Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Brevbok Ljungby kompani 1859

Januari Nr Till Innehåll 20 14 Maj.exp. Rapport från undertecknad om slutad Arrest. J.E.N. Fogelberg. 20 15 Kn Westrell Af enahanda innehåll. 23 16 Kn Westrell Med uppgift på wilka år fanjunkare v. Porat, sergeant Persson och furir Björnberg tillträdt sina   Boställen. 28 17 Maj.exp Med Januari Månads Rapport. 29 18 Krp Sandberg Med order att öfverlemna bifogad Embetsskrifvelse:   Till Arrendatorn af f.d. Rustmästare-Bostället Hedenstorp, Lars Jönsson På grund af från Herr   Regements-Chefen utfärdad befallning att alla de brister å Boställen inom Ljungby Kompani, som   blifvit anmärkte vid sistlidet år förrättade Ekonomiska Besigtningar, owillkorligen skola vara   iståndsatte senast inom Ett år efter Synförrättningen; så anmodas Arrendatorn, vid Laga påföljd,   att hafva alla de brister som finnas upptagne uti af mig behörigen meddelat Syne-Instrument,   verkställde till den 1. Maj innevarande år.   Wexiö den 25 Januari 1859   G, A, Westrell   Kompani-Chef 29 18   Utginge lika lydande Embets-Skrifvelser till Arrendatorerna af Boställsdelarne, Balkarp,   Häggeshult, Bafra, Basterås, Gräshult och Björkön, för att genom vederbörande Korporaler   öfverlemnas.   Borsna den 29 Januari 1859   G,A, Westrell Februari       2 19 Maj.exp Brefbäringsförteckning, jemte Redovisning. 10 20 Maj.exp Missiv med Furir Perssons ansökan, att få lösa sin fullmakt, såsom Furir vid Regementet. 10 21 Kn Westrell Med Afskrifter af Arrende Contracterne för Boställena Haghult och Bohult. 12 22 Serg. J.Persson Order att såsom Regementets fullmäktig öfvervara de af Commisions Landtmätaren A.E.Modée   utsatta sammanträden angående utbrytning af nya planer för Soldattorpen inom Balkarps och   Stafwershults byar, å förra stället Måndagen den 21st februari kl 10 f.m., samt å det sednare,   Tisdagen d. 22. samma månad kl 10 f.m. 17 24 Maj.exp Furir Sandbergs till Herr Regements Chefen ställda och af Herr Kompani Chefen tillstyrkta ansökan   om permission till innevarande Års Vapenöfvningar, att vistas vid MilitärLäroverket i Christianstad,   får jag härmed till vidare befordran äran öfverlemnas. 20 25 Kn Westrell Med Soldaten No 50 Kränks till Herr Regts Chefen ställda ansökan om 1 ½ månads permission till   Halland. Mars       10 29 Kn Westrell Missiv med Sergeant Perssons till ChefsExpeditionen ställda Rapport, om bevistade Landtmäteri   förrättningar. 19 34 Kn Westrell Med uppgifter ifrån 5 Korpraler öfver Åker-och Äng-vidden å Boställena inom deras Korpralskap   m.m. 20 35 Maj.exp Missiv med furir Björnbergs Rapport, om ingånget äktenskap, samt No 84 Victors Permissions   Pass. April       4 40 Maj.exp Missiv med Sergeanten F. Perssons, till Herr Regements Chefen ställda rapport, rörande   Landtmäteri   Sammanträde och utsyning, af ny Torp Plan till No 16 Stafverhult. 6 41 Krp Hult Order om inställelse å min Station med Linie. Infanteristerne No 97 Ståhl, 105 Tall och 111 Rolf. 12 42 Krp Sandberg Order om - dito - dito - med No 117 Eld, 129 Rapp och 130 Wester. 15 43 Krp Ek Order om inställelse med No 3 Cerin, 4 Häll, 6 Hast och 27 Staf. 2 40 Fu Björnberg Emedan Kompaniets Rotehållare komma att sammanträda uti Skéen Måndagen den 11te   innevarande April Kl 2 Efterm i afsigt att öfverenskomma om Trossbodens flyttning, så beordras   Fouriren att å nämnda dag och tid sig uti Skéen infinna för att såsom Kompani Ombud denna   förrättning öfver vara.   