Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

TJENSTGÖRINGS-REGLEMENTE för dess Armée

Utdrag ur TJENSTGÖRINGS-REGLEMENTE för dess Armée (TjRegl):- Fastställd av Kongl. Maj:t, Stockholms Slott 12. April 1858. Angående PERSONAL Innehåll: Soldaten - Den indelte soldatens antagande - Soldatens allmänna skyldigheter - På roten har indelt soldat dessutom följande skyldigheter - Aflöning - Permission för indelt soldat - Indelt soldats pensionering Timmermannen - Timmermans anställande - Timmermans skyldigheter Sjukvårds-soldat Skarpskytt Nummerspelet - Nummerspelets skyldigheter Korpralen - Befordran till korpral - Korprals skyldigheter - På roten har korpralen dessutom följande skyldigheter Underofficeren - Skyldigheter för underofficeren vid kompaniet Fahnjunkaren - Fahnjunkarens skyldigheter Officer - Officers anställande Underlöjtnantens skyldigheter Löjtnantens skyldigheter Kaptenens skyldigheter Soldaten Den indelte soldatens antagande (TjRegl. 1858, del 3, § 16) Manskapets antagande och inskrifvande skall alltid ske vid rekryteringsmöte. Regements-chefen öfverenskommer med Kongl. Maj:ts befallningshafvande i länet, om termin och ställe för dessa möten; hvarom rotehål- larne, genom Kongl. Maj:ts befallningshafvandes kungörelse förständigas; till hvilken ända regements-chefen insänder, till Kongl. Maj:ts befallningshafvande, de vanliga förteckningarne på vakanta nummer. Regements-chefen är vid rekryterings-mötet närvarande, samt ansvarar, att dugligt och tjenstbart manskap för nummer insättes, i öfver- ensstämmelse med derför gällande föreskrifter. För att iakttaga och handhafva rotehållares rätt, är ock landshöfdingen eller hans ombud vid rekryterings-mötet tillstädes. Den, som för nummer inskrifves, måste ega god kroppsväxt och styrka, samt vid infanteriet "vara målfylliga - i allmänhet 5 fot 8 tum ( = 168 cm) och emellan 18 år och 30 år gamla" (enligt C. Grill 1855). Han bör genom prestbevis kunna intyga sin goda frejd och försvarliga Christen- domskunskap, samt behörig läkare attestera, att han är frisk och har färdiga lemmar samt är till krigstjenst duglig. Rotehållare ega rättighet att, förr än rekryterings-mötet infaller, uppvisa karl för kompani-chefen och af honom deröfver begära skriftligt bevis. Blifver sedermera karlen vid rekryterings-mötet antagen, är rotehållaren befriad från att betala vakans-afgift, der sådan ifrågakommer, längre än till den dag, karlen uppvisades för kompani-chefen. Kompani-chefen antecknar i rekryteringsrullorne, då karl för honom blifvit uppvisad, och gör derom anmälan i nästa månads-rapport, i händelse någon sådan före rekryterings-mötet afgår; hvarjemte han skall, vid rekryterings-mötets början, till regements-chefen aflemna en förteckning, öfver de sålunda för honom uppvisade karlar. Kompani-chefen, jemte det antal underofficierare regementschefen pröfvar nödigt, infinner sig vid rekryterings-mötet och medhafver fyra, efter vanligt formulär upprättade och af kompani-chefen undertecknade exemplar rekryterings-rullor, hvilkas riktighet af landshöfdingen och regements-chefen samfäldt, efter slutad rekrytering, med deras underskrifter bestyrkas. Af dessa rullor aflemnas ett exemplar till Kongl. Maj:ts befallningshafvande att i Landskontoret förvaras, ett till regements-skrifvaren, ett till majors-expeditionen och ett till kompani-expedi- tionen. Vid rekryterings-mötet företes af karlen det emellan honom och rotehållaren, i kompani-chefens närvaro, förut öfverenskomna lego-kontrakt, hvaraf två orginal-exemplar skola finnas, det ena för karlen och det andra för rotehållaren. Om ej något mot kontraktet är att erinra, meddelas derå Kongl. Maj:ts befallningshafvandes stadfästelse. Kompani-chefen tillser, att, jemte de tvenne orginal-exemplaren af kontraktet, medhafves dessutom tre bestyrkta afskrifter deraf, hvilka efter kontraktes stadfästelse, aflemnas: ett till Kongl. Maj:ts befallningshafvande, ett till regements-skrifvaren och ett till kompani-expeditionen. Efter afslutadt rekryterings-möte, afgifver kompani-chefen rapport till majors-expeditionen om det antal rekryter, som vid kompaniet blifvit antagne, samt hvilka af dem äro i årstjenst. Regements-chefen skall, inom anbefalld tid, till Krigs-kollegium insända förteckning öfver de nummer, som efter rekryterings-mötet blifvit ersatta, med uppgift tillika om tiden, hvarunder vakansen varat. Skulle vid rekryteringen uppstå, emellan landshöfdingen och regements-chefen, olika mening angående en karls duglighet till krigstjenst, så bör karlen likväl införas i rekryterings-rullan, till dess frågan i behörig ordning blifvit afgjord. Rekrytens prestbevis insändes, genom kompani-befälets försorg, till pastorsembetet inom den församling, dit roten hörer. Soldatens allmänna skyldigheter (TjRegl. 1858, del 1, § 49) Soldaten hvars frejd måste vara pröfvad och godkänd innan han till krigstjänst antages, bör ej mindre i sin lefnad alltid hafva ett nyktert, redligt och anständigt uppförande, än ock i öfrigt förhålla sig mot förmän lydigt, höfligt och villigt; emot kamrater ärligt, hjelpsamt och vänligt; vid krigshändelser manligt, tappert, oförfäradt och pålitligt; i alla tjensteförrättningar nitiskt, ordentligt, driftigt och vaksamt; vid valet af sitt sällskap uppmärksamt; samt med urskiljning och mogen stadga undfly spel, skuld och liderligt umgänge. För öfrigt ställer soldaten sig till noggrann efterrättelse icke allenast gällande soldat-undervisning, utan äfven alla andra till hans särskilda iakttagande utfärdade instruktioner och föreskrifter. Förmärker han någon oordning, någon lagstridighet eller vanhederligt bland kamrater, skall han det genast för sin förman anmäla. Hans hållning, gång och hela hans yttre väsende bör städse bära stämpeln af mod, raskhet och hurtighet. Rapporter, som han lemnar till förman, böra vara rediga, fullständiga och korta. De frågor, som honom kunna göras, bör han genast frimodigt, bestämdt och riktigt besvara. Sina gevärs-persedlar skall soldaten framför allt vårda och alltid ihågkomma, att i krig hans tjenstbarhet, ofta hans lif och välfärd, bero på dugligheten af hans gevär och på hans skicklighet att det utnyttja. Sin ledighet från tjensten bör han med nyttigt arbete använda, för att på ett redligt sätt förbättra sin utkomst. Vid tjensten på roten har indelt soldat dessutom följande skyldigheter: (TjRegl. 