Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Om Semester och Permission

1. Sedan, genom kungörande å Regements-Order, Semester blifvit tilldelad en Officer, eger denna rättighet, att under tiden wistas hvar heldst han behagar inom Riket, dock åligger det honom att, innan han lemnar sin wanliga station, genom skrifvelse till Majors-Expedi- tionen, anmäla sin afsigt att begagna Semester, jemte uppgift af adress å den ort, hwarest han under tiden kommer att wistas. 2. Semester kan begagnas, äfven å wanlig Station, hvarom ingen anmälan behöfver göras. (Jemför 3:dje punkten här nedan). 3. Officer som, ehuru tilldelad Semester, icke will sig deraf begagna, utan önskar att fortfarande wara till tjenstgöring disponibel, bör derom afgifva rapport genom Kompani- till Majors-Expeditionen. Om ingen sådan rapport ingifves, så anses dermed tillkännagifvet, att Semester begagnas. 4. Semester upphör genast, när Order om uppbrott eller färdighållning till kommendering (ware sig till tjenstgöring i Krigs- eller fredlig tid) erhålles, då den sålunda beordrade genast inställer sig inom Kompaniet. Häraf följer således att Semester icke befriar från innehafvande tour till Kommendering. 5. Inträde i tjenstgöring efter begagnad Semester, rapporteras genast till Kompani-Expeditionen. 6. Önska tvenne Officerare att byta Semester så skola begge, till Regements-Chefen ställda ansökningar, härom inlemna, genom Kompani- Chefen (Befälhafvaren) till Majors-Expeditionen. 7. Inom Regementets stånd kan, när tjenstgöringen så medgifver, Officer, Under-Officer eller Manskap, med Kompani-Chefens (Befäl- hafvarens) samtycke få wistas hvar som helst de behagar. För Manskap, erfordras dock Rotehållares skriftliga medgifvande härtill. 8. När wigtiga skäl derföre uppgifvas och tiden icke medgifver ansökan om permission hos Regements-Chefen, må Kompani-Chef (Befäl- hafvare) wara tillåtet, att, på eget answar, permission för pålitlighet känd Under-Officer eller af Manskapet, utom Regementets stånd; dock icke längre tid än högst sju dagar. Om sådan permissions meddelande insändes genast rapport till Majors-Expeditionen. 9. Utom Regementets stånd, men inom Riket, kan Regements-Chefen meddela permission på högst en månad. General-Befälhafvaren kan meddela permission utom Militär-Distriktet men inom Riket på högst två månader; men inom Militär-Distriktet, efter godtfinnande. 10. Önskas permission, inom Riket, på längre tid än föregående punkt omnämnes, eller permission utom Riket, eller ock permission att frånwara wapenöfning, skall sådan i Underdånighet sökas hos Kongl. Maj:st. När ansökan göres om permission till utrikes ort, skall uti den underdåniga ansökningen uppgifvas, så wäl ändamålet för resan som ock de länder och orter man derunder ämnar besöka. 11. Om helsans wårdande utgör skälet för permissions-ansökan, skall densamma åtföljas af giltigt Läkareintyg. 12. Officer, som ankommer till Stockholm, skall, om han så länge ämnar derstädes uppehålla sig, inom 24 timmar efter ankomsten, uti Öfver-Kommendants-Expeditionen (sockendagar emellan kl 8 och ½ 9 samt Helgdagar emellan kl 11 och 12 förmiddagen) uppvisa och låta påteckna sina Order, permissioner eller Semester-betyg (äfvensom när permission prolongeras) samt genast derefter personligen anmäla sig hos Chefen för Landtförsvars-Departementet och Öfver-Kommendanten. 13. Om Officer, längre än 36 timmar, uppehåller sig uti Stad der General-Befälhafvare är bosatt eller Kommendant finnes, skall, inom 24 timmar efter ankomsten, muntlig anmälan derom göras och Logis uppgifvas, uti General-Befäls- eller Kommendant-Expeditionen. I händelse af ett långwarigare wistande i Garnisions ort, skall Kompani-Officer för Kommendanten uppvisa sina permissions- eller Semester-betyg. 