Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Brevbok Ljungby kompani 1859

Januari Nr Till Innehåll 20 14 Maj.exp. Rapport från undertecknad om slutad Arrest. J.E.N. Fogelberg. 20 15 Kn Westrell Af enahanda innehåll. 23 16 Kn Westrell Med uppgift på wilka år fanjunkare v. Porat, sergeant Persson och furir Björnberg tillträdt sina Boställen. 28 17 Maj.exp Med Januari Månads Rapport. 29 18 Krp Sandberg Med order att öfverlemna bifogad Embetsskrifvelse: Till Arrendatorn af f.d. Rustmästare-Bostället Hedenstorp, Lars Jönsson På grund af från Herr Regements-Chefen utfärdad befallning att alla de brister å Boställen inom Ljungby Kompani, som blifvit anmärkte vid sistlidet år förrättade Ekonomiska Besigtningar, owillkorligen skola vara iståndsatte senast inom Ett år efter Synförrättningen; så anmodas Arrendatorn, vid Laga påföljd, att hafva alla de brister som finnas upptagne uti af mig behörigen meddelat Syne-Instrument, verkställde till den 1. Maj innevarande år. Wexiö den 25 Januari 1859 G, A, Westrell Kompani-Chef 29 18 Utginge lika lydande Embets-Skrifvelser till Arrendatorerna af Boställsdelarne, Balkarp, Häggeshult, Bafra, Basterås, Gräshult och Björkön, för att genom vederbörande Korporaler öfverlemnas. Borsna den 29 Januari 1859 G,A, Westrell Februari 2 19 Maj.exp Brefbäringsförteckning, jemte Redovisning. 10 20 Maj.exp Missiv med Furir Perssons ansökan, att få lösa sin fullmakt, såsom Furir vid Regementet. 10 21 Kn Westrell Med Afskrifter af Arrende Contracterne för Boställena Haghult och Bohult. 12 22 Serg. J.Persson Order att såsom Regementets fullmäktig öfvervara de af Commisions Landtmätaren A.E.Modée utsatta sammanträden angående utbrytning af nya planer för Soldattorpen inom Balkarps och Stafwershults byar, å förra stället Måndagen den 21st februari kl 10 f.m., samt å det sednare, Tisdagen d. 22. samma månad kl 10 f.m. 17 24 Maj.exp Furir Sandbergs till Herr Regements Chefen ställda och af Herr Kompani Chefen tillstyrkta ansökan om permission till innevarande Års Vapenöfvningar, att vistas vid MilitärLäroverket i Christianstad, får jag härmed till vidare befordran äran öfverlemnas. 20 25 Kn Westrell Med Soldaten No 50 Kränks till Herr Regts Chefen ställda ansökan om 1 ½ månads permission till Halland. Mars 10 29 Kn Westrell Missiv med Sergeant Perssons till ChefsExpeditionen ställda Rapport, om bevistade Landtmäteri förrättningar. 19 34 Kn Westrell Med uppgifter ifrån 5 Korpraler öfver Åker-och Äng-vidden å Boställena inom deras Korpralskap m.m. 20 35 Maj.exp Missiv med furir Björnbergs Rapport, om ingånget äktenskap, samt No 84 Victors Permissions Pass. April 4 40 Maj.exp Missiv med Sergeanten F. Perssons, till Herr Regements Chefen ställda rapport, rörande Landtmäteri Sammanträde och utsyning, af ny Torp Plan till No 16 Stafverhult. 6 41 Krp Hult Order om inställelse å min Station med Linie. Infanteristerne No 97 Ståhl, 105 Tall och 111 Rolf. 12 42 Krp Sandberg Order om - dito - dito - med No 117 Eld, 129 Rapp och 130 Wester. 