1858, del 3, § 4) Den indelte soldaten skall till byggnaden väl underhålla och vårda sitt torp samt jorden till sitt eget bästa väl bruka. Om han ej erhåller den å torpet nödiga byggnad, skall han sådant hos kompani-chefen i vanlig ordning anmäla, på det syn må blifva behörigen förrättad. Förmärker han att munderingen å roten vanskötes eller skadas, bör han deruti söka rättelse och, om sådan ej följer, det genast till sin när- maste förman rapportera. Vid avmarschen i och för uppbrott till möte, kommendering o.d. begifver karlen sig så tidigt ifrån roten att han ofelbart kan på utsatt klockslag inträffa å korpralskapets eller truppens första samlingsställe. Vid hemmarschen skall han utan uppehåll begifva sig till roten och vid återkomsten dit, alla munderings-persedlarne, väl rengjorda, förvara i rotekistan. Den defekt-sedel han af kompani-befälet emottagit, aflemnar han till sin rote-hållare, med anhållan att de å munderingen varande bristfäl- ligheter måtte, enligt samma sedel, ofördröjligen iståndssättas. Vid hvarje visitation af munderingen, som af någon dess förman förrättas, skall karlen tillstädes vara, och förut hafva väl rengjort munderin- gen. Ankommande bref och order skall han med skyndsamhet fortskaffa och de, som röra honom sjelf, alltid för sin rote-hållare uppvisa. Aflöning (TjRegl. 1858, del 3: § 29) Liqviden emellan soldaten och rotehållaren sker årligen vid särskilt Liqvidations-möte på dertill lämpliga tider och ställen. Kompani-chefen efterser då, att rätt sker på ömse sidor, jemkar alla tvister, samt antecknar förhållandet i den liqvidations-bok, som emellan soldaten och hans rotehållare bör finnas upprättad och vid sammankomten uppvisas. Om soldaten icke bekommit sin rätt, anmäles sådant till den kronobetjents åtgärd, som är närvarande och förer protokoll. Skulle åter soldaten beskyllas, att hafva på något sätt förnärmat rotehållaren bör kompani-chefen, efter hållen undersökning och såvida karlen befinnes skyldig, förehålla honom dess uppförande eller så framt målet kan extrajudicielt behandlas, låta karlen till verderbörligt straff befordras. Till majors-expeditionen inskickas rapport, när liqvidations-möte blifvit förrättadt. Permission för indelt soldat (TjRegl. 1858, del 3 §8) Utan permission av korpralen eller närmast boende förman, må ingen av manskapet begifva sig utom korpralskapet; men inom detsamma får han, i egna angelägenheter, vistas var som helst. Permission inom kompaniets stånd kan beviljas av korpralen. Permission inom regementets stånd kan beviljas av kompani-chefen, men det fordras medgivande av rotehållaren. Permission utanför regementets stånd beviljas av regements-chefen efter medgivande av kompani-chefen och rotehållaren. Indelt soldats pensionering (TjRegl. 1858, del 1 § 198) Till underhåll af Krigsmanshus-kassan sker anmälan endast vid Generalmönstring. Manskap vid indelt regemente är, efter 30 tjensteår, berättigadt till underhåll af Krigsmanshus-kassan. Efter fyllda 25 tjensteår må dylikt manskap förafskedas, med rättighet att, 5 år derefter, tillträda underhåll af nämnde kassa; så framt karlen då redan uppnått, eller så snart han derefter uppnår, 50 lefnadsår (expektansrätt till pension). Timmerman Timmerman kallas det manskap vid infanteriet, en på varje kompani, som särskilt utbildas i fältarbetens utförande. Timmermans anställande (TjRegl. 1858, del 1, § 159) Till timmermän utväljes ungt och intelligent manskap; och må regements-chefen, såsom distinktion och uppmuntran för de timmermän, hvilka synnerligen utmärka sig genom ej mindre skicklighet i sin befattning, än ock godt uppförande, tilldela dem rättighet, att bära den för vice-korpraler eller korpraler fastställda gradbeteckning. Timmermans skyldigheter (TjRegl. 1858, del 1, § 50) Timmermannen har att uppfylla en soldats alla skyldigheter. Han skall dessutom med all flit bemöda sig om, att icke allenast lära samt tillämpa den för sappör-tjensten utfärdade instruktion samt öfriga föreskrifter; utan ock söka förvärfva skicklighet att deruti kunna undervisa och handleda manskapet. Han skall ock alltid underhålla de honom anförtrodda verktyg i fullständigt och godt skick. Skarpskytt Skarpskyttar kallas soldater, som i skjutning fått en mera omsorgsfull utbildning än den stora massan. Sedan 1854 har 8 skarpskyttar uttagits vid varje kompani. Sjukvårdssoldat Sjukvårdssoldaten, en på varje kompani, får en särskild utbildning vid ett lämpligt sjukhus. Han skall biträda läkare och sköta de sjuka. Nummerspelet Till nummerspelet räknas trumslagare, Nummerspelets skyldigheter (TjRegl. 1858, del 1, § 55) Nummerspelet skall med hörsamhet efterlefva icke allenast musik-direktörens, regements-trumslagarens och de till befälhafvare för spelet särskilt förordnade personers, utan jemväl det öfriga befälets befallningar och föreskrifter. Det skall vårda och i tillbörligt skick hålla sina trummor, instrumenter m.m. samt genom flitig öfning beda sig att derå förvärfva ökad skick- lighet. Alla till nummerspelet hörande personer äro skyldige att känna tjenstgörings-signalerne för de olika vapnen. Nummerspelet skall för öfrigt ställa sig till efterrättelse hvad för manskapet är stadgadt, i de delar, som på dem tillämpas kan. Korpralen Befordran till korpral (TjRegl. 1858, del 1, § 160) Regements-chefen eger att på kompani-chefens förslag, bland det tjenande manskapet förordna Korpral; hvilket alltid på regements-orderne delgifves. Innan korpral får börja sin tjenstgöring skall han examineras uti alla en korpral åliggande skyldigheter. Regements-chefen eger att, på kompani-chefens förslag, såsom en uppmuntran för vunnen skicklighet, pålitlighet och nit uti tjensten, bland regementets ordinarie korpraler utvälja af de mest förtjente på hvarje kompani, Distinktions-korpraler, hvilka förordnas på regements-order. Vice-korpraler få, vid hvarje kompani, icke finnas flere, än det antal ordinarie korpraler, som finnes bestämdt. De utses af regements-chefen, på kompani-chefens förslag, och förordnas på regements-order. Korprals skyldigheter (TjRegl. 