Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2020-08-20

Kompaniets och regementets historia

Kompaniet kallades före 7 maj 1836 för andra kompaniet eller överstelöjtnantens kompani, efter kompanichefen som var näst högste chef vid regementet och hade som boställe 1683-1836 Sundranäs vid Bolmens sydvästra del.
Viktiga årtal och mönstringar för kompaniet. 1623 17 april får Herman Wrangel order av Gustav II Adolf att dra samman ett Smålandsregemente till Kalmar inför en hotande polsk landstigning. Sitt eget regemente hämtade han från Kronobergs län, och första befälet över regementet fördes av hans överstelöjtnant Thomas Muchamp. 1626 Regementet marscherar till Stockholm för överskeppning till polska Preussen. 21 september deltar kronobergarna i stormningen av polska ställningar vid Mewe (ca 6 mil SSO om Danzig). 1630 Kronobergarna är hemma för att säkra gränsen mot Danmark. 1635 Åter överskeppning till Preussen under befäl av sin nya överste Hans Drake. 1636 24 september deltar man i slaget vid Wittstock (9 mil NV om Berlin), där regementet förlorade 45 döda och 269 skadade. 1643 Regementet deltar i Gustav Horns långvariga fälttåg i Skåne 1648 Fyra kompanier deltar i Karl Gustavs fälttåg i Böhmen och belägringen av Prag, där man förlorar 3 officerare 3 underofficerare samt 48 meniga och korpraler. 1655 En bataljon kronobergare deltar i fälttåg i Polen. Efter Warszawa och Krakaus fall ingår man som garnison i Krakau som blir utsatt för en hungerblockad som varar till augusti 1657 då svenskarna kapitulerar mot löfte om fritt avtåg. 1658 Blev man överskeppade till Själland och deltog i belägringen av Köpenhamn. 1659 I februari deltog man i ett misslyckat anfall på Köpenhamn och förlorar 5 befäl och 25 meniga. 1660 Återvänder kronobergarna hem efter freden. 1675 Förklarar Danmark krig. Kronobergarna ligger i garnison på olika platser i Skåne och Blekinge. 1676 Delar av regementet hamnar i dansk fångenskap efter Landskronas och Helsinborgs kapitulation, och återkommer först till Sverige i maj 1677. 1677 De kronobergare som var garnison i Malmö blir utsatta för danskarnas stormning, och förlorade 3 underofficerare och 39 meniga i sårade och stupade. Två bataljoner deltar 14 juli i slaget vid Landskrona där man efter hård strid förlorar 20 man. 1679 Kunde äntligen soldaterna återvända hem. 1683 5 september mönstring av kompaniet i Karlskrona kompanichef Johan Schmiedeberg. 1684 28 juli undertecknade adeln och allmogen i Kronobergs län sitt kontrakt om indelningsverket med kungen. Kontraktet innebar att 2 hela hemman alltid skulle hålla en soldat och bönderna skulle för all framtid vara befriade från våldsamma värvningar. 1686 18 januari generalmönstring i Växjö kompanichef Johan Schmiedeberg. överstelöjtnant Johan Schmiedeberg. Mönstringen utfördes av kungen och Johan Hoghusen. Kompaniet kunde samlas på tre dagar. 1688 23 januari generalmönstring i Växjö kompanichef överstelöjtnant Johan Schmiedeberg. 1692 I januari skriver kungen på den slutliga utformningen av indelningsverket. 1693 26 april generalmönstring i Växjö kompanichef överstelöjtnant Johan Schmiedeberg. 1697 21 april generalmönstring i Växjö kompanichef överstelöjtnant Johan Schmiedeberg. Enligt rullan var kompaniets mötesplats Öjarp i Annerstad sn och det tog 2 dagar att samla kompaniet. 1699 i oktober utmarsch via Karlskrona till Rügen i Tyskland. 1699 1 december mönstring av kompaniet i Loitz. 1700 2 januari mönstring av kompaniet i Loitz. Sjuka kvarlämnades i närliggande Demmin vid kompaniets avmarsch. 1700 1 november mönstring av kompaniet i Loitz under befäl av överstelöjtnant Joachim Cristian von Beijer. 1702 22 juni mönstring av kompaniet i staden Damm Tyskland under befäl av överstelöjtnant Joachim Cristian von Beijer. Rotarna i Hamneda, Kånna, Ljungby, Angelstad och Vittaryd tillhörde 3:e Fördubblingskompaniet. 