15 43 Krp Ek Order om inställelse med No 3 Cerin, 4 Häll, 6 Hast och 27 Staf. 2 40 Fu Björnberg Emedan Kompaniets Rotehållare komma att sammanträda uti Skéen Måndagen den 11te innevarande April Kl 2 Efterm i afsigt att öfverenskomma om Trossbodens flyttning, så beordras Fouriren att å nämnda dag och tid sig uti Skéen infinna för att såsom Kompani Ombud denna förrättning öfver vara. Flere sammanträden hafva förut egt rum uti samma viktiga ärende, och bör Fouriren derför noga uppfatta och göra sig underrättad om allt hvad som nu afhandlas och beslutas. Efter verkstäl ligheten häraf, införväntar jag, snarligen, en utförlig rapport, som adresseras på Bräkentorp. G.A. Westrell. 20 44 Regts Qvartermästare Qvitto från Vacante Rotarne No 21 Extorp, 37 Stackarp och 91 Skäckarp, att de tillgodonjutit Beklädnads-ersättning för år 1858, med 5 Rc 24 öre Riksm hvardera. 21 45 Regts Qvartermästare Med Förteckning öfver de Soldatbarn, som underloppet af År 1858 bevistat Folkskolorne. 22 46 Maj.exp Rapport, att 1 Korpral och 9 Soldater den 22 April uppbrutit från samlingsplatsen Ljungby för att afmarschera till Tingsryd och vidare till Carlskrona. 28 47 1ste Löjtnant Danckwart Order om inställelse vid Befäls-Mötet å Kronobergs Hed den 12. Maj Kl 3 Eftermid. 30 59? Fanj. Porat Order, om upprättande af 1859 Års Concept General-Mönster-Rulla. Maj 1 60 Regements Commis. Reqvisition å 510 Fot Buldan, jemte 46 9/12 dussin Compositions-knappar till 51 par nya Buldans Byxor. 16 61 Majors-Exp Furir Björnbergs ansökan om permision från och med den 19 t.o.m. 21 dennes, att svara vid Sunnerbo Härads Rätt rörande skogsåverkan å Bostället Bohult. Juni 20 63 Majors-Exp Rapport att manskapet har uti 59 motböcker I Wexiö Läns Sparbank insatt medel till ett belopp af 3 270 Rs 20 öre Riksmynt. 20 64 Majors-Exp Rapport om Trossbodens reparation: 1: Ny brädbeklädnad 2: Taket reparerat 20 65 Fu Sandberg Emedan ej något Sjukbetyg inkommit, som rättfärdigar Fourirens uteblifvande från samlingen till Regements Mötet, så eger Furiren att sig här genast inställa, eller och insända Läkare betyg, som uttryckligen styrker oförmåga att denna befallning efterkomma. 4 69 Majors exp Med permissions ansökningar för fourir Berg von Linde, samt Nummerspelen 21. Lilja och 123 Linderholm. 5 70 Regt Chefen Till Svärdsman har jag äran föreslå Fanjunkaren vid Allbo Kompani C. Tillander samt till erhållande af Svärdsmedaljen Dist. Korpralen vid kompaniet Nr 107 Hult, född den 27 Nov. 1801 och kommit i tjenst den 17 Maj 1827, samt Soldaten vid kompaniet No 97 Ståhl, som är född den 2 Juli 1799 och kommit i tjenst den 2. October 1822. Kronobergshed den 5 Juli 1859 Charpentier 11 71 Majors exp Rapport om kompaniets hemkomst på rotarna, efter slutade möten. 11 72 Majors exp Qvitto å order rörande tro och huldhets edens afläggande. 11 73 Majors exp Qvitto å order angående Officerarnas afläggande af Tro- och Huldhets-eden. 11 75 U. Lt Rappe Angående insändande af 2ne ex af Tro- och Huldhets-eden. 17 76 Majors exp Till Chefen ställd rapport, att tro och huldhets-ed blifvit af Kompaniet aflagd i Skéen den 16 dennes, samt att ingen tillhörande Ringare Staben eller Spelet var vid tillfället närvarande. Samt undertecknads och Löjt Dancvardts tro- och huldhets-ed i 2ne exemplar. 18 77 Musikant Lilja Order att invänta Tro- och Huldhets - ed. 18 78 Musikant Linderholm Order lika lydande. 