Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Om Missive och Embets-Skrifvelser

1. Formulärer till Missiver och Embets-Skrifvelser: Se formulärerne N° 64,65 och 66. 2. Då en ensam handling ensändes, behöfver den ej åtföljas af Missiv. (Undantag härifrån, se 6:e punkten här nedan.) 3. Fler expeditioner, hvilka, enligt förteckningar öfver handlingar som på bestämda tider eller vid serskilda tillfällen skola insändas och wara daterade samma dag, upptages i samma missiv, hvilket äfven erhåller samma datum och får ej innehålla annar än en förteckning öfver de bilagda handlingarna. 4. Om ingen existence föranleder afgifvandet af någon bland de uti förteckningarne uppförda handlingar, så skall sådant anmälas uti serskild rapport. 5. Alla missiver, samt sådane embets-skrifvelser, hvilka komma att qvarstadna inom Regementet, skrifvas på halft ark papper in folio. Till alla andra embets-skrifvelser, eller sådane som komma att försändas till Embets-verk eller person utom Regementet begagnas helt ark, äfven om sista bladet deraf blir oskrifvet. 6. Ansökning från enskild person, till hvilken auctoritet den ock må wara adresserad, insändes alltid genom Kompani-Chefen (Befäl- hafvaren) till Majors-Expeditionen, (Undantag härifrån: Se följande afdelning 2:dra punkten, sista momentet). och åtföljas ovilkorligen af missiv, hvarest anföras de skäl, som anses giltiga för afstyrkande. Tillstyrkan behöfver icke ovilkorligen stödjas på skäl. Om alls inga sådana anföras, hvarken för till- eller af-styrkande, då anses ansökningen wara tillstyrkt. Om enskilda ansökningar 1. Formulär till enskilda ansökningar: Se formulären N° 67,68,69,70,71,72,73 och 74. 2. Enskild ansökning bör alltid, då tiden så medgifver, insändas till Kompani-Chefen (Befälhafvaren) för att, genom honom till Majors- Expeditionen inmissiveras. Endast i det fall, att en för ändamålet menlig tidsutdrägt derigenom skulle wållas, medgifves, att sådan ansökan, med Kompani-Chefens (Befälhafvarens) förbigående, insändes direkt till Majors-Expeditionen; i sådant fall åligges den sökande att, samtidigt, om den widtagna åtgärden afgifva rapport till Kompani-Chefen (Befälhafvaren). 3. Till Kongl. Maj:ts ställda Underdånige ansökningar skrifvas helst på eller annars beläggas med 25 öre Charta sigillate, men de allegater, som åtfölja ansökningarna äro från Chartering fria. 4. Officerares och Under Officerares samt deras Wederlikars enskilde ansökningar till Generals-Befälhafvaren belägges äfwen med 25 öre charta; men de till Regements- Chefen ställda ansökningar skola icke med charta beläggas. Manskapets alla ansökningar, äro från chartering fria. 5. Emedan någon serskild Resolution å permission för Befäl samt deras wederlikar icke nu mera af Regements-Chefen utfärdas, utan sådant endast genom Order-skrifvelser meddelas; skall hwarken charta eller någon dertill afsedd penningeafgift bifogas ansökningen. Korpralers och Manskaps Permissions-sedlar skola icke heller med charta förses. 6. Alla ansökningar af enskild beskaffenhet, såsom om Afsked, Tjenste- och löne-byte, Transport, Permision, m.m., skola, om den sökande tillhör Staben eller är Kompani-Chef, till- eller afstyrkas af tjenstgörande Majoren, så wida ej den sökande är äldre Regements-Officer än tjenstgörande Majoren, i hvilket fall till- eller afstyrkandet icke kommer ifråga; men om den sökande är 2:dre Kapiten, Subaltern Officer, Under Officer eller tillhör Nummerstyrkan, skall ansökningen till- eller afstyrkas af wederbörande Kompani-Chef (Befälhafvare) och af tjenstgörande Majoren. Derest ansökningen skall ingå till annan Embets-myndighet, än Chefs-Embetet, göres till- eller afstyrkandet i serskild, ansökningen åtföljande, skrifvelse; men om det tillhör Regements-Chefen, att öfver ansökningen resolvera skall till- eller afstyrkandet tecknas ansökningen. (Se formulären N° 68 och 69). För afstyrkande skola alltid gifwas skäl; och kunna sådane, om så nödigt pröwas, äfwen anföras för tillstyrkande. Skälen upptagas uti serskild, till Chefs-Expeditionen ställd, ansökningen bilagd, skrifvelse, hvilken åberopas i det å ansökningen tecknade till-eller afstyrkan- det.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Om Missive och Embets-Skrifvelser