1706 3 februari deltar kompaniet i slaget vid Fraustadt [Wschowa]. Efter 2 timmars strid hade svenskarna vunnit slaget. Översten blev dödad och överstelöjtnant Young blev skadad och fem kända soldater vid kompaniet avled efter slaget. Den 14 september freden i Altranstädt. Den 10 november undertecknnar överste Cronman en förteckning över de senaste årens döda och avskedade soldater. 1709 7 januari stormades fästningen Veprik som försvararna hade vattenbegjutit yttersidorna som frusit till is vilket skapade stora förluster. 1709 28 juni stod slaget vid Poltava och överlevande kronobergare går i rysk fångenskap.Vill du läsa mer om slaget, gå till denna länk. På hösten sätts ett nytt regemente upp. 1710 28 februari deltar de nya soldaterna i slaget vid Helsingborg, där man förlorar 135 man i stupade och sårade. 12 augusti generalmönstring i Torrlösa i Skåne kompanichef överstelöjtnant Petter Dewitte. För första gången används speciella soldat- namn, som ofta hade anknytning till orten, tidigare soldater eller speciella personegenskaper. Mönstringen förrättades av generalmajor Magnus Palmquist. 1711 30 oktober mönstring i Karlskrona. 1711 I december överfart från Karlskrona till Wismar i Tyskland. 1713 Kronobergare som blivit fångar i Tönningen i Holstein såldes till republiken Venedig för 10 riksdaler st för att sedan vara med i kriget mot Turkarna. 7 december generalmönstring i Wismar i Tyskland kompanichef överstelöjtnant Petter Dewitte 1716 23 april tvangs man kapitulera i Wismar och hamnade i fångenskap. De som inte ville strida för fienden såldes till republiken Vene- dig. 8 november generalmönstring i Åsum kompanichef överstelöjtnant Johan Carl Silversparre 1717 1 oktober generalmönstring i Växjö kompanichef överstelöjtnant Johan Carl Silversparre 1718 4 oktober generalmönstring i Jönköping kompanichef överstelöjtnant Johan Carl Silversparre I november deltar man i belägringen av Fredriksten i Halden Norge, varvid regementet förlorade bara 10 man, men på hemvägen drab- bades man av fältsjukan som krävde flera hundra offer. 1719 Först i januari återkom de överlevande till hemorten. 22 oktober generalmönstring i Västerhaninge prästg. kompanichef överstelöjtnant Johan Carl Silversparre 1721 17 augusti generalmönstring i Stockholm kompanichef överstelöjtnant Johan Carl Silversparre. Soldaterna hade fått ny mundering. I november återkommer soldaterna till hemorten. 1728 17 september generalmönstring i Växjö kompanichef överstelöjtnant Johan Carl Silversparre. 1733 21 juni generalmönstring i Växjö kompanichef överstelöjtnant Johan Carl Silversparre 1740 26 juni generalmönstring i Ljungby kompanichef Baron Bernt Wilhelm von Lieven 10 juli generalmönstring i Malmö kompanichef Löjtnant Petter Otto Marei 1741 På sommaren var man komenderad ombord på örlogsflåttan där många avled av sjukdomar. 1742 22 februari generalmönstring i Växjö kompanichef Baron Bernt Wilhelm von Lieven 1742 2 mars generalmönstring i Karlskrona kompanichef Baron Bernt Wilhelm von Lieven 22 juni generalmönstring i Växjö kompanichef Baron Bernt Wilhelm von Lieven 1743 På hösten avmarch till Malmö. 1744 29 oktober generalmönstring i Nygård kompanichef Baron Bernt Wilhelm von Lieven 1757 23 juni besiktningsmönstring i Ljungby och tillfällig kompanichef var Nils Baltzar Cronacker. 1758 Deltog i fälttåg i Pommern och blev därefter förlagda i garnison i fästningen Anklam, där man kapitulerade. 1759 28 maj generalmönstring av de som var kommenderade på fälttåg i Pommern under befäl av löjtnanten vid Björneborgs rege- mente Otto Reinhold Brusin. 1760 generalmönstring av de som var kommenderade på fälttåg i Pommern under befäl av löjtnanten vid Björneborgs regemente Otto Reinhold Brusin. 1761 21 oktober generalmönstring av 216 korpraler och gemena kommenderade i Stralsund. 1763 29 januari besiktnings och kassationsmönstring av hemmavarande delen av kompaniet i Ljungby. 