18 80 Löjtant H af Klinteberg Förfrågan om i Carlskrona commenderade Corporal Ek önskar qvarstå på gammal aflönings-stat, eller blifva transporterad till ny. 18 79 Fahnjunkare Porat Förfrågan af samma innehåll som ofvanstående. 18 81 Majors exp Med öfverlemnande af 86 Rsd 50 öre Riksmynt utgörande fullmagts-lösen och frivillig gåfva till Lazarettet, från undertecknad. T Ch. 31 83 Majors exp Med Sergeant F.M. Perssons permissionsansökan, samt Rapport No 82 till Chefen för Regementet, att de af Kompaniets löntagare, hvilka äro på gammal stat, önska öfverflyttade till ny. 31 84 Sergeant F. Persson Med 7 dagars permission beviljad från den 3 Augusti. 31 85 Fahnj. Modée Med utdrag ur Regements order rörande Varbergs-kommenderingen. 31 86 Kronofogdekontoret i Med begäran om syn på Torpet för roten No 48 Össjöhult. Sunnerbo Härad Augusti 6 87 Majors exp Med Förteckning öfver Rotar vacante till ersättning. 7 88 Majors exp Med rapport att Under Officerarna önska anlägga de i 1st punkten af Regt Order för den 27 Juli omnämnda sorgtecken. 7 89 Regts Qvartermästaren Med Soldaten No 115 Kärns pensionsbref, prestbetyg och qvitto å pensionsbeloppet. 14 90 Majors exp Tillstyrkan till Under Löjtnant C. Rappes underdåniga ansökan om permission från och med den 25e instundande September till nästa års vapenöfningar. 14 93 Majors exp Med rapport att Löjt F. Danckvardt förer expeditionen under 2a qvartalet för Und. Löjt. Frih. Rappe. September 4 96 Majors exp Med Reqvisition å Skjutsersättning för transporten af materialier till Ny Lifmundering. 11 97 Regts Qvartermästaren Med Trumslag. No 66 Ruffs halfårsinbetalning 5 Rss Rmt till Musik kassan. 11 100 Majors exp Rapport om Kompani Kontingentens afmarsch till Varberg. 18 101 Majors exp Soldaterna No 57 Lieds, 59 Mårds, 62 Boqvists, 68 Sax', 69 Nymans och 84 Victors till Herr Regements Chefen ställda ansökningar om permission. 22 102 Majors exp Rapport om marknadsvakt i Ljungby den 21sta dennes. 22 103 Majors exp Rapport att Lifmunderingen blifvit förfärdigad. 22 104 Majors exp Med Nr 47 Slätts permissions ansökan och Tabell utvisande mått till Keppys; Registrerings Lista å Buldansbyxors iståndsättande. 22 105 Majors exp Rapport om Trossbodens beskaffenhet. 22 107 Majors exp Rapport om Carlskrona-kommenderingens hemkomst. 22 108 Majors exp Med 3dje Qvartalets Förslag, Rapport, extract och Volontär Rydemans permissions ansökan. Oktober 1 109 Majors exp Rapport att undertecknad den 1te dennes emottagit Befälet och Expeditionen vid detta Kompani som föres under nedanstående address: Yxkullsund F.A. Dancqvardt. 31 112 Regts Skrifvare Korean Öfversänder 56 stycken Sparbanks Motböcker för Kompaniet med en insättnings-Summa 177 Rds RM. November 3 113 Majors exp Med Fourir Björnbergs till Chefen ställda Rapport angående fullgjord Regts Fullmäktigeskap vid Landtmäteri sammanträdet den 25e sist. October å Himma? och Marås. 6 114 Fourir Persson Med Orders att ovillkorligen infinna sig på Stationen. 6 115 Serg Persson Med Orders att infinna sig på Stationen, och varningar emot ofta förekommande försummelser. 