1. Formulärer till Missiver och Embets-Skrifvelser: Se formulärerne N° 64,65 och 66. 2. Då en ensam handling ensändes, behöfver den ej åtföljas af Missiv. (Undantag härifrån, se 6:e punkten här nedan.) 3. Fler expeditioner, hvilka, enligt förteckningar öfver handlingar som på bestämda tider eller vid serskilda tillfällen skola insändas och wara daterade samma dag, upptages i samma missiv, hvilket äfven erhåller samma datum och får ej innehålla annar än en förteckning öfver de bilagda handlingarna. 4. Om ingen existence föranleder afgifvandet af någon bland de uti förteck- ningarne uppförda handlingar, så skall sådant anmälas uti serskild rapport. 5. Alla missiver, samt sådane embets-skrifvelser, hvilka komma att qvarstadna inom Regementet, skrifvas på halft ark papper in folio. Till alla andra embets- skrifvelser, eller sådane som komma att försändas till Embets-verk eller person utom Regementet begagnas helt ark, äfven om sista bladet deraf blir oskrifvet. 6. Ansökning från enskild person, till hvilken auctoritet den ock må wara adresserad, insändes alltid genom Kompani-Chefen (Befälhafvaren) till Majors-Expeditionen, (Undantag härifrån: Se följande afdelning 2:dra punkten, sista momentet). och åtföljas ovilkorligen af missiv, hvarest anföras de skäl, som anses giltiga för afstyrkande. Tillstyrkan behöfver icke ovilkorligen stödjas på skäl. Om alls inga sådana anföras, hvarken för till- eller af-styrkande, då anses ansökningen wara tillstyrkt. Om enskilda ansökningar 1. Formulär till enskilda ansökningar: Se formulären N° 67,68,69,70,71,72,73 och 74. 2. Enskild ansökning bör alltid, då tiden så medgifver, insändas till Kompani- Chefen (Befälhafvaren) för att, genom honom till Majors-Expeditionen inmissiveras. Endast i det fall, att en för ändamålet menlig tidsutdrägt deri- genom skulle wållas, medgifves, att sådan ansökan, med Kompani-Chefens (Befälhafvarens) förbigående, insändes direkt till Majors-Expeditionen; i såd- ant fall åligges den sökande att, samtidigt, om den widtagna åtgärden afgifva rapport till Kompani-Chefen (Befälhafvaren). 3. Till Kongl. Maj:ts ställda Underdånige ansökningar skrifvas helst på eller annars beläggas med 25 öre Charta sigillate, men de allegater, som åtfölja ansökningarna äro från Chartering fria. 4. Officerares och Under Officerares samt deras Wederlikars enskilde ansökningar till Generals-Befälhafvaren belägges äfwen med 25 öre charta; men de till Regements- Chefen ställda ansökningar skola icke med charta beläggas. Manskapets alla ansökningar, äro från chartering fria. 5. Emedan någon serskild Resolution å permission för Befäl samt deras weder- likar icke nu mera af Regements-Chefen utfärdas, utan sådant endast genom Order-skrifvelser meddelas; skall hwarken charta eller någon dertill afsedd penningeafgift bifogas ansökningen. Korpralers och Manskaps Permissions-sedlar skola icke heller med charta förses. 6. Alla ansökningar af enskild beskaffenhet, såsom om Afsked, Tjenste- och löne- byte, Transport, Permision, m.m., skola, om den sökande tillhör Staben eller är Kompani-Chef, till- eller afstyrkas af tjenstgörande Majoren, så wida ej den sökande är äldre Regements-Officer än tjenstgörande Majoren, i hvilket fall till- eller afstyrkandet icke kommer ifråga; men om den sökande är 2:dre Kapiten, Subaltern Officer, Under Officer eller tillhör Nummerstyrkan, skall ansökningen till- eller afstyrkas af wederbörande Kompani-Chef (Befälhafvare) och af tjenstgörande Majoren. Derest ansökningen skall ingå till annan Embets-myndighet, än Chefs- Embetet, göres till- eller afstyrkandet i serskild, ansökningen åtföljande, skrifvelse; men om det tillhör Regements-Chefen, att öfver ansökningen resolvera skall till- eller afstyrkandet tecknas på ansökningen. (Se formulären N° 68 och 69). För afstyrkande skola alltid gifwas skäl; och kunna sådane, om så nödigt pröwas, äfwen anföras för tillstyrkande. Skälen upptagas uti serskild, till Chefs- Expeditionen ställd, ansökningen bilagd, skrifvelse, hvilken åberopas i det å ansökningen tecknade till-eller afstyrkandet.