1764 generalmönstring 6 augusti i Landskrona, 10 i Kristianstad, 14 i Karlshamn, 23 i Kalmar och 1 september i Växjö kompanichef överstelöjtnanten August Wallenstierna 1770 17 september generalmönstring i Växjö kompanichef överstelöjtnant August Wallenstierna. 1775 4 september generalmönstring i Växjö kompanichef överstelöjtnant Johan Evert von Vicken 1778 29 juni generalmönstring i Dansjö (Kronobergshed) kompanichef översten Johan Evert von Vicken 1780 4 september till 14 mars 1781 undervisas för första gången kompaniets soldatbarn - pojkar och flickor under 12 års ålder av rege- mentets ambulerande "skolemästare". 1783 17 juli generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef överstelöjtnant Ernst Bogislavis von Platen. 1788 12 juni kassationsmönstring i Kvarnamåla söder om Växjö. 1788 I juli överförs regementet till Sveaborg i Finland, och en del deltar i sjöslaget vid Hogland. 1788 24 september besiktningsmönstring i Kungsböle utanför Helsingfors. 1789 2 februari generalmönstring Villikalla kompanichef överstelöjtnant Ernst Bogislavis von Platen. 1790 29 april gick man i täten i slaget vid Valkeala i Finland, där överstelöjtnant Adolf Fredrik Påhlman såras i början av slaget. Kronobergs regemente förlorade hälften av de 150 svenskar som stupade och sårades. 1790 23 augusti generalmönstring i Värälä Finland kompanichef överstelöjtnant Adolph Fredric Påhlman. 1793 17 juli besiktningsmönstring i Karlskrona kompanichef Håkan Kiellsson. 1794 23 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef överstelöjtnant Henrik Hammarberg 1798 15 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef överstelöjtnant Henrik Hammarberg 1802 25 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef överste Henrik Hammarberg 1804 23 april samling av en bataljon under ledning av Henrik Hammarberg för att utskeppas från Ystad den 28 till Pommern för gar- nisonstjänst i Stralsund, Greifswald och Tribsees. 1806 9 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef överste Henrik Hammarberg, och 75 var kommenderade i Pommern. 1808 17 augusti deltar kompaniet vid Jungfrusund och äntringen av skärgårdsfregatten Styrbjörn som fallit i ryska händer. Deltar den 18 september i landstigningen vid Lokalax [Lokalahti] och flera soldater blir fångar i Viais och Helsinge. 1809 15-17 mars deltar kompaniet i reträtten över isen från Åland till svenska fastlandet. Regementet hade varit posterat vid Lumparland på östra Åland, då de fått order att skyndsamt bege sig till Eckerö och därefter till Grisslehamn vilket enligt krigsrättens protokoll utgjorde en sträcka 12½ mil. De sjuka kunde man inte ta med sig utan lämnades på regementets sjukhus i Gottby och angränsande byar. Det var för hela regementet 450 man. Vill du se en karta? 1809 Ryssarna anfaller Sverige från norr och kronobergarna deltar i försöket att skära av ryssarnas reträtt och landsätts vid Ratan norr om Umeå. 1809 20 december kassationsmönstring vid Nygård i Ryssby kompanichef överste Henrik Hammarberg. 1812 25 februari kassationsmönstring i Ljungby kompanichef överste Erland Hederstierna. 1813 Överfört till Tyskland. 1814 I januari deltog man i belägringen av fästningen Glückstadt som kapitulerade. Den 4 mars anländer regementet till Belgiens äldsta stad Tongeren i provinsen Limburg. Tågade därefter till Bryssel dit man anlände den 8 april. Regementet lämnade staden den 6 maj för marsch till Rostock dit man anlände den 7 juli. Den 10 juli embarkerade regementet linjeskeppet Gustaf III i Warnemünde för avsegling till Rivöfjorden i Göteborg dit man anlände 16 juli och förlades på Hisingen. Sommaren samma år deltog man i Karl Johans operationer i Norge. 1815 16 mars kassationsmönstring vid Nygård i Ryssby kompanichef generalmajoren Erland Hederstierna. 1817 30 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef generalmajoren Erland Hederstierna. 