1858, del 1, § 51) Korpralen skall, inom sitt korpralskap, hafva tillsyn över hvarje karls enskilda uppförande, tjensteförhållanden och krigslydnad. Han skall känna hvarje karls duglighet och färdighet i tjensten, dess näringsfång och öfriga förhållanden utom tjensten; samt med varsamhet i sitt umgänge bland manskapet, alltid söka bibehålla den aktning och den hörsamhet, honom i tjensten bör tillkomma. Sjelf noga underrättad om de skyldigheter, som åligger manskapet, skall han med rediga och tydliga föreskeifter flitigt derom undervisa det- samma. Särskilt skall han efterse, att rekryten väl lärer sig och förstår soldat-undervisningen och öfriga till manskapets iakttagande meddelade föreskrifter; föklara för honom det han ej riktigt fattar, samt bibringa honom hederskänsla och håg att rätt känna och fullgöra sina sky- ldigheter. Order meddelas af korpralen till manskapet inom hans korpralskap; hvarjemte han, i allt hvad på honom ankommer, handhafver och befordrar deras skyndsamma verkställande, för hvilket ändamål han bör genast kunna anteckna hvad anbefaldt varder. Visitation inom korpralskapet skall han förrätta på anbefalld tid; dervid tillse att gifna befallningar noga efterkommas, rätta hvad deremot finnes stridande, anteckna om någon persedel förkommit eller blifvit bristfällig eller i allmänhet om oordning förefinnas; samt afgifva rapport om förhållandet till sin närmaste förman. Kommenderad på vakt skall korpralen tillhålla soldaterne att vara ordentliga och, i synnerhet nattetid, vaksamma och påpassliga. För öfrigt ställer han sig till noggrann efterlefnad så väl korprals-instruktionen, som ock hvad i soldatundervisningen eller genom särskilta föreskrifter för manskapet är anbefaldt. På roten har korpralen dessutom följande skyldigheter (TjRegl. 1858, del 3, § 2) Afdelnings-underofficern skall skriftligen rapportera, då någon afgång eller förändring bland karlar och persedlar förefaller; då någon permit- teras, saknas eller återkommer; då något brott, tjenstefel eller oordning af manskapet begås; då någon smittosam sjukdom yppas bland manskapet, och i allmähet om allt, som bör komma till kompani-chefens kunskap eller fordrar att genom hans åtgärd blifva rättadt. Hvarje korpral skall, inom sitt korpralskap, förrätta de i mom. 5 föreskrifna visitationer och rapportera om förhållandet med manskapet till afdelnings-underofficeren, på sätt der föreskrifves. De från kompani-chefen ankommande order, som röra manskapet, skall afdelnings-underofficeren, genast, genom korpralerne, derest ej annorlunda af regements-chefen är befaldt, till manskapet utfärda; med tillsägelse, att hvarje karl skall för sin rote-hållare uppvisa de order, som röra karlens tjenstgöring, mundering eller aflöningen. Underofficer/Avdelningschef Skyldigheter för underofficer/avdelningschef vid kompaniet (TjRegl. 1858, del 1, § 59) (Se också "PM för KOMPANI BEFÄLET vid KKR") Underofficeren vid kompaniet (fouriren och sergeanten) skall vidmakthålla krigslydnad, ordning och snygghet bland sina underlydande, samt tillhålla såväl korporaler, som manskap att uppfylla de dem anbefallda åligganden; ansvara för att ej någon af de korpralerne ålagde sky- ldigheter försummas, och i sådan händelse dem sjelf uppfylla. Den underofficer, som fått sig tilldelad en afdelning (normalt två korpralskap), skall alltid kunna göra redo, ej allenast för hvarje afdelningen tillhörande karl, dess lynne, duglighet och pålitlighet till särskilta förefallande befattningar, utan ock förhållandet med dess munderings- persedlar, samt med manskapets aflöning. Han skall för sådant ändamål alltid vara försedd med ordentligt förda kommendör-, munderings- och aflönings-rullor för sin aflöning. Order, hvilka angå någon, som till hans afdelning hörer, skall han, vid samlad trupp, muntligen meddela åt vederbörande, antingen sjelf eller genom korpralerne. Rapport om hvad hans afdelning rörer, afgiver han, då trupp är samlad, till fahnjunkaren. Genom visitationer skall han övervaka, att inom hans afdelning den anbefallda ordningen i qvarter eller läger iakttages; tillse att alla äro nyktre och tjenstbare; att alla till manskapet lemnade persedlar af detsamma behörigen vårdas, och att, vid utgående kommenderingar, alla äro enligt order ordentligt klädde och utrustade. Hvarje underofficer skall beflita sig om att, genom ett ordentligt och stadgadt uppförande, med goda exempel föregå sina underlydande, samt att noggrannt känna de för korpraler och soldater gällande föreskrifter, äfvensom reglementen, krigsartiklar och andra gällande författningar, som angå krigstjensten i allmänhet. På roten skall han, i afseende å expeditionens förande, order, rapporter m.m. iaktaga hvad i TjRegl. Del 3 derom stadgas Fahnjunkaren Fahnjunkarens skyldigheter (TjRegl. 1858, del 1, § 62) Fahnjunkaren skall biträda vid kompani-expeditionen och för öfrigt gå kompani- chefen till handa i allt hvad denne, i och för kompaniets vård och skötsel, honom befaller. Fahnjunkaren skall, enligt kompani-chefens reqvisition, vid den på order utsatta tid, uttaga kompaniets aflöning, proviant, fourage, kokved, lägerhalm, samt munderings-, bevärings- tross- och utrednings-persedlar; hvarvid han ställer sig till efterrättelse den vid dylika tillfällen kom- menderande officers befallningar. Han låter till kompaniet transportera, samt, enligt kompani-chefens befallning, vårda och utdela hvad han emottagit. Såsom ordonanns tjenstgör han endast i egenskap af officer. Fahnan skall af honom föras, då ej officer dertill är beordrad. Officers-tjenst får af fahnjunkare förrättas då officerare brista. För övrigt gäller för fahnjunkare till efterrättelse hvad för underofficerare i allmänhet är föreskrifvet. Officer Officers anställande. Befordran till under-löjtnant (TjRegl. 