6 117 Majors exp Missiv med Utdelnings- Längd öfver Persedlar som till Manskapets fria disposition äro aflemnade. Sergeant F.M. Perssons Permissions ansökan. Rapport angående Sergeant F.M. Persson försummelser i tjensten, och anstötliga skrifsätt emot undertecknad. F.A. Danckwardt 30 118 Majors exp Månads Rapport, jemte Persedels- och Gevärs förslag - jemte Rapport om Sergeants Perssons försummelser i tjensten, ytterligare. December 5 120 Löjt Klinteberg Öfversändande af tvänne Reqvisitioner öfver 2ne Marschdags aflöning, samt 2 Rp 50 öre, som blifvit reqvirerat för mycket under marsch från Tingsryd af Ljungby Kompani kontingent. Befäl hafvare Korpral Ek. 5 121 Majors exp Missiv med Vaqance Förteckning, Förteckning öfver Officerare som under året varit ifrån Regementet samt Fourir Björnbergs till Chefen ställda Afsägelse att vara delaktig i arméns Enke- och Pupill kassa. 5 122 Serg Persson Med underrättelse om: af Reg Chefen anbefalld 8 dygns arrest, för det Persson tillåtit sig tadla och föra ett vanvördigt skrifsätt emot sin förman Löjt Dancqvardt. 5 123 Krp Sandberg Order att utgöra den arresterade Serg Perssons bevakning. 5 126 Fanj Björnberg Kommenderad som Komp.Ombud vid besigtningen å Trossboden Lördagen den 17 dennes. 11 127 Majors exp Missiv till Chefen ställd anmälan om Bostället Eköns Skogsfällen. Rapport om Fourir L. Perssons dödliga frånfälle, samt Rapport om undertecknads blifvande adress under nästa Qvartals Expedition, i st.f. löjt Haverman. F.A. Danchwardt 18 128 Serg Persson Order att Tisdagen den 27e dennes inträda i den anbefallda arresten, som upphör Onsdagen den 4e nästa Januari. Samt att Persson afsänder till mig åtta dygns traktamente, efter 1 RD 50 öre om dagen, till den som vakt kommenderade Korporalen. 18 129 Krp Sandberg Order att infinna sig å Sergeant Perssons bostad, Haghult, Tisdagen den 27 dennes Kl 12 på dagen, för att bestrida den arresterades bevakning; Fullständig instruction medföljer, samt 12 Rd Riks, som traktamente för 8 dagar. 18 130 Majors exp Missiv med Reqvisition till utbekommande af Slitningsersättning å mindre Munderings persedlar, för det Manskap som varit Kommenderade I Carlskrona. Soldaten No 69 Nymans begagnade Permissions Sedel, densammes ytterligare permissions ansökan med bifogade Rotehållares skriftliga medgifvande, samt till Chefen ställd uppgift på Nymans Far?, namn, ålder och längd. Danckwardt 18 131 UndLöjt Rappe Herr Und. Löjtnanten torde med görligaste första hitsända ett af Prästen utfärdadt Ålders-Bevis. Att jag fortfarande förer nästa Qvartals Expedition meddelas härjemte. J.A. Danckwardt 29 132 Majors exp Återlemnande af permissionssedlarna för No 47 Slätt och No 68 Sax jemte förteckning öfver Rotar vacante till ersättning. 1860 Januari 1 1 Majors exp Missiv med Soldaten No 9 Prisell till Chefs Exp ställda permissions ansökan samt undertecknads rapport om nämnde Soldats signalement. Qvartals förslaget med rapport och Extract. Rapport öfver Under officer och Manskapets förbrytelser under senare hälften af år 1859. 1 2 Kn Charpentier Med handlingarne Nr 6, 7, 8, 11. 5 4 Korpral Ek Med underrättelse att återlämna 1 Rd 25 öre såsom varande för högt Reqvirerad aflöning vid Rastedagen i Tingsryd.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Brevbok Ljungby kompani 1859