1822 24 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef generalmajoren Erland Hederstierna. 1826 17 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef överstelöjtnant C H Wrede. 1830 22 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef överstelöjtnant C H Wrede. 1833 22 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef överstelöjtnant C H Wrede. 1836 7 maj kompaniet byter namn till femte och Ljungby kompani. 1836 20 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef kapten Nils Gustav Ramberg. 1839 20 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef kapten Nils Gustav Ramberg. 1842 13 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef kapten G Lagercrantz. 1845 16 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef kapten G Lagercrantz. 1849 22 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef kapten Hans Otto Raab. 1852 15 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef kapten Karl Fredrik Berg. 1855 23 oktober generalmönstring i Ljungby kompanichef kapten Karl Adolf Pålman. 1859 25 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef kapten Taussaint Charpenttier. 1862 28 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef kapten Carl Nicodemus Ramberg. 1865 29 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef kapten Carl Nicodemus Ramberg. 1873 26 juli siste kaptenen lämnar Sundranäs och civila arrenderar bostället, 1887 Från detta år krävs tillstånd av kompaniområdesbefälhavaren för att värnpliktiga män skall få utvandra. 1901 Riksdagen beslutade att inga indelta soldater skulle antas från och med 1902. 1921 Kvarvarande indelta soldaterna organiserar sig fackligt och bildar Sveriges Indelta Soldatförbund (SIS). Regementet har varit i fält under följande perioder. 1626-1629 1635-1650 1655-1660 1675-1679 1699-1721 1741-1744 1758-1763 1788-1790 1804-1809 1813-1814 Sammanlagt var regementet i fält i 75 år (1623-1814).
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2020-08-20

Kompaniets och regementets historia

Kompaniet kallades före 7 maj 1836 för andra kompaniet eller överstelöjtnantens kompani, efter kompanichefen som var näst högste chef vid regementet och hade som boställe 1683-1836 Sundranäs vid Bolmens sydvästra del.
Viktiga årtal och mönstringar för kompaniet. 1623 17 april får Herman Wrangel order av Gustav II Adolf att dra samman ett Smålandsregemente till Kalmar inför en hotande polsk landstigning. Sitt eget regemente hämtade han från Kronobergs län, och första befälet över regementet fördes av hans överstelöjtnant Thomas Muchamp. 1626 Regementet marscherar till Stockholm för överskeppning till polska Preussen. 21 september deltar kronobergarna i stormningen av polska ställningar vid Mewe (ca 6 mil SSO om Danzig). 1630 Kronobergarna är hemma för att säkra gränsen mot Danmark. 1635 Åter överskeppning till Preussen under befäl av sin nya överste Hans Drake. 1636 24 september deltar man i slaget vid Wittstock (9 mil NV om Berlin), där regementet förlorade 45 döda och 269 skadade. 1643 Regementet deltar i Gustav Horns långvariga fälttåg i Skåne 1648 Fyra kompanier deltar i Karl Gustavs fälttåg i Böhmen och belägringen av Prag, där man förlorar 3 officerare 3 underofficerare samt 48 meniga och korpraler. 1655 En bataljon kronobergare deltar i fälttåg i Polen. Efter Warszawa och Krakaus fall ingår man som garnison i Krakau som blir utsatt för en hungerb- lockad som varar till augusti 1657 då svenskarna kapitulerar mot löfte om fritt avtåg. 1658 Blev man överskeppade till Själland och deltog i belägringen av Köpen- hamn. 1659 I februari deltog man i ett misslyckat anfall på Köpenhamn och förlorar 5 befäl och 25 meniga. 1660 Återvänder kronobergarna hem efter freden. 1675 Förklarar Danmark krig. Kronobergarna ligger i garnison på olika platser i Skåne och Blekinge. 1676 Delar av regementet hamnar i dansk fångenskap efter Landskronas och Helsinborgs kapitulation, och återkommer först till Sverige i maj 1677. 