1858, del 1, § 96) Den, som vid krigs-akademien undergått officers-examen föreslås i vanlig ordning till officer. Kadetter, hvilka blifvit från krigs-akademien utexaminerade före fyllda 18 år, få icke inträda i tjenstgöring, förr än de uppnått ofvannämnda ålder. Regements-chef tillåtes att till officers-befodran föreslå kadett, som, utan att hafva fulländat den för kadetternaa undervisning fastställda kurs, från akademien afgått; så vida han i öfrigt fullgjort de för dylik befodran föreskrifna vilkor; dock utan rättighet att beräkna tur till lön eller befodran förr,än efter den tid, som för dylika fall särskilt stadgas. För att, utan genomgående af krigsakademien, kunna anmälas till 1:a officers-graden vid infanteri-regementen fordras: a) att hafva uppnått 18 års ålder; b) att hafva undergått vederbörlig studentexamen; c) att minst ett år varit under-officer, med den tjenstgöring dervid, som särskilt stadgas; d) att hafva undergått godkänd examen i militärämnen, på sätt och inför den examens-kommission som särskilt föreskrifves; e) att hafva genomgått graderne, på sätt derom särskilt stadgas. Underlöjtnantens skyldigheter (TjRegl. 1858, del 1, § 72) Underlöjtnanten biträder löjtnanten i dennes tjenstebefattning och förrättar, då ingen andre löjtnant vid kompaniet finnes, i löjtnantens frånvaro, dennes tjenst. Är afdelning inom kompaniet underlöjtnanten anförtrodd, har han äfven i afseende på densamma enahanda skyldigheter, som i nästa § finnas löjtnanten föreskrifna. Löjtnantens skyldigheter (TjRegl. 1858, del 1, § 73) Löjtnanten skall med omtanke och outtröttlig omsorg söka bibehålla kompaniets goda skick och tjenstbarhet, samt verka till detsammas heder och anseende. Han skall väl känna hvarje karls lynne, böjelser, pålitlighet och duglighet till tjenstens olika delar för att vid viktigare tillfällen, derefter kunna göra kommenderingarne af kompaniet. Då kaptenen är förhindrad, eller det särskilt af regements-chefen anbefalles, förer han kompani-expeditionen och iakttager dervid med nog- grannhet alla gifna föreskrifter. Han håller, under kompani-chefens tillsyn, kommendör-rullan öfver manskapet vid kompaniet; så att alla i sin ordning blifva till tjenstgöring nyttjade. Han skall noga bemärka, undersöka och rätta, samt till kompani-chefen anmäla de fel, som af underlydande begås. Han skall hafva noggrann tillsyn öfver rekryternes undervisning och öfning då dessa befattning icke är öfverlemnade åt särskilt befäl. Så vidt på honom kan ankomma skall han bidraga till att kompaniet är fulltaligt, samt erhåller goda rekryter. De från kompaniet utgående vakter och kommenderingar skall han i allmänhet och då ej annorlunda särskilt är anbefaldt, öfverse, samt för deras riktighet, behöriga beklädnad, beväring, utredning, nykterhet och snygghet ansvara. Löjtnanten skall tillhålla manskapet att på allt möjligt sätt söka bibehåll och bevara helsan, enligt gifne föreskrifter vårda och i ordning hålla sina persedlar, äfvenså skall han tillse att provianten riktigt tillreds och till manskapets nytta användes. I kompani-chefens frånvaro, och då ingen andre kapten finnes vid kompaniet, förrättar löjtnanten den förres tjenst, intill dess annorlunda förordnas. Ofvannämnde skyldigheter åligga så väl förste som andre löjtnanten; men af dem företrädesvis den äldste i graden, när de begge äro tjenst- görande. Kaptenens skyldigheter (TjRegl. 1858, del 1 § 74) Kaptenen (kompani-chefen) är regements-chefen ansvarig för kompaniets tjenstbarhet och tillbörliga öfning i allt, hvad tjenstens olika delar hörer, och eger i sådant afseende sig till biträde allt vid kompaniet anstäldt öfver- och underbefäl; för hvilkas behöriga undervisande i regle- menten och öfriga tjensteföreskrifter han jemväl ansvarar. Han skall draga försorg, så vidt på honom beror, att kompaniet alltid, enligt gifna föreskrifter, är fulltaligt. På yngre officerares uppförande bör han fästa synnerlig uppmärksamhet, samt om dervid något är att erinra, dem sådant vänligen föreställa; bland befäl och manskap på allt sätt söka bilda och bibehålla en god krigare-anda; uppsöka skickliga ämnen till så väl underofficerare som korpraler; tillöfva dem i tjensten och dem hos regements-chefen anmäla, då de till befordran gjort sig förtjente. Med allvarlig stränghet i tjensten och noggrann tillsyn öfver manskapets uppförande och förhållande utom tjensten, skall han förena välvillig omsorg om soldaten; underrätta sig om enskilda angelägenheter; tillse att han vårdar sin helsa; befrämja alla lofliga medel till hans bergning; råda honom i hans hushållning; söka att afböja mindre passande och för utkomsten menliga giftermål, och genom hela sitt handlingssätt ådalägga nit för soldatens rätt och bästa. Kaptenen skall hafva all möjlig omsorg om rekryternas undervisning, så väl i exercis, som i öfriga tjenstepligter; icke spara omsorg och bemödanden att bilda skickliga instruktörer, för att vid denna för kompaniets brukbarhet synnerligen angelägna undervisning användas; samt tillse att rekryten äfven bibringas aktning för sitt stånd, samt håg och lust för sina pligters uppfyllande. Tjenstgöringen inom kompaniet skall han bland underofficerarne fördela efter hvars och ens fallenhet och insigter; samt dervid noga hand- hafva orders och författningars efterlefnad. Han vakar öfver att tjenstgöringen bland manskapet så fördelas, att alla i sin ordning blifva använde. Kaptenen skall äfven på allt sätt besörja och handhafva att kompaniets soldat-munderingar, bevärings-, remtygs-, ammunitions-, tross- och utredningspersedlar väl vårdas och allt i komplett stånd hållas. Vid indelt regemente hemma i landet skall kaptenen göra sig underrättad om soldatens uppförande samt tillse att han mot rotehållaren sig städse skickligt och väl förhåller; men derjemte noga handhafva att karlens öfverenskomna och tillbörliga rätt honom tillfaller. I afseende å expeditionen och öfriga tjenstgöringen inom kompaniet, så väl vid samlad trupp, som på roten, iakttager han hvad detta regle- mente för hvardera fallet särskilt föreskrifver.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