Januari Nr Till Innehåll 20 14 Maj.exp. Rapport från undertecknad om slutad Arrest. J.E.N. Fogelberg. 20 15 Kn Westrell Af enahanda innehåll. 23 16 Kn Westrell Med uppgift på wilka år fanjunkare v. Porat, sergeant Persson och furir Björnberg tillträdt sina Boställen. 28 17 Maj.exp Med Januari Månads Rapport. 29 18 Krp Sandberg Med order att öfverlemna bifogad Embetsskrifvelse: Till Arrendatorn af f.d. Rustmästare-Bostället Hedenstorp, Lars Jönsson På grund af från Herr Regements-Chefen utfärdad befallning att alla de brister å Boställen inom Ljungby Kompani, som blifvit anmärkte vid sistlidet år förrättade Ekonomiska Besigtningar, owillkorligen skola vara iståndsatte senast inom Ett år efter Synförrättningen; så anmodas Arrendatorn, vid Laga påföljd, att hafva alla de brister som finnas upptagne uti af mig behörigen meddelat Syne-Instrument, verkställde till den 1. Maj innevarande år. Wexiö den 25 Januari 1859 G, A, Westrell Kompani-Chef 29 18 Utginge lika lydande Embets-Skrifvelser till Arrendatorerna af Boställsdelarne, Balkarp, Häggeshult, Bafra, Basterås, Gräshult och Björkön, för att genom vederbörande Korporaler öfverlemnas. Borsna den 29 Januari 1859 G,A,Westrell Februari 2 19 Maj.exp Brefbäringsförteckning, jemte Redovisning. 10 20 Maj.exp Missiv med Furir Perssons ansökan, att få lösa sin fullmakt, såsom Furir vid Regementet. 10 21 Kn Westrell Med Afskrifter af Arrende Contracterne för Boställena Haghult och Bohult. 12 22 Serg. J.Persson Order att såsom Regementets fullmäktig öfvervara de af Commisions Landtmätaren A.E.Modée utsatta sammanträden angående utbrytning af nya planer för Soldattorpen inom Balkarps och Stafwershults byar, å förra stället Måndagen den 21st februari kl 10 f.m., samt å det sednare, Tisdagen d. 22. samma månad kl 10 f.m. 17 24 Maj.exp Furir Sandbergs till Herr Regements Chefen ställda och af Herr Kompani Chefen tillstyrkta ansökan om permission till innevarande Års Vapenöfvningar, att vistas vid MilitärLäroverket i Christianstad, får jag härmed till vidare befordran äran öfverlemnas. 20 25 Kn Westrell Med Soldaten No 50 Kränks till Herr Regts Chefen ställda ansökan om 1 ½ månads permission till Halland. Mars 10 29 Kn Westrell Missiv med Sergeant Perssons till ChefsExpeditionen ställda Rapport, om bevistade Landtmäteri förrättningar. 19 34 Kn Westrell Med uppgifter ifrån 5 Korpraler öfver Åker-och Äng-vidden å Boställena inom deras Korpralskap m.m. 20 35 Maj.exp Missiv med furir Björnbergs Rapport, om ingånget äktenskap, samt No 84 Victors Permissions Pass. April 4 40 Maj.exp Missiv med Sergeanten F. Perssons, till Herr Regements Chefen ställda rapport, rörande Landtmäteri Sammanträde och utsyning, af ny Torp Plan till No 16 Stafverhult. 6 41 Krp Hult Order om inställelse å min Station med Linie. Infanteristerne No 97 Ståhl, 105 Tall och 111 Rolf. 12 42 Krp Sandberg Order om - dito - dito - med No 117 Eld, 129 Rapp och 130 Wester. 