Flere sammanträden hafva förut egt rum uti samma viktiga ärende, och bör Fouriren derför noga   uppfatta och göra sig underrättad om allt hvad som nu afhandlas och beslutas. Efter verkstäl   ligheten häraf, införväntar jag, snarligen, en utförlig rapport, som adresseras på Bräkentorp.   G.A. Westrell. 20 44 Regts Qvartermästare Qvitto från Vacante Rotarne No 21 Extorp, 37 Stackarp och 91 Skäckarp, att de tillgodonjutit   Beklädnads-ersättning för år 1858, med 5 Rc 24 öre Riksm hvardera. 21 45 Regts Qvartermästare Med Förteckning öfver de Soldatbarn, som underloppet af År 1858 bevistat Folkskolorne. 22 46 Maj.exp Rapport, att 1 Korpral och 9 Soldater den 22 April uppbrutit från samlingsplatsen Ljungby för att   afmarschera till Tingsryd och vidare till Carlskrona. 28 47 1ste Löjtnant Danckwart Order om inställelse vid Befäls-Mötet å Kronobergs Hed den 12. Maj Kl 3 Eftermid. 30 59? Fanj. Porat Order, om upprättande af 1859 Års Concept General-Mönster-Rulla. Maj       1 60 Regements Commis. Reqvisition å 510 Fot Buldan, jemte 46 9/12 dussin Compositions-knappar till 51 par nya Buldans   Byxor. 16 61 Majors-Exp Furir Björnbergs ansökan om permision från och med den 19 t.o.m. 21 dennes, att svara vid   Sunnerbo Härads Rätt rörande skogsåverkan å Bostället Bohult. Juni       20 63 Majors-Exp Rapport att manskapet har uti 59 motböcker I Wexiö Läns Sparbank insatt medel till ett belopp af   3 270 Rs 20 öre Riksmynt. 20 64 Majors-Exp Rapport om Trossbodens reparation: 1: Ny brädbeklädnad 2: Taket reparerat 20 65 Fu Sandberg Emedan ej något Sjukbetyg inkommit, som rättfärdigar Fourirens uteblifvande från samlingen till   Regements Mötet, så eger Furiren att sig här genast inställa, eller och insända Läkare betyg, som   uttryckligen styrker oförmåga att denna befallning efterkomma. 4 69 Majors exp Med permissions ansökningar för fourir Berg von Linde, samt Nummerspelen 21. Lilja och 123   Linderholm. 5 70 Regt Chefen Till Svärdsman har jag äran föreslå Fanjunkaren vid Allbo Kompani C. Tillander samt till erhållande   af Svärdsmedaljen Dist. Korpralen vid kompaniet Nr 107 Hult, född den 27 Nov. 1801 och kommit i   tjenst den 17 Maj 1827, samt Soldaten vid kompaniet No 97 Ståhl, som är född den 2 Juli 1799 och   kommit i tjenst den 2. October 1822.   Kronobergshed den 5 Juli 1859   Charpentier 11 71 Majors exp Rapport om kompaniets hemkomst på rotarna, efter slutade möten. 11 72 Majors exp Qvitto å order rörande tro och huldhets edens afläggande. 11 73 Majors exp Qvitto å order angående Officerarnas afläggande af Tro- och Huldhets-eden. 11 75 U. Lt Rappe Angående insändande af 2ne ex af Tro- och Huldhets-eden. 17 76 Majors exp Till Chefen ställd rapport, att tro och huldhets-ed blifvit af Kompaniet aflagd i Skéen den 16   dennes, samt att ingen tillhörande Ringare Staben eller Spelet var vid tillfället närvarande. Samt   undertecknads och Löjt Dancvardts tro- och huldhets-ed i 2ne exemplar. 18 77 Musikant Lilja Order att invänta Tro- och Huldhets - ed. 18 78 Musikant Linderholm Order lika lydande. 