1677 De kronobergare som var garnison i Malmö blir utsatta för danskarnas stormning, och förlorade 3 underofficerare och 39 meniga i sårade och stupade. Två bataljoner deltar 14 juli i slaget vid Landskrona där man efter hård strid förlorar 20 man. 1679 Kunde äntligen soldaterna återvända hem. 1683 5 september mönstring av kompaniet i Karlskrona kompanichef Johan Schmiedeberg. 1684 28 juli undertecknade adeln och allmogen i Kronobergs län sitt kontrakt om indelningsverket med kungen. Kontraktet innebar att 2 hela hemman all- tid skulle hålla en soldat och bönderna skulle för all framtid vara befriade från våldsamma värvningar. 1686 18 januari generalmönstring i Växjö kompanichef Johan Schmiedeberg. överstelöjtnant Johan Schmiedeberg. Mönstringen utfördes av kungen och Johan Hoghusen. Kompaniet kunde samlas på tre dagar. 1688 23 januari generalmönstring i Växjö kompanichef överstelöjtnant Johan Schmiedeberg. 1692 I januari skriver kungen på den slutliga utformningen av indelningsver- ket. 1693 26 april generalmönstring i Växjö kompanichef överstelöjtnant Johan Schmiedeberg. 1697 21 april generalmönstring i Växjö kompanichef överstelöjtnant Johan Schmiedeberg. Enligt rullan var kompaniets mötesplats Öjarp i Annerstad sn och det tog 2 dagar att samla kompaniet. 1699 i oktober utmarsch via Karlskrona till Rügen i Tyskland. 1699 1 december mönstring av kompaniet i Loitz. 1700 2 januari mönstring av kompaniet i Loitz. Sjuka kvarlämnades i närlig- gande Demmin vid kompaniets avmarsch. 1700 1 november mönstring av kompaniet i Loitz under befäl av överstelöjt- nant Joachim Cristian von Beijer. 1702 22 juni mönstring av kompaniet i staden Damm Tyskland under befäl av överstelöjtnant Joachim Cristian von Beijer. Rotarna i Hamneda, Kånna, Ljun- gby, Angelstad och Vittaryd tillhörde 3:e Fördubblingskompaniet. 1706 3 februari deltar kompaniet i slaget vid Fraustadt [Wschowa]. Efter 2 timmars strid hade svenskarna vunnit slaget. Översten blev dödad och över- stelöjtnant Young blev skadad och fem kända soldater vid kompaniet avled efter slaget. Den 14 september freden i Altranstädt. Den 10 november undertecknnar överste Cronman en förteckning över de senaste årens döda och avskedade soldater. 1709 7 januari stormades fästningen Veprik som försvararna hade vatten- begjutit yttersidorna som frusit till is vilket skapade stora förluster. 1709 28 juni stod slaget vid Poltava och överlevande kronobergare går i rysk fångenskap.Vill du läsa mer om slaget, gå till denna länk. På hösten sätts ett nytt regemente upp. 1710 28 februari deltar de nya soldaterna i slaget vid Helsingborg, där man förlorar 135 man i stupade och sårade. 12 augusti generalmönstring i Torrlösa i Skåne kompanichef överstelöjtnant Petter Dewitte. För första gången används speciella soldatnamn, som ofta hade anknytning till orten, tidigare soldater eller speciella personegenskaper. Mönstringen förrättades av generalmajor Magnus Palmquist. 1711 30 oktober mönstring i Karlskrona. 1711 I december överfart från Karlskrona till Wismar i Tyskland. 1713 Kronobergare som blivit fångar i Tönningen i Holstein såldes till repub- liken Venedig för 10 riksdaler st för att sedan vara med i kriget mot Turkarna. 7 december generalmönstring i Wismar i Tyskland kompanichef överstelöjt- nant Petter Dewitte 1716 23 april tvangs man kapitulera i Wismar och hamnade i fångenskap. De som inte ville strida för fienden såldes till republiken Venedig. 8 november generalmönstring i Åsum kompanichef överstelöjtnant Johan Carl Silversparre 1717 1 oktober generalmönstring i Växjö kompanichef överstelöjtnant Johan Carl Silversparre 1718 4 oktober generalmönstring i Jönköping kompanichef överstelöjtnant Johan Carl Silversparre I november deltar man i belägringen av Fredriksten i Halden Norge, varvid regementet förlorade bara 10 man, men på hemvägen drabbades man av fältsjukan som krävde flera hundra offer. 