14. Inträde i tjenstgöring efter tilländalupen permission, rapporteras genast till Kompani-Expeditionen. 15. Då någon af manskapet önskar permission utom Regementets stånd, skall Rotehållarnes skriftliga medgifvande härtill alltid åtfölja ansökningen derom. Den af manskapet som erhåller permission, iakttager alltid förskriften i Soldat Undervisningens 29§. 16. Den, som enligt gällande Grund-Lagar och Riddarhus-Ordning, är berättigad till Säte och Stämma på Riddarhuset och önskar vid inträf- fande Riksmöte sig af denna rättighet begagna, behöfver icke begära permission, utan anmäler endast förhållandet till Regements- Chefen, uti skrifvelse, som produceras genom Kompani- och Majors-Expeditionerna. 17. Adelsman, som är Militär eller såsom Civil tjensteman anställd wid Regemente eller Corps, men icke är berättigad till Säte och Stämma på Riddarhuset och önskar att, enligt fullmakt, bewista Riksdag, skall i wanlig ordning begära permission härtill, hwilken kan beviljas, vida han för sin tjenst vid Regementet kan umbäras. (Se General-Ordres af den 31. Oktober 1839, N° 1102). 18. Wid Manskaps ansökning om permission utom Regementets stånd uppgifves, nu mera, icke sökandes ålder, utan endast hans Längd, hvilken, nederst till höger å sjelfwa ansökningen, af Kompani-Chefen antecknas, sålunda: Sökanden är .... fot .... tum lång N. N. Kompani-Chef (Befälhafvare) 19. Ansökningar om permission skola alltid tidigt till wederbörande ingifvas, att Resolution derå kan hinna sökande meddelas före permis- sions-tidens början. 20. Enskilt har Herr Regements Chefen tillåtit att, med Kompani-Chefens tillstånd, Officerare få wistas hvad som helst inom Regementes stånd, dock med iaktagande af att adress eller förändring deruti genast rapporteras till Expeditionshafvande Officeren, som gör anmälan hos Tjenstgörande Majoren. Under-Officerare må af Tjenstgörande Majoren meddelas permission utom Regementets stånd, på högst 14 dagar.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Om Semester och Permission

1. Sedan, genom kungörande å Regements-Order, Semester blifvit tilldelad en Officer, eger denna rättighet, att under tiden wistas hvar heldst han behagar inom Riket, dock åligger det honom att, innan han lemnar sin wanliga station, genom skrifvelse till Majors-Expeditionen, anmäla sin afsigt att begagna Semester, jemte uppgift af adress å den ort, hwarest han under tiden kommer att wistas. 2. Semester kan begagnas, äfven å wanlig Station, hvarom ingen anmälan behöfver göras. (Jemför 3:dje punkten här nedan). 3. Officer som, ehuru tilldelad Semester, icke will sig deraf begagna, utan önskar att fortfarande wara till tjenstgöring disponibel, bör derom afgifva rapport genom Kompani- till Majors-Expeditionen. Om ingen sådan rapport ingifves, så anses dermed tillkännagifvet, att Semester begagnas. 4. Semester upphör genast, när Order om uppbrott eller färdighållning till kom- mendering (ware sig till tjenstgöring i Krigs- eller fredlig tid) erhålles, då den sålunda beordrade genast inställer sig inom Kompaniet. Häraf följer således att Semester icke befriar från innehafvande tour till Kommendering. 5. Inträde i tjenstgöring efter begagnad Semester, rapporteras genast till Kom- pani-Expeditionen. 6. Önska tvenne Officerare att byta Semester så skola begge, till Regements- Chefen ställda ansökningar, härom inlemna, genom Kompani-Chefen (Befälhafvaren) till Majors-Expeditionen. 7. Inom Regementets stånd kan, när tjenstgöringen så medgifver, Officer, Under- Officer eller Manskap, med Kompani-Chefens (Befälhafvarens) samtycke få wistas hvar som helst de behagar. För Manskap, erfordras dock Rotehållares skriftliga medgifvande härtill. 