18 80 Löjtant H af Klinteberg Förfrågan om i Carlskrona commenderade Corporal Ek önskar qvarstå på gammal aflönings-stat,   eller blifva transporterad till ny. 18 79 Fahnjunkare Porat Förfrågan af samma innehåll som ofvanstående. 18 81 Majors exp Med öfverlemnande af 86 Rsd 50 öre Riksmynt utgörande fullmagts-lösen och frivillig gåfva till   Lazarettet, från undertecknad. T Ch. 31 83 Majors exp Med Sergeant F.M. Perssons permissionsansökan, samt Rapport No 82 till Chefen för Regementet,   att de af Kompaniets löntagare, hvilka äro på gammal stat, önska öfverflyttade till ny. 31 84 Sergeant F. Persson Med 7 dagars permission beviljad från den 3 Augusti. 31 85 Fahnj. Modée Med utdrag ur Regements order rörande Varbergs-kommenderingen. 31 86 Kronofogdekontoret i Med begäran om syn på Torpet för roten No 48 Össjöhult.   Sunnerbo Härad Augusti       6 87 Majors exp Med Förteckning öfver Rotar vacante till ersättning. 7 88 Majors exp Med rapport att Under Officerarna önska anlägga de i 1st punkten af Regt Order för den 27 Juli   omnämnda sorgtecken. 7 89 Regts Qvartermästaren Med Soldaten No 115 Kärns pensionsbref, prestbetyg och qvitto å pensionsbeloppet. 14 90 Majors exp Tillstyrkan till Under Löjtnant C. Rappes underdåniga ansökan om permission från och med den   25e instundande September till nästa års vapenöfningar. 14 93 Majors exp Med rapport att Löjt F. Danckvardt förer expeditionen under 2a qvartalet för Und. Löjt. Frih. Rappe. September       4 96 Majors exp Med Reqvisition å Skjutsersättning för transporten af materialier till Ny Lifmundering. 11 97 Regts Qvartermästaren Med Trumslag. No 66 Ruffs halfårsinbetalning 5 Rss Rmt till Musik kassan. 11 100 Majors exp Rapport om Kompani Kontingentens afmarsch till Varberg. 18 101 Majors exp Soldaterna No 57 Lieds, 59 Mårds, 62 Boqvists, 68 Sax', 69 Nymans och 84 Victors till Herr   Regements Chefen ställda ansökningar om permission. 22 102 Majors exp Rapport om marknadsvakt i Ljungby den 21sta dennes. 22 103 Majors exp Rapport att Lifmunderingen blifvit förfärdigad. 22 104 Majors exp Med Nr 47 Slätts permissions ansökan och Tabell utvisande mått till Keppys; Registrerings Lista å   Buldansbyxors iståndsättande. 22 105 Majors exp Rapport om Trossbodens beskaffenhet. 22 107 Majors exp Rapport om Carlskrona-kommenderingens hemkomst. 22 108 Majors exp Med 3dje Qvartalets Förslag, Rapport, extract och Volontär Rydemans permissions ansökan. Oktober       1 109 Majors exp Rapport att undertecknad den 1te dennes emottagit Befälet och Expeditionen vid detta Kompani   som föres under nedanstående address:   Yxkullsund   F.A. Dancqvardt. 31 112 Regts Skrifvare Korean Öfversänder 56 stycken Sparbanks Motböcker för Kompaniet med en insättnings-Summa 177 Rds   RM. November       3 113 Majors exp Med Fourir Björnbergs till Chefen ställda Rapport angående fullgjord Regts Fullmäktigeskap vid   Landtmäteri sammanträdet den 25e sist. October å Himma? och Marås. 6 114 Fourir Persson Med Orders att ovillkorligen infinna sig på Stationen. 6 115 Serg Persson Med Orders att infinna sig på Stationen, och varningar emot ofta förekommande försummelser. 6 117 Majors exp Missiv med Utdelnings- Längd öfver Persedlar som till Manskapets fria disposition äro aflemnade.   Sergeant F.M. Perssons Permissions ansökan.   