TJENSTGÖRINGS-REGLEMENTE för dess Armée

Utdrag ur TJENSTGÖRINGS-REGLEMENTE för dess Armée (TjRegl):- Fastställd av Kongl. Maj:t, Stockholms Slott 12. April 1858. Angående PERSONAL Innehåll: Soldaten - Den indelte soldatens antagande - Soldatens allmänna skyldigheter - På roten har indelt soldat dessutom följande skyldigheter - Aflöning - Permission för indelt soldat - Indelt soldats pensionering Timmermannen - Timmermans anställande - Timmermans skyldigheter Sjukvårds-soldat Skarpskytt Nummerspelet - Nummerspelets skyldigheter Korpralen - Befordran till korpral - Korprals skyldigheter - På roten har korpralen dessutom följande skyldigheter Underofficeren - Skyldigheter för underofficeren vid kompaniet Fahnjunkaren - Fahnjunkarens skyldigheter Officer - Officers anställande Underlöjtnantens skyldigheter Löjtnantens skyldigheter Kaptenens skyldigheter Soldaten Den indelte soldatens antagande (TjRegl. 1858, del 3, § 16) Manskapets antagande och inskrifvande skall alltid ske vid rekryteringsmöte. Regements-chefen öfverenskommer med Kongl. Maj:ts befallningshafvande i länet, om termin och ställe för dessa möten; hvarom rotehållarne, genom Kongl. Maj:ts befallningshafvandes kungörelse förständigas; till hvilken ända regements-chefen insänder, till Kongl. Maj:ts befallningshafvande, de vanliga förteckningarne på vakanta nummer. Regements-chefen är vid rekryterings-mötet närvarande, samt ansvarar, att dugligt och tjenstbart manskap för nummer insättes, i öfverensstämmelse med derför gäl- lande föreskrifter. För att iakttaga och handhafva rotehållares rätt, är ock landshöfdingen eller hans ombud vid rekryterings-mötet tillstädes. Den, som för nummer inskrifves, måste ega god kroppsväxt och styrka, samt vid infanteriet "vara målfylliga - i allmänhet 5 fot 8 tum ( = 168 cm) och emellan 18 år och 30 år gamla" (enligt C. Grill 1855). Han bör genom prestbevis kunna intyga sin goda frejd och försvarliga Christendomskunskap, samt behörig läkare attestera, att han är frisk och har färdiga lemmar samt är till krigstjenst duglig. Rotehållare ega rättighet att, förr än rekryterings-mötet infaller, uppvisa karl för kompani-chefen och af honom deröfver begära skriftligt bevis. Blifver sedermera karlen vid rekryterings-mötet antagen, är rotehållaren befriad från att betala vakans-afgift, der sådan ifrågakommer, längre än till den dag, karlen uppvisades för kompani-chefen. Kompani-chefen antecknar i rekryteringsrullorne, då karl för honom blifvit uppvisad, och gör derom anmälan i nästa månads-rapport, i händelse någon sådan före rekryterings-mötet afgår; hvarjemte han skall, vid rekryterings-mötets början, till regements-chefen aflemna en förteckning, öfver de sålunda för honom uppvisade karlar. Kompani-chefen, jemte det antal underofficierare regementschefen pröfvar nödigt, infinner sig vid rekryterings-mötet och medhafver fyra, efter vanligt formulär upprättade och af kompani-chefen undertecknade exemplar rekryterings-rullor, hvilkas riktighet af landshöfdingen och regements-chefen samfäldt, efter slutad rekrytering, med deras underskrifter bestyrkas. Af dessa rullor aflemnas ett exem- plar till Kongl. Maj:ts befallningshafvande att i Landskontoret förvaras, ett till regements-skrifvaren, ett till majors-expeditionen och ett till kompani-expeditionen. Vid rekryterings-mötet företes af karlen det emellan honom och rotehållaren, i kom- pani-chefens närvaro, förut öfverenskomna lego-kontrakt, hvaraf två orginal- exemplar skola finnas, det ena för karlen och det andra för rotehållaren. Om ej något mot kontraktet är att erinra, meddelas derå Kongl. Maj:ts befallning- shafvandes stadfästelse. Kompani-chefen tillser, att, jemte de tvenne orginal-exemplaren af kontraktet, med- hafves dessutom tre bestyrkta afskrifter deraf, hvilka efter kontraktes stadfästelse, aflemnas: ett till Kongl. Maj:ts befallningshafvande, ett till regements-skrifvaren och ett till kompani-expeditionen. Efter afslutadt rekryterings-möte, afgifver kompani-chefen rapport till majors- expeditionen om det antal rekryter, som vid kompaniet blifvit antagne, samt hvilka af dem äro i årstjenst. Regements-chefen skall, inom anbefalld tid, till Krigs-kollegium insända förteckning öfver de nummer, som efter rekryterings-mötet blifvit ersatta, med uppgift tillika om tiden, hvarunder vakansen varat. Skulle vid rekryteringen uppstå, emellan landshöfdingen och regements-chefen, olika mening angående en karls duglighet till krigstjenst, så bör karlen likväl införas i rekryterings-rullan, till dess frågan i behörig ordning blifvit afgjord. Rekrytens prestbevis insändes, genom kompani-befälets försorg, till pastorsembetet inom den församling, dit roten hörer. Soldatens allmänna skyldigheter (TjRegl. 1858, del 1, § 49) Soldaten hvars frejd måste vara pröfvad och godkänd innan han till krigstjänst ant- ages, bör ej mindre i sin lefnad alltid hafva ett nyktert, redligt och anständigt uppförande, än ock i öfrigt förhålla sig mot förmän lydigt, höfligt och villigt; emot kamrater ärligt, hjelpsamt och vänligt; vid krigshändelser manligt, tappert, oför- färadt och pålitligt; i alla tjensteförrättningar nitiskt, ordentligt, driftigt och vaksamt; vid valet af sitt sällskap uppmärksamt; samt med urskiljning och mogen stadga und- fly spel, skuld och liderligt umgänge. För öfrigt ställer soldaten sig till noggrann efterrättelse icke allenast gällande soldat- undervisning, utan äfven alla andra till hans särskilda iakttagande utfärdade instruktioner och föreskrifter. Förmärker han någon oordning, någon lagstridighet eller vanhederligt bland kam- rater, skall han det genast för sin förman anmäla. Hans hållning, gång och hela hans yttre väsende bör städse bära stämpeln af mod, raskhet och hurtighet. Rapporter, som han lemnar till förman, böra vara rediga, fullständiga och korta. De frågor, som honom kunna göras, bör han genast frimodigt, bestämdt och riktigt bes- vara. Sina gevärs-persedlar skall soldaten framför allt vårda och alltid ihågkomma, att i krig hans tjenstbarhet, ofta hans lif och välfärd, bero på dugligheten af hans gevär och på hans skicklighet att det utnyttja. Sin ledighet från tjensten bör han med nyttigt arbete använda, för att på ett redligt sätt förbättra sin utkomst. Vid tjensten på roten har indelt soldat dessutom följande skyldigheter: (TjRegl. 