Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 13 (563) Björstorp (Norregård)

Vid vintertinget i Sunnerbo härad § 47 den 29 februari 1724 kan man läsa att jordägarna i Björstorp tillsammans med två nämndemän sökt lämplig mark för byns båda soldattorp på utmarken. Lämplig mark hittades vid den så kallade Björnön som blev soldattorp efter laga skifte. Övriga markägare kunde tänka sig att avstå denna mark, mot annan markkompensation, men troligtvis genomfördes aldrig förslaget vid den här tiden. Vid Storskifte av Björstorps utägor som påbörjades 1796 visar kartan att soldattorpet var beläget nordost gårdarna i byn och gränsade till inägorna där torpets åkrar och ängar var belägna. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.708', E 13° 55.653' (56.67847, 13.92755). RT-90 X= 6285055 Y= 1384914 Vid laga skifte 1852-1857 kan man i paragraf 23 läsa att jordägarna i Björstorp önskade att soldattorpen skulle utbrytas vid torpet Daludden, där norregårds torp fick littera 6 på skifteskartan. Enligt köpekontrakt daterat 1900-02-13 säljer roten soldattorpet till Carl Johan Johansson i Björstorp för 450 kronor samt "en årlig skatt som Konungens Befallningshavare i länet finner skäligt bestämma". Torpet kallades Daludden enligt köpekontraktet och hade en areal av 15,5215 hektar. Fastighetsbeteckning blev Björnö 1:1. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 39.951', E 13° 59.293' (56.66586, 13.98822). RT-90 X= 6283550 Y= 1388595 Vill du se flygfoto?
Del av laga skifteskartan fastställd 1857 där nr 6 är nya soldatplanen.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 13 (563) Björstorp

(Norregård)

Vid vintertinget i Sunnerbo härad § 47 den 29 februari 1724 kan man läsa att jordägarna i Björstorp tillsammans med två nämndemän sökt lämplig mark för byns båda soldattorp på utmarken. Lämplig mark hittades vid den så kallade Björnön som blev soldattorp efter laga skifte. Övriga markägare kunde tänka sig att avstå denna mark, mot annan markkompensation, men troligtvis genomfördes ald- rig förslaget vid den här tiden. Vid Storskifte av Björstorps utägor som påbörjades 1796 visar kartan att soldattor- pet var beläget nordost gårdarna i byn och gränsade till inägorna där torpets åkrar och ängar var belägna. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.708', E 13° 55.653' (56.67847, 13.92755). RT-90 X= 6285055 Y= 1384914 Vid laga skifte 1852-1857 kan man i paragraf 23 läsa att jordägarna i Björstorp önskade att soldattorpen skulle utbrytas vid torpet Daludden, där norregårds torp fick littera 6 på skifteskartan. Enligt köpekontrakt daterat 1900-02-13 säljer roten soldattorpet till Carl Johan Johansson i Björstorp för 450 kronor samt "en årlig skatt som Konungens Befallningshavare i länet finner skäligt bestämma". Torpet kallades Daludden enligt köpekontraktet och hade en areal av 15,5215 hek- tar. Fastighetsbeteckning blev Björnö 1:1. Ungefärlig position WGS 84 Lat/Long: N 56° 39.951', E 13° 59.293' (56.66586, 13.98822). RT-90 X= 6283550 Y= 1388595 Vill du se flygfoto?
Del av laga skifteskartan fastställd 1857 där nr 6 är nya soldatplanen.
Soldater
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2019-05-09

Soldattorp Nr 14 (564) Björstorp

(Södergård)