Rapport angående Sergeant F.M. Persson försummelser i tjensten, och anstötliga skrifsätt emot   undertecknad. F.A. Danckwardt 30 118 Majors exp Månads Rapport, jemte Persedels- och Gevärs förslag - jemte Rapport om Sergeants Perssons   försummelser i tjensten, ytterligare. December       5 120 Löjt Klinteberg Öfversändande af tvänne Reqvisitioner öfver 2ne Marschdags aflöning, samt 2 Rp 50 öre, som   blifvit reqvirerat för mycket under marsch från Tingsryd af Ljungby Kompani kontingent. Befäl   hafvare Korpral Ek. 5 121 Majors exp Missiv med Vaqance Förteckning, Förteckning öfver Officerare som under året varit ifrån   Regementet samt Fourir Björnbergs till Chefen ställda Afsägelse att vara delaktig i arméns Enke-   och Pupill kassa. 5 122 Serg Persson Med underrättelse om: af Reg Chefen anbefalld 8 dygns arrest, för det Persson tillåtit sig tadla och   föra ett vanvördigt skrifsätt emot sin förman Löjt Dancqvardt. 5 123 Krp Sandberg Order att utgöra den arresterade Serg Perssons bevakning. 5 126 Fanj Björnberg Kommenderad som Komp.Ombud vid besigtningen å Trossboden Lördagen den 17 dennes. 11 127 Majors exp Missiv till Chefen ställd anmälan om Bostället Eköns Skogsfällen. Rapport om Fourir L. Perssons   dödliga frånfälle, samt Rapport om undertecknads blifvande adress under nästa Qvartals   Expedition, i st.f. löjt Haverman.   F.A. Danchwardt 18 128 Serg Persson Order att Tisdagen den 27e dennes inträda i den anbefallda arresten, som upphör Onsdagen den   4e nästa Januari. Samt att Persson afsänder till mig åtta dygns traktamente, efter 1 RD 50 öre om   dagen, till den som vakt kommenderade Korporalen. 18 129 Krp Sandberg Order att infinna sig å Sergeant Perssons bostad, Haghult, Tisdagen den 27 dennes Kl 12 på dagen,   för att bestrida den arresterades bevakning; Fullständig instruction medföljer, samt 12 Rd Riks,   som traktamente för 8 dagar. 18 130 Majors exp Missiv med Reqvisition till utbekommande af Slitningsersättning å mindre Munderings persedlar,   för det Manskap som varit Kommenderade I Carlskrona.   Soldaten No 69 Nymans begagnade Permissions Sedel, densammes ytterligare permissions   ansökan med bifogade Rotehållares skriftliga medgifvande, samt till Chefen ställd uppgift på   Nymans Far?, namn, ålder och längd.   Danckwardt 18 131 UndLöjt Rappe Herr Und. Löjtnanten torde med görligaste första hitsända ett af Prästen utfärdadt Ålders-Bevis.   Att jag fortfarande förer nästa Qvartals Expedition meddelas härjemte.   J.A. Danckwardt 29 132 Majors exp Återlemnande af permissionssedlarna för No 47 Slätt och No 68 Sax jemte förteckning öfver Rotar   vacante till ersättning. 1860       Januari       1 1 Majors exp Missiv med Soldaten No 9 Prisell till Chefs Exp ställda permissions ansökan samt undertecknads   rapport om nämnde Soldats signalement.   Qvartals förslaget med rapport och Extract.   Rapport öfver Under officer och Manskapets förbrytelser under senare hälften af år 1859. 1 2 Kn Charpentier Med handlingarne Nr 6, 7, 8, 11. 5 4 Korpral Ek Med underrättelse att återlämna 1 Rd 25 öre såsom varande för högt Reqvirerad aflöning vid   Rastedagen i Tingsryd.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Brevbok Ljungby kompani 1859