1858, del 3, § 4) Den indelte soldaten skall till byggnaden väl underhålla och vårda sitt torp samt jorden till sitt eget bästa väl bruka. Om han ej erhåller den å torpet nödiga byggnad, skall han sådant hos kompani-chefen i vanlig ordning anmäla, på det syn må blifva behörigen förrättad. Förmärker han att munderingen å roten vanskötes eller skadas, bör han deruti söka rättelse och, om sådan ej följer, det genast till sin närmaste förman rapportera. Vid avmarschen i och för uppbrott till möte, kommendering o.d. begifver karlen sig så tidigt ifrån roten att han ofelbart kan på utsatt klockslag inträffa å korpralskapets eller truppens första samlingsställe. Vid hemmarschen skall han utan uppehåll begifva sig till roten och vid återkomsten dit, alla munderings-persedlarne, väl rengjorda, förvara i rotekistan. Den defekt-sedel han af kompani-befälet emottagit, aflemnar han till sin rote-hål- lare, med anhållan att de å munderingen varande bristfälligheter måtte, enligt samma sedel, ofördröjligen iståndssättas. Vid hvarje visitation af munderingen, som af någon dess förman förrättas, skall kar- len tillstädes vara, och förut hafva väl rengjort munderingen. Ankommande bref och order skall han med skyndsamhet fortskaffa och de, som röra honom sjelf, alltid för sin rote-hållare uppvisa. Aflöning (TjRegl. 1858, del 3: § 29) Liqviden emellan soldaten och rotehållaren sker årligen vid särskilt Liqvidations- möte på dertill lämpliga tider och ställen. Kompani-chefen efterser då, att rätt sker på ömse sidor, jemkar alla tvister, samt antecknar förhållandet i den liqvidations-bok, som emellan soldaten och hans rote- hållare bör finnas upprättad och vid sammankomten uppvisas. Om soldaten icke bekommit sin rätt, anmäles sådant till den kronobetjents åtgärd, som är närvarande och förer protokoll. Skulle åter soldaten beskyllas, att hafva på något sätt förnärmat rotehållaren bör kompani-chefen, efter hållen undersökning och såvida karlen befinnes skyldig, före- hålla honom dess uppförande eller så framt målet kan extrajudicielt behandlas, låta karlen till verderbörligt straff befordras. Till majors-expeditionen inskickas rapport, när liqvidations-möte blifvit förrättadt. Permission för indelt soldat (TjRegl. 1858, del 3 §8) Utan permission av korpralen eller närmast boende förman, må ingen av manska- pet begifva sig utom korpralskapet; men inom detsamma får han, i egna angelägenheter, vistas var som helst. Permission inom kompaniets stånd kan beviljas av korpralen. Permission inom regementets stånd kan beviljas av kompani-chefen, men det fordras medgivande av rotehållaren. Permission utanför regementets stånd beviljas av regements-chefen efter medgivande av kompani-chefen och rotehållaren. Indelt soldats pensionering (TjRegl. 1858, del 1 § 198) Till underhåll af Krigsmanshus-kassan sker anmälan endast vid Generalmönstring. Manskap vid indelt regemente är, efter 30 tjensteår, berättigadt till underhåll af Krigsmanshus-kassan. Efter fyllda 25 tjensteår må dylikt manskap förafskedas, med rättighet att, 5 år derefter, tillträda underhåll af nämnde kassa; så framt karlen då redan uppnått, eller så snart han derefter uppnår, 50 lefnadsår (expektansrätt till pension). Timmerman Timmerman kallas det manskap vid infanteriet, en på varje kompani, som särskilt utbildas i fältarbetens utförande. Timmermans anställande (TjRegl. 1858, del 1, § 159) Till timmermän utväljes ungt och intelligent manskap; och må regements-chefen, såsom distinktion och uppmuntran för de timmermän, hvilka synnerligen utmärka sig genom ej mindre skicklighet i sin befattning, än ock godt uppförande, tilldela dem rättighet, att bära den för vice-korpraler eller korpraler fastställda gradbeteck- ning. Timmermans skyldigheter (TjRegl. 1858, del 1, § 50) Timmermannen har att uppfylla en soldats alla skyldigheter. Han skall dessutom med all flit bemöda sig om, att icke allenast lära samt tillämpa den för sappör-tjensten utfärdade instruktion samt öfriga föreskrifter; utan ock söka förvärfva skicklighet att deruti kunna undervisa och handleda manskapet. Han skall ock alltid underhålla de honom anförtrodda verktyg i fullständigt och godt skick. Skarpskytt Skarpskyttar kallas soldater, som i skjutning fått en mera omsorgsfull utbildning än den stora massan. Sedan 1854 har 8 skarpskyttar uttagits vid varje kompani. Sjukvårdssoldat Sjukvårdssoldaten, en på varje kompani, får en särskild utbildning vid ett lämpligt sjukhus. Han skall biträda läkare och sköta de sjuka. Nummerspelet Till nummerspelet räknas trumslagare, Nummerspelets skyldigheter (TjRegl. 1858, del 1, § 55) Nummerspelet skall med hörsamhet efterlefva icke allenast musik-direktörens, regements-trumslagarens och de till befälhafvare för spelet särskilt förordnade per- soners, utan jemväl det öfriga befälets befallningar och föreskrifter. Det skall vårda och i tillbörligt skick hålla sina trummor, instrumenter m.m. samt genom flitig öfning beda sig att derå förvärfva ökad skicklighet. Alla till nummerspelet hörande personer äro skyldige att känna tjenstgörings-sig- nalerne för de olika vapnen. Nummerspelet skall för öfrigt ställa sig till efterrättelse hvad för manskapet är stadgadt, i de delar, som på dem tillämpas kan. Korpralen Befordran till korpral (TjRegl. 1858, del 1, § 160) Regements-chefen eger att på kompani-chefens förslag, bland det tjenande manskapet förordna Korpral; hvilket alltid på regements-orderne delgifves. Innan korpral får börja sin tjenstgöring skall han examineras uti alla en korpral ålig- gande skyldigheter. Regements-chefen eger att, på kompani-chefens förslag, såsom en uppmuntran för vunnen skicklighet, pålitlighet och nit uti tjensten, bland regementets ordinarie kor- praler utvälja af de mest förtjente på hvarje kompani, Distinktions-korpraler, hvilka förordnas på regements-order. Vice-korpraler få, vid hvarje kompani, icke finnas flere, än det antal ordinarie kor- praler, som finnes bestämdt. De utses af regements-chefen, på kompani-chefens förslag, och förordnas på regements-order. Korprals skyldigheter (TjRegl. 