börjar likaledes med 6 man Sönd den 18. dennes kl 4 efterm och fortsätter hvarje dag till det slutar, hvarefter först 5:e och sedan 6:e Korpralerna på lika sätt dagligen sända 6 man, så att icke det ringaste uppehåll med sömnaden kommer att ske. Härvarande skräddare skola icke inräknas. Klädseln för det manskap som i och för måttagning skall inställa sig i verkstaden blir uti Lif-mundering med lägermössa, men utan remtyg. En mindre säck eller tygstycke bör medtagasn hvaruti nu förfärdigade Lif-mun derings-persedlar skall förvara under hemföran det. Hvarje karl skall dessutom ovillkorligen medhafva &/é lispund krullhår eller blånor till stopp uti vapenrocken, hvarför erhålles contant betalning efter vanligt pris. Korpralerna är mig ansvarige för ordning och reda under nu pågående sömnad af Lif- Munderingen, så att hvarje karl på bestämd dag inträffar härstädes, ty sedajn Uniforms- verksatden blifvit nedsatt vill jag icke veta af något uppehåll, utan ett jemnt och ordentligt fortgående, så att den nya beklädnaden, om möjligt är, kan vara färdig till den 1. instundande October. Kompani-Ordres den 22. September Hvid ankomsten från Werkstaden nedlägges i Rotekistorne alla de nysydda persedlarne, jemte gamla Lifmunderingen, som förseglas hvar för sig, och som nu besiktigas emot Rotemästarnes qvittens hvilka genom afdelningsCheferne insändas. Kompani-Ordres den 3. November P.gr.a. RegO eger manskapet att ur rotekistorna uttaga den gamla Lif-Munderingens Vapenrock och Blå byxor, som nu öfvergå till Släpmundering. Till Manskapets fria disposition öfvrlemnas nuvarande uttjent Släpmunderings Vapenrock, blå byxor och lägermössa. Kompani-Ordres den 12. Augusti 1859; Allbo Kompani Rekryten Nr 99 Sterling inställer sig uti Ifla Tisdagen den 6:e nästk. Sept för att taga mått till Wapenrock, byxor, mössa samt keppy åt dem af truppen som komma att afgå till Warberg. Kompani-Ordres den 26 Augusti Den 8:e i nästa månad kommer skräddarwerkstad att härstädes nedsättas för förfärdigande af Lifmundering bestående af Wapenrock, blå byxor och lägermössa. För nämnda ändamål inställer sig härstädes Thorsdagen den 8:e instundande September kl 8 f.m.: alla i Skrädderi yrket kunnige Kor praler och Soldater för att under loppet af omkring 14 dagar arbeta vis nämnda werkstad. Dessutom anskaffar Rekryten Nr 99 Sterling så många skickliga private skräddare att werkstaden kommer att bestå af minst 24 personer. För att få nya munderingen sydd inställer sig härstädes kl 8 f.m.: Thorsd 8 ds: 1,4,5,15,16,18; Fred 9 ds: 20,21,22,23,24,25,28. Lörd 10 ds: Månd 12 ds; 13ds, 14ds, 15ds, 16ds, 17ds, Månd 19ds: 20ds, 21ds, 22ds. Börande hvar och en medhava Sybehör och effecter samt mat för en dag i enlighet med f förr utfärdade Ordre, hvarom korpralerna noga underrätta manskapet. KompO 09/09. Skräddarwerkstaden är förlagd till Fölshult där jag under tiden är boende hos John. Ljungby Kompanis styrka är totalt 138 rotenummer. Från dessa avgår 10 indragna rotar och 2 spel i nummer samt 2 volontärer, som bekläder sig själva (en vacant). Dessutom avgår materiel till den mundering som Kapten Björk- man tagit ut. Återstår att rekvirera material och sy upp 123 lifmunderingar och 123 lägermössor, till 120 korpraler och soldater samt till 3 trumslagare. I enlighet med den meddelade åtgångs-staten hämtar representanter för Ljungby Kompani följande material till den nya Lifmunderingen vid rege- mentsförrådet i Kronobergshed den 1 september 1859: Material Till Materialåtgång Mörkblått kläde 123 Vapenrockar à 5 fot, 8 tum, 3,4 linier 123 par Byxor à 4 fot 123 Lägermössor à 7 tum, 7,5 linier Ljusblått kläde 123 Vapenrockar à 8,4 linier Gult kläde 123 Vapenrockar à 8,4 linier 123 par Byxor à 8,4 linier Rödt kläde 123 Vapenrockar à 3,5 linier Gul Boj 123 Vapenrockar à 1 fot, 8 tum, 3,4 linier Hvit foderväf 123 Vapenrockar à 4 fot, 9 tum, 1,7 linier 123 par Byxor à 10 fot Grå foderväf 123 Lägermössor à 8 tum, 3,4 linier Canfas 123 Vapenrockar à 4 tum, 1,7 linier Kragsnören, gula 123 Vapenrockar à 3 fot, 1 tum, 6,7 linier Beläggningssnören, gula 123 Lägermössor à 2 fot, 7 tum, 5 linier Kullriga mässingsknappar, stora 123 Vapenrockar à 1 5/6 dussin Kullriga mässingsknappar, små 123 Lägermössor à 1/12 dussin (!) Kompositionsknappar 123 par Byxor à 1 7/12 dussin Läderhällor 123 par Byxor à 1 omgång Skärmar af lackat läder med svettremmar och skinnfodringar till mösskullen 123 lägermössor à 1 omgång Gula redgarnssnören – breda 3 Trumslagare à 8 fot, 6 trum, 6,7 linier Gula redgarnssnören – smala 6 ordinarie Korpraler à 5 fot, 7 tum, 5 linier 6 vice Korpraler à 2 fot, 2 tum, 5 linier 3 Trumslagare à 12 fot, 1 tum, 6,7 linier Gula axelfransar 3 Trumslagare à 1 omgång Requisition från Ljungby Kompani till utbekommande af Sylönings-penningar för förfärdigande af Lif- munderings – persedlar: 123 Wapenrockar à 2 RB 246 RB 123 par Klädesbyxor à 1 RB 123 123 Lägermössor à 38 öre 46, 74 Summa RB Riksmynt 415, 74