Januari Nr Till Innehåll 20 14 Maj.exp. Rapport från undertecknad om slutad   Arrest. J.E.N. Fogelberg. 20 15 Kn Westrell Af enahanda innehåll. 23 16 Kn Westrell Med uppgift på wilka år fanjunkare v.   Porat, sergeant Persson och furir   Björnberg tillträdt sina Boställen. 28 17 Maj.exp Med Januari Månads Rapport. 29 18 Krp Sandberg Med order att öfverlemna bifogad   Embetsskrifvelse:   Till Arrendatorn af f.d.   Rustmästare-Bostället Hedenstorp, Lars   Jönsson På grund af från Herr   Regements-Chefen utfärdad befallning   att alla de brister å Boställen inom   Ljungby Kompani, som blifvit   anmärkte vid sistlidet år förrättade   Ekonomiska Besigtningar, owillkorligen   skola vara iståndsatte senast inom Ett år   efter Synförrättningen; så anmodas   Arrendatorn, vid Laga påföljd, att hafva   alla de brister som finnas upptagne uti   af mig behörigen meddelat   Syne-Instrument, verkställde till den 1.   Maj innevarande år.   Wexiö den 25 Januari 1859   G, A, Westrell   Kompani-Chef 29 18   Utginge lika lydande Embets-Skrifvelser   till Arrendatorerna af Boställsdelarne,   Balkarp, Häggeshult, Bafra, Basterås,   Gräshult och Björkön, för att genom   vederbörande Korporaler öfverlemnas.   Borsna den 29 Januari 1859   G,A,Westrell Februari       2 19 Maj.exp Brefbäringsförteckning, jemte   Redovisning. 10 20 Maj.exp Missiv med Furir Perssons ansökan, att   få lösa sin fullmakt, såsom Furir vid   Regementet. 10 21 Kn Westrell Med Afskrifter af Arrende Contracterne   för Boställena Haghult och Bohult. 12 22 Serg. J.Persson Order att såsom Regementets fullmäktig   öfvervara de af Commisions   Landtmätaren A.E.Modée   utsatta sammanträden angående   utbrytning af nya planer för   Soldattorpen inom Balkarps och   Stafwershults byar, å förra stället   Måndagen den 21st februari kl 10 f.m.,   samt å det sednare,   Tisdagen d. 22. samma månad kl 10 f.m. 17 24 Maj.exp Furir Sandbergs till Herr Regements   Chefen ställda och af Herr Kompani   Chefen tillstyrkta ansökan om   permission till innevarande Års   Vapenöfvningar, att vistas vid   MilitärLäroverket i Christianstad, får jag   härmed till vidare befordran äran   öfverlemnas. 20 25 Kn Westrell Med Soldaten No 50 Kränks till Herr   Regts Chefen ställda ansökan om 1 ½   månads permission till Halland. Mars       10 29 Kn Westrell Missiv med Sergeant Perssons till   ChefsExpeditionen ställda Rapport, om   bevistade Landtmäteri förrättningar. 19 34 Kn Westrell Med uppgifter ifrån 5 Korpraler öfver   Åker-och Äng-vidden å Boställena inom   deras Korpralskap m.m. 20 35 Maj.exp Missiv med furir Björnbergs Rapport,   om ingånget äktenskap, samt No 84   Victors Permissions Pass. April       4 40 Maj.exp Missiv med Sergeanten F. Perssons, till   Herr Regements Chefen ställda rapport,   rörande Landtmäteri Sammanträde och   utsyning, af ny Torp Plan till No 16   Stafverhult. 6 41 Krp Hult Order om inställelse å min Station med   Linie. Infanteristerne No 97 Ståhl, 105   Tall och 111 Rolf. 12 42 Krp Sandberg Order om - dito - dito - med No 117 Eld,   129 Rapp och 130 Wester. 15 43 Krp Ek Order om inställelse med No 3 Cerin, 4   Häll, 6 Hast och 27 Staf. 2 40 Fu Björnberg Emedan Kompaniets Rotehållare   komma att sammanträda uti Skéen   Måndagen den 11te innevarande   April Kl 2 Efterm i afsigt att   öfverenskomma om Trossbodens   flyttning, så beordras Fouriren att å   nämnda dag och tid sig uti Skéen infinna   för att såsom Kompani Ombud denna   förrättning öfver vara.   