1719 Först i januari återkom de överlevande till hemorten. 22 oktober generalmönstring i Västerhaninge prästg. kompanichef över- stelöjtnant Johan Carl Silversparre 1721 17 augusti generalmönstring i Stockholm kompanichef överstelöjtnant Johan Carl Silversparre. Soldaterna hade fått ny mundering. I november återkommer soldaterna till hemorten. 1728 17 september generalmönstring i Växjö kompanichef överstelöjtnant Johan Carl Silversparre. 1733 21 juni generalmönstring i Växjö kompanichef överstelöjtnant Johan Carl Silversparre 1740 26 juni generalmönstring i Ljungby kompanichef Baron Bernt Wilhelm von Lieven 10 juli generalmönstring i Malmö kompanichef Löjtnant Petter Otto Marei 1741 På sommaren var man komenderad ombord på örlogsflåttan där många avled av sjukdomar. 1742 22 februari generalmönstring i Växjö kompanichef Baron Bernt Wilhelm von Lieven 1742 2 mars generalmönstring i Karlskrona kompanichef Baron Bernt Wil- helm von Lieven 22 juni generalmönstring i Växjö kompanichef Baron Bernt Wilhelm von Lieven 1743 På hösten avmarch till Malmö. 1744 29 oktober generalmönstring i Nygård kompanichef Baron Bernt Wil- helm von Lieven 1757 23 juni besiktningsmönstring i Ljungby och tillfällig kompanichef var Nils Baltzar Cronacker. 1758 Deltog i fälttåg i Pommern och blev därefter förlagda i garnison i fäst- ningen Anklam, där man kapitulerade. 1759 28 maj generalmönstring av de som var kommenderade på fälttåg i Pommern under befäl av löjtnanten vid Björneborgs regemente Otto Rein- hold Brusin. 1760 generalmönstring av de som var kommenderade på fälttåg i Pommern under befäl av löjtnanten vid Björneborgs regemente Otto Reinhold Brusin. 1761 21 oktober generalmönstring av 216 korpraler och gemena kommend- erade i Stralsund. 1763 29 januari besiktnings och kassationsmönstring av hemmavarande delen av kompaniet i Ljungby. 1764 generalmönstring 6 augusti i Landskrona, 10 i Kristianstad, 14 i Karlshamn, 23 i Kalmar och 1 september i Växjö kompanichef överstelöjt- nanten August Wallenstierna 1770 17 september generalmönstring i Växjö kompanichef överstelöjtnant August Wallenstierna. 1775 4 september generalmönstring i Växjö kompanichef överstelöjtnant Johan Evert von Vicken 1778 29 juni generalmönstring i Dansjö (Kronobergshed) kompanichef över- sten Johan Evert von Vicken 1780 4 september till 14 mars 1781 undervisas för första gången kompaniets soldatbarn - pojkar och flickor under 12 års ålder av regementets ambuler- ande "skolemästare". 1783 17 juli generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef överstelöjt- nant Ernst Bogislavis von Platen. 1788 12 juni kassationsmönstring i Kvarnamåla söder om Växjö. 1788 I juli överförs regementet till Sveaborg i Finland, och en del deltar i sjöslaget vid Hogland. 1788 24 september besiktningsmönstring i Kungsböle utanför Helsingfors. 1789 2 februari generalmönstring Villikalla kompanichef överstelöjtnant Ernst Bogislavis von Platen. 1790 29 april gick man i täten i slaget vid Valkeala i Finland, där överstelöjt- nant Adolf Fredrik Påhlman såras i början av slaget. Kronobergs regemente förlorade hälften av de 150 svenskar som stupade och sårades. 1790 23 augusti generalmönstring i Värälä Finland kompanichef överstelöjt- nant Adolph Fredric Påhlman. 1793 17 juli besiktningsmönstring i Karlskrona kompanichef Håkan Kiellsson. 1794 23 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef överstelöjt- nant Henrik Hammarberg 1798 15 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef överstelöjt- nant Henrik Hammarberg 1802 25 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef överste Hen- rik Hammarberg 1804 23 april samling av en bataljon under ledning av Henrik Hammarberg för att utskeppas från Ystad den 28 till Pommern för garnisonstjänst i Stralsund, Greifswald och Tribsees. 