Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Wid aflöningsmöten

1. Dervid inställer sig Kompani-Chefen (Befälhafvaren) jemte Kompaniets alla på Stat warande Officerare och Under Officerare samt ordinarie Korpraler och dem af Manskapet som under förflutna Kalender-året warit använda till fortskaffning af Order eller Bref. Om någon af Officerarne eller Under Officerarne är förhindrad att personligen inställa sig, bör någon tillstädesvarande befullmäktigas, att uppbära och qvittera den frånvarandes tillgodo egande lönebelopp, hvilket af Regements-eller Mönsterskrifvaren wanligen då utbetalas. 2. Kompani-Chefen (Befälhafvaren) bör, å qvittenserne, attestera utbetalningen af det underhåll från Wadstena Krigsmanshus, som vid tillfället till underhålls-tagare utbetalas af Regements- eller Mönsterskrifvaren. 3. Derefter uppbäres af Korporalerne, det inom Kompaniet bestämda belopp i s.k. brefbärings-penningar, hvilka, sedan derifrån afdragits den summa dom Regements-Order befallt skall insändas till Majors-expeditionen, fördelas och utbetalas till dem af Manskapet, hvilka under föregående Kalender året fortsskaffat Order eller Bref. Denna fördelning uppgöres i öfverenstämmelse med Formuläret N° 16, och, försedd med qvitto af alla wederbörande insändes till Majors-expeditionen, tillika med redovisning enligt formuläret N° 17. Sedan Majors-Expeditionen tagit kännedom om den först nämnda handlingen, återsändes densamma till Kompani-Chefen (Befälhafvaren). Om Uniformens hedrande 1. Hvarje högre eller lägre Krigsman, som rätt uppfattat helgden af sitt kall, är pligtig att oaflåtligen egna den uppmärksamhet å sitt eget uppförande, så wäl i som utom tjensten, att han aldrig må äfventyra förlusten af Förmäns och Kamraters wälwilja eller medmenniskors aktning. Den högre eller lägre förman, som får kännedom om underhafvandes (ware sig wid samma eller annat Kompani) i ett eller annat fall uraktlåtna skyldighet i förenämnda afseende, ware förpligtad, att genast tillrättavisa den felande, samt rapport härom afgifva till wederbörande Befälhafvare, som eger att derom förfoga, efter förseelsens beskaffenhet. 2. Den som underlåter att beifra och anmäla en så beskaffad förseelse, den han afvetat, stadnar sjelf i ansvar för att icke, så som sig wederbordt, hafva hållit uniformen i aktning.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Wid aflöningsmöten

1. Dervid inställer sig Kompani-Chefen (Befälhafvaren) jemte Kompaniets alla på Stat warande Officerare och Under Officerare samt ordinarie Korpraler och dem af Manskapet som under förflutna Kalender-året warit använda till fortskaffning af Order eller Bref. Om någon af Officerarne eller Under Officerarne är förhindrad att personligen inställa sig, bör någon tillstädesvarande befullmäktigas, att uppbära och qvit- tera den frånvarandes tillgodo egande lönebelopp, hvilket af Regements-eller Mönsterskrifvaren wanligen då utbetalas. 2. Kompani-Chefen (Befälhafvaren) bör, å qvittenserne, attestera utbetalningen af det underhåll från Wadstena Krigsmanshus, som vid tillfället till underhålls- tagare utbetalas af Regements- eller Mönsterskrifvaren. 3. Derefter uppbäres af Korporalerne, det inom Kompaniet bestämda belopp i s.k. brefbärings-penningar, hvilka, sedan derifrån afdragits den summa dom Regements-Order befallt skall insändas till Majors-expeditionen, fördelas och utbetalas till dem af Manskapet, hvilka under föregående Kalender året fortsskaffat Order eller Bref. Denna fördelning uppgöres i öfverenstämmelse med Formuläret N° 16, och, försedd med qvitto af alla wederbörande insändes till Majors-expeditionen, tillika med redovisning enligt formuläret N° 17. Sedan Majors-Expeditionen tagit kännedom om den först nämnda hand- lingen, återsändes densamma till Kompani-Chefen (Befälhafvaren). Om Uniformens hedrande 1. Hvarje högre eller lägre Krigsman, som rätt uppfattat helgden af sitt kall, är pligtig att oaflåtligen egna den uppmärksamhet å sitt eget uppförande, så wäl i som utom tjensten, att han aldrig må äfventyra förlusten af Förmäns och Kamraters wälwilja eller medmenniskors aktning. Den högre eller lägre för- man, som får kännedom om underhafvandes (ware sig wid samma eller annat Kompani) i ett eller annat fall uraktlåtna skyldighet i förenämnda afseende, ware förpligtad, att genast tillrättavisa den felande, samt rapport härom afgi- fva till wederbörande Befälhafvare, som eger att derom förfoga, efter förseelsens beskaffenhet. 2. Den som underlåter att beifra och anmäla en så beskaffad förseelse, den han afvetat, stadnar sjelf i ansvar för att icke, så som sig wederbordt, hafva hållit uniformen i aktning.