Flere sammanträden hafva förut egt   rum uti samma viktiga ärende, och bör   Fouriren derför noga uppfatta och göra   sig underrättad om allt hvad som nu   afhandlas och beslutas. Efter   verkställigheten häraf, införväntar jag,   snarligen, en utförlig rapport, som   adresseras på Bräkentorp. G.A.Westrell. 20 44 Regts Qvartermästare Qvitto från Vacante Rotarne No 21   Extorp, 37 Stackarp och 91 Skäckarp, att   de tillgodonjutit Beklädnads-ersättning   för år 1858, med 5 Rc 24 öre Riksm   hvardera. 21 45 Regts Qvartermästare Med Förteckning öfver de Soldatbarn,   som underloppet af År 1858 bevistat   Folkskolorne. 22 46 Maj.exp Rapport, att 1 Korpral och 9 Soldater   den 22 April uppbrutit från   samlingsplatsen Ljungby för att   afmarschera till Tingsryd och vidare till   Carlskrona. 28 47 1ste Löjtnant Danckwart Order om inställelse vid Befäls-Mötet å   Kronobergs Hed den 12. Maj Kl 3   Eftermid. 30 59? Fanj. Porat Order, om upprättande af 1859 Års   Concept General-Mönster-Rulla. Maj       1 60 Regements Commis. Reqvisition å 510 Fot Buldan, jemte 46   9/12 dussin Compositions-knappar till   51 par nya Buldans Byxor. 16 61 Majors-Exp Furir Björnbergs ansökan om permision   från och med den 19 t.o.m. 21 dennes,   att svara vid Sunnerbo Härads Rätt   rörande skogsåverkan å Bostället   Bohult. Juni       20 63 Majors-Exp Rapport att manskapet har uti 59   motböcker I Wexiö Läns Sparbank insatt   medel till ett belopp af 3 270 Rs 20 öre   Riksmynt. 20 64 Majors-Exp Rapport om Trossbodens reparation: 1: Ny brädbeklädnad 2: Taket reparerat 20 65 Fu Sandberg Emedan ej något Sjukbetyg inkommit,   som rättfärdigar Fourirens uteblifvande   från samlingen till Regements Mötet, så   eger Furiren att sig här genast inställa,   eller och insända Läkare betyg, som   uttryckligen styrker oförmåga att denna   befallning efterkomma. 4 69 Majors exp Med permissions ansökningar för fourir   Berg von Linde, samt Nummerspelen   21. Lilja och 123 Linderholm. 5 70 Regt Chefen Till Svärdsman har jag äran föreslå   Fanjunkaren vid Allbo Kompani C.   Tillander samt till erhållande af   Svärdsmedaljen Dist. Korpralen vid   kompaniet Nr 107 Hult, född den 27 Nov.   1801 och kommit i tjenst den 17 Maj   1827, samt Soldaten vid kompaniet No   97 Ståhl, som är född den 2 Juli 1799   och kommit i tjenst den 2. October   1822.   Kronobergshed den 5 Juli 1859   Charpentier 11 71 Majors exp Rapport om kompaniets hemkomst på   rotarna, efter slutade möten. 11 72 Majors exp Qvitto å order rörande tro och huldhets   edens afläggande. 11 73 Majors exp Qvitto å order angående Officerarnas   afläggande af Tro- och Huldhets-eden. 11 75 U. Lt Rappe Angående insändande af 2ne ex af Tro-   och Huldhets-eden. 17 76 Majors exp Till Chefen ställd rapport, att tro och   huldhets-ed blifvit af Kompaniet aflagd i   Skéen den 16 dennes, samt att ingen   tillhörande Ringare Staben eller Spelet   var vid tillfället närvarande. Samt   undertecknads och Löjt Dancvardts tro-   och huldhets-ed i 2ne exemplar. 18 77 Musikant Lilja Order att invänta Tro- och Huldhets - ed. 18 78 Musikant Linderholm Order lika lydande. 