8. När wigtiga skäl derföre uppgifvas och tiden icke medgifver ansökan om per- mission hos Regements-Chefen, må Kompani-Chef (Befälhafvare) wara tillåtet, att, på eget answar, permission för pålitlighet känd Under-Officer eller af Manskapet, utom Regementets stånd; dock icke längre tid än högst sju dagar. Om sådan permissions meddelande insändes genast rapport till Majors-Expedi- tionen. 9. Utom Regementets stånd, men inom Riket, kan Regements-Chefen meddela permission på högst en månad. General-Befälhafvaren kan meddela permission utom Militär-Distriktet men inom Riket på högst två månader; men inom Militär- Distriktet, efter godtfinnande. 10. Önskas permission, inom Riket, på längre tid än föregående punkt omnämnes, eller permission utom Riket, eller ock permission att frånwara wapenöfning, skall sådan i Underdånighet sökas hos Kongl. Maj:st. När ansökan göres om permission till utrikes ort, skall uti den underdåniga ansökningen uppgifvas, så wäl ändamålet för resan som ock de länder och orter man derunder ämnar besöka. 11. Om helsans wårdande utgör skälet för permissions-ansökan, skall densamma åtföljas af giltigt Läkareintyg. 12. Officer, som ankommer till Stockholm, skall, om han så länge ämnar derstädes uppehålla sig, inom 24 timmar efter ankomsten, uti Öfver-Kommendants- Expeditionen (sockendagar emellan kl 8 och ½ 9 samt Helgdagar emellan kl 11 och 12 förmiddagen) uppvisa och låta påteckna sina Order, permissioner eller Semester-betyg (äfvensom när permission prolongeras) samt genast derefter personligen anmäla sig hos Chefen för Landtförsvars-Departementet och Öfver- Kommendanten. 13. Om Officer, längre än 36 timmar, uppehåller sig uti Stad der General-Befäl- hafvare är bosatt eller Kommendant finnes, skall, inom 24 timmar efter ankomsten, muntlig anmälan derom göras och Logis uppgifvas, uti General- Befäls- eller Kommendant-Expeditionen. I händelse af ett långwarigare wistande i Garnisions ort, skall Kompani-Officer för Kommendanten uppvisa sina permissions- eller Semester-betyg. 14. Inträde i tjenstgöring efter tilländalupen permission, rapporteras genast till Kompani-Expeditionen. 15. Då någon af manskapet önskar permission utom Regementets stånd, skall Rotehållarnes skriftliga medgifvande härtill alltid åtfölja ansökningen derom. Den af manskapet som erhåller permission, iakttager alltid förskriften i Soldat Undervisningens 29§. 16. Den, som enligt gällande Grund-Lagar och Riddarhus-Ordning, är berättigad till Säte och Stämma på Riddarhuset och önskar vid inträffande Riksmöte sig af denna rättighet begagna, behöfver icke begära permission, utan anmäler endast förhållandet till Regements-Chefen, uti skrifvelse, som produceras genom Kompani- och Majors-Expeditionerna. 17. Adelsman, som är Militär eller såsom Civil tjensteman anställd wid Regemente eller Corps, men icke är berättigad till Säte och Stämma på Riddarhuset och önskar att, enligt fullmakt, bewista Riksdag, skall i wanlig ordning begära per- mission härtill, hwilken kan beviljas, så vida han för sin tjenst vid Regementet kan umbäras. (Se General-Ordres af den 31. Oktober 1839, N° 1102). 18. Wid Manskaps ansökning om permission utom Regementets stånd uppgifves, nu mera, icke sökandes ålder, utan endast hans Längd, hvilken, nederst till höger å sjelfwa ansökningen, af Kompani-Chefen antecknas, sålunda: Sökanden är .... fot .... tum lång N. N. Kompani-Chef (Befälhafvare) 19. Ansökningar om permission skola alltid tidigt till wederbörande ingifvas, att Res- olution derå kan hinna sökande meddelas före permissions-tidens början. 20. Enskilt har Herr Regements Chefen tillåtit att, med Kompani-Chefens tillstånd, Officerare få wistas hvad som helst inom Regementes stånd, dock med iak- tagande af att adress eller förändring deruti genast rapporteras till Expedition- shafvande Officeren, som gör anmälan hos Tjenstgörande Majoren. Under- Officerare må af Tjenstgörande Majoren meddelas permission utom Regementets stånd, på högst 14 dagar.