Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Om iaktagelser wid Gudstjänst samt en Högre Befälhafvares helsning med Truppen

1. Om, wid Gudstjenst eller Chorum, Befälet har dragna sidogewär, nedsättes dessas spetsar emellan tåspetsarne, och begge händerna stödjas på fästet. Wid kommando-ordet "Giv Akt"" återföras sidogewären i samma ställning som före Gudstjensten. Om, efter förrättad Gudstjenst eller Chorum, den Befälhafwande uttalar någon önskan för Konungen, upprepas samma önskan af Truppen. 2. Om, wid en högre Befälhafwares ankomst framför en Trupp, han endast helsar den, besvaras hans helsning af Truppen, med "Gud beware Konungen! (Kron-Prinsen, Generalen, Öfwersten, etc.") men om han wid helsningen håller tal, beswaras detsamma med hurrn- ing. Högre Befälhafwares afskeds-helning beswaras alltid med hurrning. Kungliga Personer erhålla 4; alla andra 2 hurra. Hurrningen werkställes kort och skarp. (Enligt Hr Regements-Chefens Ordres-Pro Memoria, följagtig Regts Order den 25. Maj 1857) Om uppvaktning hos Regements-Chefen Med stöd af Tjenstgörings-Reglementet 1:a del, § 46, mom 3, har Regements-Chefen (uti 12:e punkten af Regts Order den 9. Mars 1859) låtit befalla: att Officer wid Regementet, som ankommer till Wexjö och derstädes sig uppehåller längre tid än 24 timmar skall sig hos Regements- Chefen inställa. Om något ärende rörande tjensten är att derwid afhandla, skall klädseln wara, såsom till daglig tjenstgöring, men i annat fall är civil klädsel tillåten. Skulle Regements-Chefen icke träffas hemma, så anges åliggandet fullgjordt genom aflemnande af ett "Kort", å hwilket den uppwagtande bör tillika anteckna i staden egande tillfälliga qvarter.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Om iaktagelser wid Gudstjänst samt en

Högre Befälhafvares helsning med Truppen

1. Om, wid Gudstjenst eller Chorum, Befälet har dragna sidogewär, nedsättes dessas spetsar emellan tåspetsarne, och begge händerna stödjas på fästet. Wid kommando-ordet "Giv Akt"" återföras sidogewären i samma ställning som före Gudstjensten. Om, efter förrättad Gudstjenst eller Chorum, den Befälhafwande uttalar någon önskan för Konungen, upprepas samma önskan af Truppen. 2. Om, wid en högre Befälhafwares ankomst framför en Trupp, han endast helsar den, besvaras hans helsning af Truppen, med "Gud beware Konungen! (Kron-Prinsen, Generalen, Öfwersten, etc.") men om han wid helsningen håller tal, beswaras detsamma med hurrning. Högre Befälhafwares afskeds- helning beswaras alltid med hurrning. Kungliga Personer erhålla 4; alla andra 2 hurra. Hurrningen werkställes kort och skarp. (Enligt Hr Regements-Chefens Ordres-Pro Memoria, följagtig Regts Order den 25. Maj 1857) Om uppvaktning hos Regements-Chefen Med stöd af Tjenstgörings-Reglementet 1:a del, § 46, mom 3, har Regements-Chefen (uti 12:e punkten af Regts Order den 9. Mars 1859) låtit befalla: att Officer wid Rege- mentet, som ankommer till Wexjö och derstädes sig uppehåller längre tid än 24 timmar skall sig hos Regements-Chefen inställa. Om något ärende rörande tjensten är att derwid afhandla, skall klädseln wara, såsom till daglig tjenstgöring, men i annat fall är civil klädsel tillåten. Skulle Regements-Chefen icke träffas hemma, så anges åliggandet fullgjordt genom aflemnande af ett "Kort", å hwilket den uppwagtande bör tillika anteckna i staden egande tillfälliga qvarter.