15 43 Krp Ek Order om inställelse med No 3 Cerin, 4 Häll, 6 Hast och 27 Staf. 2 40 Fu Björnberg Emedan Kompaniets Rotehållare komma att sammanträda uti Skéen Måndagen den 11te innevarande April Kl 2 Efterm i afsigt att öfverenskomma om Trossbodens flyttning, så beordras Fouriren att å nämnda dag och tid sig uti Skéen infinna för att såsom Kompani Ombud denna förrättning öfver vara. Flere sammanträden hafva förut egt rum uti samma viktiga ärende, och bör Fouriren derför noga uppfatta och göra sig underrättad om allt hvad som nu afhandlas och beslutas. Efter verkställigheten häraf, införväntar jag, snarligen, en utförlig rapport, som adresseras på Bräkentorp. G.A.Westrell. 20 44 Regts Qvartermästare Qvitto från Vacante Rotarne No 21 Extorp, 37 Stackarp och 91 Skäckarp, att de tillgodonjutit Beklädnads-ersättning för år 1858, med 5 Rc 24 öre Riksm hvardera. 21 45 Regts Qvartermästare Med Förteckning öfver de Soldatbarn, som underloppet af År 1858 bevistat Folkskolorne. 22 46 Maj.exp Rapport, att 1 Korpral och 9 Soldater den 22 April uppbrutit från samlingsplatsen Ljungby för att afmarschera till Tingsryd och vidare till Carlskrona. 28 47 1ste Löjtnant Danckwart Order om inställelse vid Befäls-Mötet å Kronobergs Hed den 12. Maj Kl 3 Eftermid. 30 59? Fanj. Porat Order, om upprättande af 1859 Års Concept General-Mönster-Rulla. Maj 1 60 Regements Commis. Reqvisition å 510 Fot Buldan, jemte 46 9/12 dussin Compositions-knappar till 51 par nya Buldans Byxor. 16 61 Majors-Exp Furir Björnbergs ansökan om permision från och med den 19 t.o.m. 21 dennes, att svara vid Sunnerbo Härads Rätt rörande skogsåverkan å Bostället Bohult. Juni 20 63 Majors-Exp Rapport att manskapet har uti 59 motböcker I Wexiö Läns Sparbank insatt medel till ett belopp af 3 270 Rs 20 öre Riksmynt. 20 64 Majors-Exp Rapport om Trossbodens reparation: 1: Ny brädbeklädnad 2: Taket reparerat 20 65 Fu Sandberg Emedan ej något Sjukbetyg inkommit, som rättfärdigar Fourirens uteblifvande från samlingen till Regements Mötet, så eger Furiren att sig här genast inställa, eller och insända Läkare betyg, som uttryckligen styrker oförmåga att denna befallning efterkomma. 4 69 Majors exp Med permissions ansökningar för fourir Berg von Linde, samt Nummerspelen 21. Lilja och 123 Linderholm. 5 70 Regt Chefen Till Svärdsman har jag äran föreslå Fanjunkaren vid Allbo Kompani C. Tillander samt till erhållande af Svärdsmedaljen Dist. Korpralen vid kompaniet Nr 107 Hult, född den 27 Nov. 1801 och kommit i tjenst den 17 Maj 1827, samt Soldaten vid kompaniet No 97 Ståhl, som är född den 2 Juli 1799 och kommit i tjenst den 2. October 1822. Kronobergshed den 5 Juli 1859 Charpentier 11 71 Majors exp Rapport om kompaniets hemkomst på rotarna, efter slutade möten. 11 72 Majors exp Qvitto å order rörande tro och huldhets edens afläggande. 11 73 Majors exp Qvitto å order angående Officerarnas afläggande af Tro- och Huldhets-eden. 11 75 U. Lt Rappe Angående insändande af 2ne ex af Tro- och Huldhets-eden. 17 76 Majors exp Till Chefen ställd rapport, att tro och huldhets-ed blifvit af Kompaniet aflagd i Skéen den 16 dennes, samt att ingen tillhörande Ringare Staben eller Spelet var vid tillfället närvarande. Samt undertecknads och Löjt Dancvardts tro- och huldhets-ed i 2ne exemplar. 18 77 Musikant Lilja Order att invänta Tro- och Huldhets - ed. 18 78 Musikant Linderholm Order lika lydande. 