1806 9 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef överste Hen- rik Hammarberg, och 75 var kommenderade i Pommern. 1808 17 augusti deltar kompaniet vid Jungfrusund och äntringen av skär- gårdsfregatten Styrbjörn som fallit i ryska händer. Deltar den 18 september i landstigningen vid Lokalax [Lokalahti] och flera soldater blir fångar i Viais och Helsinge. 1809 15-17 mars deltar kompaniet i reträtten över isen från Åland till svenska fastlandet. Regementet hade varit posterat vid Lumparland på östra Åland, då de fått order att skyndsamt bege sig till Eckerö och därefter till Grissle- hamn vilket enligt krigsrättens protokoll utgjorde en sträcka 12½ mil. De sjuka kunde man inte ta med sig utan lämnades på regementets sjukhus i Gottby och angränsande byar. Det var för hela regementet 450 man. Vill du se en karta? 1809 Ryssarna anfaller Sverige från norr och kronobergarna deltar i försöket att skära av ryssarnas reträtt och landsätts vid Ratan norr om Umeå. 1809 20 december kassationsmönstring vid Nygård i Ryssby kompanichef överste Henrik Hammarberg. 1812 25 februari kassationsmönstring i Ljungby kompanichef överste Erland Hederstierna. 1813 Överfört till Tyskland. 1814 I januari deltog man i belägringen av fästningen Glückstadt som kapit- ulerade. Den 4 mars anländer regementet till Belgiens äldsta stad Tongeren i provin- sen Limburg. Tågade därefter till Bryssel dit man anlände den 8 april. Regementet lämnade staden den 6 maj för marsch till Rostock dit man anlände den 7 juli. Den 10 juli embarkerade regementet linjeskeppet Gustaf III i Warnemünde för avsegling till Rivöfjorden i Göteborg dit man anlände 16 juli och förlades på Hisingen. Sommaren samma år deltog man i Karl Johans operationer i Norge. 1815 16 mars kassationsmönstring vid Nygård i Ryssby kompanichef general- majoren Erland Hederstierna. 1817 30 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef generalma- joren Erland Hederstierna. 1822 24 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef generalma- joren Erland Hederstierna. 1826 17 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef överstelöjt- nant C H Wrede. 1830 22 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef överstelöjt- nant C H Wrede. 1833 22 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef överstelöjt- nant C H Wrede. 1836 7 maj kompaniet byter namn till femte och Ljungby kompani. 1836 20 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef kapten Nils Gustav Ramberg. 1839 20 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef kapten Nils Gustav Ramberg. 1842 13 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef kapten G Lagercrantz. 1845 16 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef kapten G Lagercrantz. 1849 22 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef kapten Hans Otto Raab. 1852 15 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef kapten Karl Fredrik Berg. 1855 23 oktober generalmönstring i Ljungby kompanichef kapten Karl Adolf Pålman. 1859 25 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef kapten Taus- saint Charpenttier. 1862 28 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef kapten Carl Nicodemus Ramberg. 1865 29 juni generalmönstring på Kronobergs hed kompanichef kapten Carl Nicodemus Ramberg. 1873 26 juli siste kaptenen lämnar Sundranäs och civila arrenderar bostället, 1887 Från detta år krävs tillstånd av kompaniområdesbefälhavaren för att värnpliktiga män skall få utvandra. 1901 Riksdagen beslutade att inga indelta soldater skulle antas från och med 1902. 1921 Kvarvarande indelta soldaterna organiserar sig fackligt och bildar Sveriges Indelta Soldatförbund (SIS). Regementet har varit i fält under följande perioder. 1626-1629 1635-1650 1655-1660 1675-1679 1699-1721 1741-1744 1758-1763 1788-1790 1804-1809 1813-1814 Sammanlagt var regementet i fält i 75 år (1623-1814).
Soldater