18 80 Löjtant H af Klinteberg Förfrågan om i Carlskrona   commenderade Corporal Ek önskar   qvarstå på gammal aflönings-stat,   eller blifva transporterad till ny. 18 79 Fahnjunkare Porat Förfrågan af samma innehåll som   ofvanstående. 18 81 Majors exp Med öfverlemnande af 86 Rsd 50 öre   Riksmynt utgörande fullmagts-lösen och   frivillig gåfva till Lazarettet, från   undertecknad. T Ch. 31 83 Majors exp Med Sergeant F.M. Perssons   permissionsansökan, samt Rapport No   82 till Chefen för Regementet, att de af   Kompaniets löntagare, hvilka äro på   gammal stat, önska öfverflyttade till ny. 31 84 Sergeant F. Persson Med 7 dagars permission beviljad från   den 3 Augusti. 31 85 Fahnj. Modée Med utdrag ur Regements order   rörande Varbergs-kommenderingen. 31 86 Kronofogdekontoret i Med begäran om syn på Torpet för   Sunnerbo Härad roten No 48 Össjöhult.   Augusti       6 87 Majors exp Med Förteckning öfver Rotar vacante till   ersättning. 7 88 Majors exp Med rapport att Under Officerarna   önska anlägga de i 1st punkten af Regt   Order för den 27 Juli omnämnda   sorgtecken. 7 89 Regts Qvartermästaren Med Soldaten No 115 Kärns   pensionsbref, prestbetyg och qvitto å   pensionsbeloppet. 14 90 Majors exp Tillstyrkan till Under Löjtnant C. Rappes   underdåniga ansökan om permission   från och med den 25e instundande   September till nästa års vapenöfningar. 14 93 Majors exp Med rapport att Löjt F. Danckvardt förer   expeditionen under 2a qvartalet för   Und. Löjt. Frih. Rappe. September       4 96 Majors exp Med Reqvisition å Skjutsersättning för   transporten af materialier till Ny   Lifmundering. 11 97 Regts Qvartermästaren Med Trumslag. No 66 Ruffs   halfårsinbetalning 5 Rss Rmt till Musik   kassan. 11 100 Majors exp Rapport om Kompani Kontingentens   afmarsch till Varberg. 18 101 Majors exp Soldaterna No 57 Lieds, 59 Mårds, 62   Boqvists, 68 Sax', 69 Nymans och 84   Victors till Herr Regements Chefen   ställda ansökningar om permission. 22 102 Majors exp Rapport om marknadsvakt i Ljungby   den 21sta dennes. 22 103 Majors exp Rapport att Lifmunderingen blifvit   förfärdigad. 22 104 Majors exp Med Nr 47 Slätts permissions ansökan   och Tabell utvisande mått till Keppys;   Registrerings Lista å Buldansbyxors   iståndsättande. 22 105 Majors exp Rapport om Trossbodens beskaffenhet. 22 107 Majors exp Rapport om Carlskrona   kommenderingens hemkomst. 22 108 Majors exp Med 3dje Qvartalets Förslag, Rapport,   extract och Volontär Rydemans   permissions ansökan. Oktober       1 109 Majors exp Rapport att undertecknad den 1te   dennes emottagit Befälet och   Expeditionen vid detta Kompani   som föres under nedanstående   address: Yxkullsund   F.A. Dancqvardt. 31 112 Regts Skrifvare Korean Öfversänder 56 stycken Sparbanks   Motböcker för Kompaniet med en   insättnings-Summa 177 Rds RM. November       3 113 Majors exp Med Fourir Björnbergs till Chefen ställda   Rapport angående fullgjord Regts   Fullmäktigeskap vid Landtmäteri   sammanträdet den 25e sist. October å   Himma? och Marås. 6 114 Fourir Persson Med Orders att ovillkorligen infinna sig   på Stationen. 6 115 Serg Persson Med Orders att infinna sig på Stationen,   och varningar emot ofta förekommande   försummelser. 6 117 Majors exp Missiv med Utdelnings- Längd öfver   Persedlar som till Manskapets fria   disposition äro aflemnade.   