18 80 Löjtant H af Klinteberg Förfrågan om i Carlskrona commenderade Corporal Ek önskar qvarstå på gammal aflönings-stat, eller blifva transporterad till ny. 18 79 Fahnjunkare Porat Förfrågan af samma innehåll som ofvanstående. 18 81 Majors exp Med öfverlemnande af 86 Rsd 50 öre Riksmynt utgörande fullmagts-lösen och frivillig gåfva till Lazarettet, från undertecknad. T Ch. 31 83 Majors exp Med Sergeant F.M. Perssons permissionsansökan, samt Rapport No 82 till Chefen för Regementet, att de af Kompaniets löntagare, hvilka äro på gammal stat, önska öfverflyttade till ny. 31 84 Sergeant F. Persson Med 7 dagars permission beviljad från den 3 Augusti. 31 85 Fahnj. Modée Med utdrag ur Regements order rörande Varbergs-kommenderingen. 31 86 Kronofogdekontoret i Med begäran om syn på Torpet för Sunnerbo Härad roten No 48 Össjöhult. Augusti 6 87 Majors exp Med Förteckning öfver Rotar vacante till ersättning. 7 88 Majors exp Med rapport att Under Officerarna önska anlägga de i 1st punkten af Regt Order för den 27 Juli omnämnda sorgtecken. 7 89 Regts Qvartermästaren Med Soldaten No 115 Kärns pensionsbref, prestbetyg och qvitto å pensionsbeloppet. 14 90 Majors exp Tillstyrkan till Under Löjtnant C. Rappes underdåniga ansökan om permission från och med den 25e instundande September till nästa års vapenöfningar. 14 93 Majors exp Med rapport att Löjt F. Danckvardt förer expeditionen under 2a qvartalet för Und. Löjt. Frih. Rappe. September 4 96 Majors exp Med Reqvisition å Skjutsersättning för transporten af materialier till Ny Lifmundering. 11 97 Regts Qvartermästaren Med Trumslag. No 66 Ruffs halfårsinbetalning 5 Rss Rmt till Musik kassan. 11 100 Majors exp Rapport om Kompani Kontingentens afmarsch till Varberg. 18 101 Majors exp Soldaterna No 57 Lieds, 59 Mårds, 62 Boqvists, 68 Sax', 69 Nymans och 84 Victors till Herr Regements Chefen ställda ansökningar om permission. 22 102 Majors exp Rapport om marknadsvakt i Ljungby den 21sta dennes. 22 103 Majors exp Rapport att Lifmunderingen blifvit förfärdigad. 22 104 Majors exp Med Nr 47 Slätts permissions ansökan och Tabell utvisande mått till Keppys; Registrerings Lista å Buldansbyxors iståndsättande. 22 105 Majors exp Rapport om Trossbodens beskaffenhet. 22 107 Majors exp Rapport om Carlskrona kommenderingens hemkomst. 22 108 Majors exp Med 3dje Qvartalets Förslag, Rapport, extract och Volontär Rydemans permissions ansökan. Oktober 1 109 Majors exp Rapport att undertecknad den 1te dennes emottagit Befälet och Expeditionen vid detta Kompani som föres under nedanstående address: Yxkullsund F.A. Dancqvardt. 31 112 Regts Skrifvare Korean Öfversänder 56 stycken Sparbanks Motböcker för Kompaniet med en insättnings-Summa 177 Rds RM. November 3 113 Majors exp Med Fourir Björnbergs till Chefen ställda Rapport angående fullgjord Regts Fullmäktigeskap vid Landtmäteri sammanträdet den 25e sist. October å Himma? och Marås. 6 114 Fourir Persson Med Orders att ovillkorligen infinna sig på Stationen. 6 115 Serg Persson Med Orders att infinna sig på Stationen, och varningar emot ofta förekommande försummelser. 