Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

"Statistiskt Sammandrag af SVENSKA INDELNINGSVERKET"

Inledningen till "Statistiskt Sammandrag af SVENSKA INDELNINGSVERKET" upprättat av C. Grill, Stockholm 1855. "Den stolthet och förkärlek, hvarmed Indelta Arméen städse varit ansedd och omfattad af Svenska nationen, kan tillskrifvas dess organisation, införlifvad med landets egen urgamla indelning, och dymedelst ägande anspråk på samma kontinuitet, som fäderneslandet sjelf. Genom dess uppsättning utur och förläggning midt ibland allmogen i landets provinser, anser sig den indelte krigsmannen tillhöra den ort, der han bor, och der han äger alla sina förbindelser, och landtman lika mycket som soldat, är han medelst gemensamma intressen införlifvad med denna landsbygds befolkning, som åter i sin ordning betraktar honom såsom sin tillhörighet, då han är hemma, och såsom sin representant, då han är i fält - deltagande med närmaste intresse i den ära, som ortens regemente, kompani eller soldat derunder skördat. Genom det namn efter landska- pet, som regementet, - efter häradet, som kompaniet oftast bär, - efter gården, hvilket åtföljer numret, - fortlever detta intresse genom mansåldrar, och regementernas historia betraktas än i dag, med bördens rättighet, såsom provinsernas egen, likasom dessas serskilda skaplynnen ännu återfinnas enahanda med dem, som för hundrade år tillbaka utmärkte de olika regementerne. Denna stolthet och tillfredsställelse underhålles äfvenså af den lyckliga omständigheten, att denna armée icke består af en tillspillogifven skara, den nöd eller tvångslagar sammanfört under fanan, utan utgöres af kärnan befolkningen, som frivilligt åtagit sig det dyrbara förtroen- det att gå fosterlandets ärenden i farans stunder, samt att hvar och en af dessa trettiotusende individer är en väl bergad samhällsmedlem, oftast familjefader, under eget tak, och på egen jordtäppa, hvilken tillika, då han bortlägger sina vapen, är en nyttig och idog arbetare, som icke en gång efter afskedet behöfver lida nöd, utan vanligen kan, efter nödig omtanke för sin framtid under tjenstetiden, och med eget arbete sedermera, vinna sitt uppehälle inom den ort han tillhör, och hvilken icke heller förskjuter honom. Medvetandet och vissheten om dessa förmåner höjer åter den indelte soldatens sjelfkänsla, och förbinder honom att göra sig väl förtjent af fäderneslandet, hvarföre han ock, för sin osvikliga pålitlighet, sin sedlighet och hållning, alltid varit utmärkt och ännu gäller såsom mönster för andra trupper. Utom till sitt egentliga ändamål har samma indelta armé äfven varit att påräkna och blifvit använd vid utförandet af de stora och samhällsnyt- tiga arbetsföretag, som för det allmänna, tid efter annan, blifvit utförde, hvarom Sveaborg, Carlskrona, Carlsborg och flere af våra fästningar bära vittne, likasom Stockholms slott, Götha och Trollhätte kanaler, jämte mångfaldiga andra byggnadsarbeten, som nu äro föremål för lands- mäns stolthet och främlingars beundran, och hvilka hufvudsakligen äro indelte soldaters händers verk."
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

"Statistiskt Sammandrag af

SVENSKA INDELNINGSVERKET"

Inledningen till "Statistiskt Sammandrag af SVENSKA INDELNINGSVERKET" upprättat av C. Grill, Stockholm 1855.
"Den stolthet och förkärlek, hvarmed Indelta Arméen städse varit ansedd och omfattad af Svenska nationen, kan tillskrifvas dess organisation, införlifvad med landets egen urgamla indelning, och dymedelst ägande anspråk på samma kontinuitet, som fäderneslandet sjelf. Genom dess uppsättning utur och förläggn- ing midt ibland allmogen i landets provinser, anser sig den indelte krigsmannen tillhöra den ort, der han bor, och der han äger alla sina förbindelser, och landtman lika mycket som soldat, är han medelst gemensamma intressen införlifvad med denna landsbygds befolkning, som åter i sin ordning betraktar honom såsom sin tillhörighet, då han är hemma, och såsom sin representant, då han är i fält - deltagande med närmaste intresse i den ära, som ortens regemente, kompani eller soldat derunder skördat. Genom det namn efter landskapet, som regementet, - efter häradet, som kompaniet oftast bär, - efter gården, hvilket åtföljer numret, - fortlever detta intresse genom mansåldrar, och regementernas historia betraktas än i dag, med bördens rättighet, såsom provinsernas egen, likasom dessas ser- skilda skaplynnen ännu återfinnas enahanda med dem, som för hundrade år tillbaka utmärkte de olika regementerne. Denna stolthet och tillfredsställelse underhålles äfvenså af den lyckliga omständigheten, att denna armée icke består af en tillspillogifven skara, den nöd eller tvångslagar sammanfört under fanan, utan utgöres af kärnan befolkningen, som frivilligt åtagit sig det dyrbara förtroendet att gå fosterlandets ärenden i farans stunder, samt att hvar och en af dessa trettiotusende individer är en väl bergad samhällsmedlem, oftast familjefader, under eget tak, och på egen jordtäppa, hvilken tillika, då han bortlägger sina vapen, är en nyttig och idog arbetare, som icke en gång efter afskedet behöfver lida nöd, utan vanligen kan, efter nödig omtanke för sin framtid under tjenstetiden, och med eget arbete sedermera, vinna sitt uppehälle inom den ort han tillhör, och hvilken icke heller förskjuter honom. Medvetandet och vissheten om dessa förmåner höjer åter den indelte soldatens sjelfkänsla, och förbinder honom att göra sig väl förtjent af fäderneslandet, hvar- före han ock, för sin osvikliga pålitlighet, sin sedlighet och hållning, alltid varit utmärkt och ännu gäller såsom mönster för andra trupper. Utom till sitt egentliga ändamål har samma indelta armé äfven varit att påräkna och blifvit använd vid utförandet af de stora och samhällsnyttiga arbetsföretag, som för det allmänna, tid efter annan, blifvit utförde, hvarom Sveaborg, Carlskrona, Carlsborg och flere af våra fästningar bära vittne, likasom Stockholms slott, Götha och Trollhätte kanaler, jämte mångfaldiga andra byggnadsarbeten, som nu äro föremål för landsmäns stolthet och främlingars beundran, och hvilka hufvudsakli- gen äro indelte soldaters händers verk."