1858, del 1, § 51) Korpralen skall, inom sitt korpralskap, hafva tillsyn över hvarje karls enskilda uppförande, tjensteförhållanden och krigslydnad. Han skall känna hvarje karls duglighet och färdighet i tjensten, dess näringsfång och öfriga förhållanden utom tjensten; samt med varsamhet i sitt umgänge bland manskapet, alltid söka bibehålla den aktning och den hörsamhet, honom i tjensten bör tillkomma. Sjelf noga underrättad om de skyldigheter, som åligger manskapet, skall han med rediga och tydliga föreskeifter flitigt derom undervisa detsamma. Särskilt skall han efterse, att rekryten väl lärer sig och förstår soldat-undervisningen och öfriga till manskapets iakttagande meddelade föreskrifter; föklara för honom det han ej riktigt fattar, samt bibringa honom hederskänsla och håg att rätt känna och fullgöra sina skyldigheter. Order meddelas af korpralen till manskapet inom hans korpralskap; hvarjemte han, i allt hvad på honom ankommer, handhafver och befordrar deras skyndsamma verkställande, för hvilket ändamål han bör genast kunna anteckna hvad anbefaldt varder. Visitation inom korpralskapet skall han förrätta på anbefalld tid; dervid tillse att gifna befallningar noga efterkommas, rätta hvad deremot finnes stridande, anteckna om någon persedel förkommit eller blifvit bristfällig eller i allmänhet om oordning förefinnas; samt afgifva rapport om förhållandet till sin närmaste förman. Kommenderad på vakt skall korpralen tillhålla soldaterne att vara ordentliga och, i synnerhet nattetid, vaksamma och påpassliga. För öfrigt ställer han sig till noggrann efterlefnad så väl korprals-instruktionen, som ock hvad i soldatundervisningen eller genom särskilta föreskrifter för manskapet är anbefaldt. På roten har korpralen dessutom följande skyldigheter (TjRegl. 1858, del 3, § 2) Afdelnings-underofficern skall skriftligen rapportera, då någon afgång eller förändring bland karlar och persedlar förefaller; då någon permitteras, saknas eller återkommer; då något brott, tjenstefel eller oordning af manskapet begås; då någon smittosam sjukdom yppas bland manskapet, och i allmähet om allt, som bör komma till kompani-chefens kunskap eller fordrar att genom hans åtgärd blifva rät- tadt. Hvarje korpral skall, inom sitt korpralskap, förrätta de i mom. 5 föreskrifna visita- tioner och rapportera om förhållandet med manskapet till afdelnings-underof- ficeren, på sätt der föreskrifves. De från kompani-chefen ankommande order, som röra manskapet, skall afdelnings- underofficeren, genast, genom korpralerne, derest ej annorlunda af regements- chefen är befaldt, till manskapet utfärda; med tillsägelse, att hvarje karl skall för sin rote-hållare uppvisa de order, som röra karlens tjenstgöring, mundering eller aflöningen. Underofficer/Avdelningschef Skyldigheter för underofficer/avdelningschef vid kompaniet (TjRegl. 1858, del 1, § 59) (Se också "PM för KOMPANI BEFÄLET vid KKR") Underofficeren vid kompaniet (fouriren och sergeanten) skall vidmakthålla krigslydnad, ordning och snygghet bland sina underlydande, samt tillhålla såväl kor- poraler, som manskap att uppfylla de dem anbefallda åligganden; ansvara för att ej någon af de korpralerne ålagde skyldigheter försummas, och i sådan händelse dem sjelf uppfylla. Den underofficer, som fått sig tilldelad en afdelning (normalt två korpralskap), skall alltid kunna göra redo, ej allenast för hvarje afdelningen tillhörande karl, dess lynne, duglighet och pålitlighet till särskilta förefallande befattningar, utan ock förhållandet med dess munderings-persedlar, samt med manskapets aflöning. Han skall för sådant ändamål alltid vara försedd med ordentligt förda kommendör-, munderings- och aflönings-rullor för sin aflöning. Order, hvilka angå någon, som till hans afdelning hörer, skall han, vid samlad trupp, muntligen meddela åt vederbörande, antingen sjelf eller genom korpralerne. Rapport om hvad hans afdelning rörer, afgiver han, då trupp är samlad, till fahnjunkaren. Genom visitationer skall han övervaka, att inom hans afdelning den anbefallda ord- ningen i qvarter eller läger iakttages; tillse att alla äro nyktre och tjenstbare; att alla till manskapet lemnade persedlar af detsamma behörigen vårdas, och att, vid utgående kommenderingar, alla äro enligt order ordentligt klädde och utrustade. Hvarje underofficer skall beflita sig om att, genom ett ordentligt och stadgadt uppförande, med goda exempel föregå sina underlydande, samt att noggrannt känna de för korpraler och soldater gällande föreskrifter, äfvensom reglementen, krigsartiklar och andra gällande författningar, som angå krigstjensten i allmänhet. På roten skall han, i afseende å expeditionens förande, order, rapporter m.m. iak- taga hvad i TjRegl. Del 3 derom stadgas Fahnjunkaren Fahnjunkarens skyldigheter (TjRegl. 1858, del 1, § 62) Fahnjunkaren skall biträda vid kompani-expeditionen och för öfrigt gå kompani- chefen till handa i allt hvad denne, i och för kompaniets vård och skötsel, honom befaller. Fahnjunkaren skall, enligt kompani-chefens reqvisition, vid den på order utsatta tid, uttaga kompaniets aflöning, proviant, fourage, kokved, lägerhalm, samt munder- ings-, bevärings- tross- och utrednings-persedlar; hvarvid han ställer sig till efterrättelse den vid dylika tillfällen kommenderande officers befallningar. Han låter till kompaniet transportera, samt, enligt kompani-chefens befallning, vårda och utdela hvad han emottagit. Såsom ordonanns tjenstgör han endast i egenskap af officer. Fahnan skall af honom föras, då ej officer dertill är beordrad. Officers-tjenst får af fahnjunkare förrättas då officerare brista. För övrigt gäller för fahnjunkare till efterrättelse hvad för underofficerare i allmän- het är föreskrifvet. Officer Officers anställande. Befordran till under-löjtnant (TjRegl. 