6 117 Majors exp Missiv med Utdelnings- Längd öfver Persedlar som till Manskapets fria disposition äro aflemnade. Sergeant F.M. Perssons Permissions ansökan. Rapport angående Sergeant F.M. Persson försummelser i tjensten, och anstötliga skrifsätt emot undertecknad. F.A. Danckwardt 30 118 Majors exp Månads Rapport, jemte Persedels- och Gevärs förslag - jemte Rapport om Sergeants Perssons försummelser i tjensten, ytterligare. December 5 120 Löjt Klinteberg Öfversändande af tvänne Reqvisitioner öfver 2ne Marschdags aflöning, samt 2 Rp 50 öre, som blifvit reqvirerat för mycket under marsch från Tingsryd af Ljungby Kompani kontingent. Befäl hafvare Korpral Ek. 5 121 Majors exp Missiv med Vaqance Förteckning, Förteckning öfver Officerare som under året varit ifrån Regementet samt Fourir Björnbergs till Chefen ställda Afsägelse att vara delaktig i arméns Enke- och Pupill kassa. 5 122 Serg Persson Med underrättelse om: af Reg Chefen anbefalld 8 dygns arrest, för det Persson tillåtit sig tadla och föra ett vanvördigt skrifsätt emot sin förman Löjt Dancqvardt. 5 123 Krp Sandberg Order att utgöra den arresterade Serg Perssons bevakning. 5 126 Fanj Björnberg Kommenderad som Komp.Ombud vid besigtningen å Trossboden Lördagen den 17 dennes. 11 127 Majors exp Missiv till Chefen ställd anmälan om Bostället Eköns Skogsfällen. Rapport om Fourir L. Perssons dödliga frånfälle, samt Rapport om undertecknads blifvande adress under nästa Qvartals Expedition, i st.f. löjt Haverman. F.A. Danchwardt 18 128 Serg Persson Order att Tisdagen den 27e dennes inträda i den anbefallda arresten, som upphör Onsdagen den 4e nästa Januari. Samt att Persson afsänder till mig åtta dygns traktamente, efter 1 RD 50 öre om dagen, till den som vakt kommenderade Korporalen. 18 129 Krp Sandberg Order att infinna sig å Sergeant Perssons bostad, Haghult, Tisdagen den 27 dennes Kl 12 på dagen, för att bestrida den arresterades bevakning; Fullständig instruction medföljer, samt 12 Rd Riks, som traktamente för 8 dagar. 18 130 Majors exp Missiv med Reqvisition till utbekommande af Slitningsersättning å mindre Munderings persedlar, för det Manskap som varit Kommenderade I Carlskrona. Soldaten No 69 Nymans begagnade Permissions Sedel, densammes ytterligare permissions ansökan med bifogade Rotehållares skriftliga medgifvande, samt till Chefen ställd uppgift på Nymans Far?, namn, ålder och längd. Danckwardt 18 131 UndLöjt Rappe Herr Und. Löjtnanten torde med görligaste första hitsända ett af Prästen utfärdadt Ålders-Bevis. Att jag fortfarande förer nästa Qvartals Expedition meddelas härjemte. J.A. Danckwardt 29 132 Majors exp Återlemnande af permissionssedlarna för No 47 Slätt och No 68 Sax jemte förteckning öfver Rotar vacante till ersättning. 1860 Januari 1 1 Majors exp Missiv med Soldaten No 9 Prisell till Chefs Exp ställda permissions ansökan samt undertecknads rapport om nämnde Soldats signalement. Qvartals förslaget med rapport och Extract. Rapport öfver Under officer och Manskapets förbrytelser under senare hälften af år 1859. 1 2 Kn Charpentier Med handlingarne Nr 6, 7, 8, 11. 5 4 Korpral Ek Med underrättelse att återlämna 1 Rd 25 öre såsom varande för högt Reqvirerad aflöning vid Rastedagen i Tingsryd.