Vid vintertinget i Sunnerbo härad § 47 den 29 februari 1724 kan man läsa att jordägarna i Björstorp tillsammans med två nämndemän sökt lämplig mark för byns båda soldattorp på utmarken. Lämplig mark hittades vid den så kallade Björnön som blev soldattorp efter laga skifte. Övriga markägare kunde tänka sig att avstå denna mark, mot annan markkompensation, men troligtvis genomfördes aldrig förslaget vid den här tiden. Vid Storskifte av Björstorps utägor som påbörjades 1796 visar kartan att soldattorpet var beläget söder byn och gränsade till inägorna där flera av torpets åkrar och ängar var belägna. Sista soldaten som bodde på detta torp var Nils Blixt som flyttade till egen gård under Björstorp norregård 1838. Andreas Björnlund bosatte sig 1843 på egen gård under norregård och bodde således inte heller på torpet. Ungfärlig position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 40.488', E 13° 55.518' (56.67480, 13.92530). RT-90 X= 6284650 Y=1384765 Vid laga skifte i Björstorp och Hå byar 1852-1857 var Andreas Björnlund tjänst- görande soldat och ägare av 1/8 förmedlat mantal Björstorp norregård. I paragraf 9 i skiftesprotokollet kan man läsa att han vid sammanträdet 1854-07-04 hade sålt gården till soldaten nr 2 J G Elm. Enligt paragraf 23 önskade jordägarna i Björstorp att soldattorpen skulle utbrytas vid torpet Daludden, där södergårds torp fick littera 5 på skifteskartan. År 1860 var tydligen soldattorpet färdigbyggt och korpralen Magnus Peter Björkman flyttar in och dottern Josefina föddes där 7 november även om soldatfamiljerna är upptagna under Björstorp Bosagård i den aktuella husförhörslängden. Magnus Peter och hans familj är den ende soldaten som bor på detta soldattorp. Han bor även kvar efter soldattiden till sin död 1908-06-15. Enligt köpebrev daterat 1909-02-12 säljer roten torpet till Hugo Collén i Fathult Pjet- teryds socken för 700 kronor. Torpet skulle enligt köpebrevet kallas Daltorpet och omfattade 12,4680 hektar. Fastighetsbeteckning blev Björstorp södergård 4:10. Position: WGS 84 Lat/Long: N 56° 39.806', E 13° 59.163' (56.66344, 13.98605). RT-90 X= 6283284 Y=1388455 Vill du se flygfoto?
Del av laga skifteskartan fastställd 1857 där nr 5 är nya soldatplanen.
I slutet av år 1925 besöktes regementet av den då 80-årige förre distinktionskor- pralen vid Ljungby kompani nr 95 Petter Ferm, som önskade sammanträffa med dåvarande fanjunkaren PA Schötz på "Ljungby, kompani" för att med denne reson- nera om sina pensionsförmåner. Då Schötz förde den tilltänkta museifrågan på tal visade sig att Ferm ännu vid så hög ålder väl kände till samtliga soldattorp inom Ljungby kompani »såväl utan som innan». För sin egen del ansåg han förre distink- tionskorpralen nr 14 Magnus Petter Björkmans soldattorp, Björstorp, såsom det lämpligaste till ovan angivna ändamål. Björstorps soldattorp var beläget i skogsbygden omkring 10 km ostsydost från Hamneda kyrka. Alltsedan Björkmans död år 1908 hade det stått så gott som obe- bott. Efter företagen undersökning på stället föredrogs förslaget i vederbörlig ordning för dåvarande regementschefen, översten E. Nordenskjöld och vann hans bifall. Byggnaden inköptes, nedtogs och flyttades till regementet. Något år senare inköptes även från annat håll det till museet hörande ekonomihuset. Det har till- hört roten nr 76 Erna, torp, Bergs socken, och Norrvidinge kompani.
Soldattorpet med Magnus Petter Björkman.
I samband med rivning av byggnaderna företogs en noggrann uppmätning av des- amma. Det framgick därvid, att om man bortser från några mindre ändringsarbeten, som vid ekonomiska, eller så kallade torpbesiktningar anbefallts, blivit uppförda i full överensstämmelse med Kungligt brev av den 6 december 1834 angående byggnads sätt och inredning för soldattorp inom Kronobergs regemente. Mangårdshuset sparrstugor få uppföras, 13 alnar långa och 9 alnar breda inom knutarna samt 3 alnar höga på sidoväggarna från golvet, täckta med halm och torv, samt indelade i: stuga, 8 alnar lång och 9 alnar bred med tvenne par fönster, ett på gaveln och ett på sidan, vardera 1 aln breda och höga; förstuga 4 alnar lång och 2½ alnar bred och bod 5 alnar lång och 5 alnar bred.
Torpet och troligen distinktionskorpralen Petter Ferm.
Soldattorpet flyttades till regementet i Växjö och i samband med en större landsstormsfest sommaren 1926 togs museet i bruk. År 1945 flyttades museet till en ny plats i Östra regementsparken. På den gamla torpgrunden i Björstorp byggdes senare ett nytt hus som på dagens kartor kallas "Dagtorpet". Efter regementets nedläggning skulle Telia 1998 uppföra en byggnad vid soldattor- pet, vilket medförde att det måste flyttas till en annan tomt. Vasakronan som var fastighetsägare undersökte olika möjligheter och beslutade att överlåta torpet till Bo Svensson i Ljungby mot löfte att han borttransportera hela huset för placering på egen mark i Ljunby kommun.
Foto 2008
Torpet skulle uppföras i Kvänarp, Berga socken, Ljungby kommun, men över- läts efter några år till Bengt Brunskog i Biskopsvara Angelstad. Han började 2006 uppföra torpet som numera är färdigt utvändigt men inte invändigt (2008). Position: WGS 84 Lat/Long: 56°52.502'N 13°45.961'E (56.875036, 13.766019). RT-90 X= 6307221 Y= 1375668 Vill du se flygfoto? Vill du se fler bilder om torpet? Källor om detta torp: Kungl. Kronobergs Regementes Kamratförening Årsskrift 1939. Elvaposten 1942 nr2 s.6. Elvaposten 1942 nr3 s.7. Elvaposten 1945 s.3. Elvaposten 1981 nr4 s.54. Lantmäteriakter 07-HAM-50, 07-HAM-51, 07-HAM-619. Malin Svensson Jarl, Uppsats om soldattorpet skriven vid Höskolan i Halmstad 1998 som du kan läsa här (pdf fil 1,79 Mb).
Soldater