Sergeant F.M. Perssons Permissions   ansökan.   Rapport angående Sergeant F.M.   Persson försummelser i tjensten, och   anstötliga skrifsätt emot undertecknad.   F.A. Danckwardt 30 118 Majors exp Månads Rapport, jemte Persedels- och   Gevärs förslag - jemte Rapport om   Sergeants Perssons försummelser i   tjensten, ytterligare. December       5 120 Löjt Klinteberg Öfversändande af tvänne Reqvisitioner   öfver 2ne Marschdags aflöning, samt 2   Rp 50 öre, som blifvit reqvirerat för   mycket under marsch från Tingsryd af   Ljungby Kompani kontingent. Befäl   hafvare Korpral Ek. 5 121 Majors exp Missiv med Vaqance Förteckning,   Förteckning öfver Officerare som under   året varit ifrån Regementet samt Fourir   Björnbergs till Chefen ställda Afsägelse   att vara delaktig i arméns Enke- och   Pupill kassa. 5 122 Serg Persson Med underrättelse om: af Reg Chefen   anbefalld 8 dygns arrest, för det Persson   tillåtit sig tadla och föra ett vanvördigt   skrifsätt emot sin förman Löjt   Dancqvardt. 5 123 Krp Sandberg Order att utgöra den arresterade Serg   Perssons bevakning. 5 126 Fanj Björnberg Kommenderad som Komp.Ombud vid   besigtningen å Trossboden Lördagen   den 17 dennes. 11 127 Majors exp Missiv till Chefen ställd anmälan om   Bostället Eköns Skogsfällen. Rapport om   Fourir L. Perssons dödliga frånfälle,   samt Rapport om undertecknads   blifvande adress under nästa Qvartals   Expedition, i st.f. löjt Haverman.   F.A. Danchwardt 18 128 Serg Persson Order att Tisdagen den 27e dennes   inträda i den anbefallda arresten, som   upphör Onsdagen den 4e nästa Januari.   Samt att Persson afsänder till mig åtta   dygns traktamente, efter 1 RD 50 öre   om dagen, till den som vakt   kommenderade Korporalen. 18 129 Krp Sandberg Order att infinna sig å Sergeant   Perssons bostad, Haghult, Tisdagen den   27 dennes Kl 12 på dagen, för att   bestrida den arresterades bevakning;   Fullständig instruction medföljer, samt   12 Rd Riks, som traktamente för 8   dagar. 18 130 Majors exp Missiv med Reqvisition till   utbekommande af Slitningsersättning å   mindre Munderings persedlar, för det   Manskap som varit Kommenderade I   Carlskrona.   Soldaten No 69 Nymans begagnade   Permissions Sedel, densammes   ytterligare permissions ansökan med   bifogade Rotehållares skriftliga   medgifvande, samt till Chefen ställd   uppgift på Nymans Far?, namn, ålder   och längd.   Danckwardt 18 131 UndLöjt Rappe Herr Und. Löjtnanten torde med   görligaste första hitsända ett af Prästen   utfärdadt Ålders-Bevis.   Att jag fortfarande förer nästa Qvartals   Expedition meddelas härjemte.   J.A. Danckwardt 29 132 Majors exp Återlemnande af permissionssedlarna   för No 47 Slätt och No 68 Sax jemte   förteckning öfver Rotar vacante till   ersättning. 1860       Januari       1 1 Majors exp Missiv med Soldaten No 9 Prisell till   Chefs Exp ställda permissions ansökan   samt undertecknads rapport om   nämnde Soldats signalement.   Qvartals förslaget med rapport och   Extract.   Rapport öfver Under officer och   Manskapets förbrytelser under senare   hälften af år 1859. 1 2 Kn Charpentier Med handlingarne Nr 6, 7, 8, 11. 5 4 Korpral Ek Med underrättelse att återlämna 1 Rd   25 öre såsom varande för högt   Reqvirerad aflöning vid Rastedagen i   Tingsryd.