1858, del 1, § 96) Den, som vid krigs-akademien undergått officers-examen föreslås i vanlig ordning till officer. Kadetter, hvilka blifvit från krigs-akademien utexaminerade före fyllda 18 år, få icke inträda i tjenstgöring, förr än de uppnått ofvannämnda ålder. Regements-chef tillåtes att till officers-befodran föreslå kadett, som, utan att hafva fulländat den för kadetternaa undervisning fastställda kurs, från akademien afgått; så vida han i öfrigt fullgjort de för dylik befodran föreskrifna vilkor; dock utan rät- tighet att beräkna tur till lön eller befodran förr,än efter den tid, som för dylika fall särskilt stadgas. För att, utan genomgående af krigsakademien, kunna anmälas till 1:a officers- graden vid infanteri-regementen fordras: a) att hafva uppnått 18 års ålder; b) att hafva undergått vederbörlig studentexamen; c) att minst ett år varit under-officer, med den tjenstgöring dervid, som särskilt stadgas; d) att hafva undergått godkänd examen i militärämnen, på sätt och inför den exa- mens-kommission som särskilt föreskrifves; e) att hafva genomgått graderne, på sätt derom särskilt stadgas. Underlöjtnantens skyldigheter (TjRegl. 1858, del 1, § 72) Underlöjtnanten biträder löjtnanten i dennes tjenstebefattning och förrättar, då ingen andre löjtnant vid kompaniet finnes, i löjtnantens frånvaro, dennes tjenst. Är afdelning inom kompaniet underlöjtnanten anförtrodd, har han äfven i afseende på densamma enahanda skyldigheter, som i nästa § finnas löjtnanten föreskrifna. Löjtnantens skyldigheter (TjRegl. 1858, del 1, § 73) Löjtnanten skall med omtanke och outtröttlig omsorg söka bibehålla kompaniets goda skick och tjenstbarhet, samt verka till detsammas heder och anseende. Han skall väl känna hvarje karls lynne, böjelser, pålitlighet och duglighet till tjenstens olika delar för att vid viktigare tillfällen, derefter kunna göra kommenderingarne af kompaniet. Då kaptenen är förhindrad, eller det särskilt af regements-chefen anbefalles, förer han kompani-expeditionen och iakttager dervid med noggrannhet alla gifna föreskrifter. Han håller, under kompani-chefens tillsyn, kommendör-rullan öfver manskapet vid kompaniet; så att alla i sin ordning blifva till tjenstgöring nyttjade. Han skall noga bemärka, undersöka och rätta, samt till kompani-chefen anmäla de fel, som af underlydande begås. Han skall hafva noggrann tillsyn öfver rekryternes undervisning och öfning då dessa befattning icke är öfverlemnade åt särskilt befäl. Så vidt på honom kan ankomma skall han bidraga till att kompaniet är fulltaligt, samt erhåller goda rekryter. De från kompaniet utgående vakter och kommenderingar skall han i allmänhet och då ej annorlunda särskilt är anbefaldt, öfverse, samt för deras riktighet, behöriga beklädnad, beväring, utredning, nykterhet och snygghet ansvara. Löjtnanten skall tillhålla manskapet att på allt möjligt sätt söka bibehåll och bevara helsan, enligt gifne föreskrifter vårda och i ordning hålla sina persedlar, äfvenså skall han tillse att provianten riktigt tillreds och till manskapets nytta användes. I kompani-chefens frånvaro, och då ingen andre kapten finnes vid kompaniet, förrät- tar löjtnanten den förres tjenst, intill dess annorlunda förordnas. Ofvannämnde skyldigheter åligga så väl förste som andre löjtnanten; men af dem företrädesvis den äldste i graden, när de begge äro tjenstgörande. Kaptenens skyldigheter (TjRegl. 1858, del 1 § 74) Kaptenen (kompani-chefen) är regements-chefen ansvarig för kompaniets tjenstbar- het och tillbörliga öfning i allt, hvad tjenstens olika delar hörer, och eger i sådant afseende sig till biträde allt vid kompaniet anstäldt öfver- och underbefäl; för hvilkas behöriga undervisande i reglementen och öfriga tjensteföreskrifter han jemväl ans- varar. Han skall draga försorg, så vidt på honom beror, att kompaniet alltid, enligt gifna föreskrifter, är fulltaligt. På yngre officerares uppförande bör han fästa synnerlig uppmärksamhet, samt om dervid något är att erinra, dem sådant vänligen föreställa; bland befäl och manskap på allt sätt söka bilda och bibehålla en god krigare-anda; uppsöka skickliga ämnen till så väl underofficerare som korpraler; tillöfva dem i tjensten och dem hos rege- ments-chefen anmäla, då de till befordran gjort sig förtjente. Med allvarlig stränghet i tjensten och noggrann tillsyn öfver manskapets uppförande och förhållande utom tjensten, skall han förena välvillig omsorg om soldaten; underrätta sig om enskilda angelägenheter; tillse att han vårdar sin helsa; befrämja alla lofliga medel till hans bergning; råda honom i hans hushållning; söka att afböja mindre passande och för utkomsten menliga giftermål, och genom hela sitt handlingssätt ådalägga nit för soldatens rätt och bästa. Kaptenen skall hafva all möjlig omsorg om rekryternas undervisning, så väl i exercis, som i öfriga tjenstepligter; icke spara omsorg och bemödanden att bilda skickliga instruktörer, för att vid denna för kompaniets brukbarhet synnerligen angelägna undervisning användas; samt tillse att rekryten äfven bibringas aktning för sitt stånd, samt håg och lust för sina pligters uppfyllande. Tjenstgöringen inom kompaniet skall han bland underofficerarne fördela efter hvars och ens fallenhet och insigter; samt dervid noga handhafva orders och för- fattningars efterlefnad. Han vakar öfver att tjenstgöringen bland manskapet så fördelas, att alla i sin ordning blifva använde. Kaptenen skall äfven på allt sätt besörja och handhafva att kompaniets soldat-mun- deringar, bevärings-, remtygs-, ammunitions-, tross- och utredningspersedlar väl vårdas och allt i komplett stånd hållas. Vid indelt regemente hemma i landet skall kaptenen göra sig underrättad om sold- atens uppförande samt tillse att han mot rotehållaren sig städse skickligt och väl förhåller; men derjemte noga handhafva att karlens öfverenskomna och tillbörliga rätt honom tillfaller. I afseende å expeditionen och öfriga tjenstgöringen inom kompaniet, så väl vid sam- lad trupp, som på roten, iakttager han hvad detta reglemente för hvardera fallet särskilt föreskrifver.