Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Om Klädsel

Till parad: Officerare och Under Officerare, med Vapenrock och Kask; de först nämnde samt Fanjunkare med Escharpe (skärp); öfrige Under Officerare med Wärjan i hvitt axelgehäng utanpå Rocken, samt, tillika med Fanjunkare, med full packning. Manskapet med Kask, Vapenrock, Stöflar utan Stibletter till blå och skor med hvita Stibletter till hvita byxor, samt bevärade och med full pack- ning; bajonett-Baljan fästad å Bandoläret. Till parad med lätt packning: Likasom till parad, men endast med Ränsel i stället för full packning. Till parad utan packning: Likasom till parad, men utan Ränsel. (Denna klädsel begagnas af Ordonnanser i fredlig tid; i fält äro Ordonnanser som till parad samt bevärade.) Till Exercis: Officerare och Under Officerare med Syrtut och Lägermössa, samt blå klädes-byxor (Under Officerare utan hvita axelgehäng). Manskapet med Kollett, Buldansbyxor, (om icke annorlunda för något serskilt tillfälle befalles), Lägermössa, stöflar, men utan all packning. Till Tåg: Under fredlig tid lika som till Exercis, men med Kask för alla och full packning för den som wederbör. I Fält: för truppen lika som till parad; Befälet med Syrtuter; Under Officerare med hvita axelgehäng. Anmärkningar: 1. Om 1sta eller 2dra munderingen skall af Manskapet, blå eller hvita byxor af befäl och manskap, nyttjas, beror af serskilda Order för tillfället. 2. Allt Kompani-Befäl begagnar hvita byxor, wid alla tillfällen då manskapet är klädt med Tältduks-byxor. 3. Epauletter begagnas, af dem till hvilkas Uniform nämnda prydnad hörer, under all tjenstgöring, undantagande då man sjelf werkställer Exercis med Gevär, Målskjutning, Gymnastik eller Bajonnetfäktning. 4. Handskar (antingen hvita eller gula, men icke av annan färg) begagnas alltid till uniform af Befälet. 5. Wid Gudstjenst, äfvensom af Ordonnancer, begagnar Manskapet hvita wantar. 6. Wid kyrkorna hemma i landsorten är Manskapet klädt enligt derom utfärdade order. Om Persedlar 1. Uti Rote-kistorne skola förvaras; utom alla till 1sta eller Lif-munderingen hörande persedlar, äfven Kapott, Ränsel och Kopparflaska med remmar, samt Mattornist. (Enligt Kgl. Brefvet den 18. November 1823). Äfvenledes Buldansbyxor. (Enligt 13. punkten af Reg. Ordres den 11. Januari 1860). Alla uti Rotekistan förvarade persedlar (serskilt munderings- och serskilt utrednings-persedlar) skola wid nedläggandet genomträdas med en stark tråd eller segelgarn, som tillknytes öfver ett sammanviket papper och deruppå, öfver snörets ändar, förseglas med Afdel- nings (eller Avdelnings-Underofficerens) sigill. 2. Ingen sålunda förseglad och nerlagd persedel får till manskapet utlemnas, utan förevisande af Kompani-Chefens (Befälhafvarens) Order. 3. Rotekistan förwaras, turvis, af någon bland rotens delegare, hvilken då benämnes: Rotemästare, och på hans ansvar. 4. Då Soldaten icke är kommenderad, åligger honom (eljest Rotemästaren) att, särdeles Sommartiden, minst en gång hvarje månad, wid wackert wäder, uttaga, vädra och rengöra munderingen och persedlar, utan att dervid rubba förseglingen. Det gula klädet utsättes härvid icke för solens verkan. Ränseln bör istoppas med fetvadd eller andra medel mot mal eller inlindas uti linne. 5. När Lifmunderingen warit begagnad och innan den åter i Rote-Kistan inlägges (äfvensom så ofta sådant af Tjenstgörande Majoren befalles) skall wisitation derå förrättas af Afdelnings-Cheferna, hvilka af Kompani-Chefen (Befälhafvaren) förses med Skriftliga order, de der uppvisas för Rotemästarne. I öfrigt länder till efterrättelse, hvad 23§ i Tjenstgörings-Reglementets 3dje del härom föreskrifver. 6. I Soldatens vård lemnas: alla till 2dra eller Släpmunderingen hörande persedlar (Kask och Lägermössa, hvilka tills vidare gemensamt tillhöra begge munderingarne) Gevär med Bajonett och Balja, samt Rengörings och söndertagnings Instrumenter, äfvensom Bandolär med rem. 7. Korporalerne hafva noggrann tillsyn huru Släpmunderingen af Soldaten wårdas, och afgifva via Afdelnings-Chefen rapport till Kompani- Chefen (Befälhafvaren) om den wårdslöshet härutinnan som af Soldaten begås. 8. Äfven å Släpmunderingen kan Tjenstgörande Majoren befalla visitation, hvilken förrättas af Korporalerna. 9. Emedan Afskrifning eller ersättning för genom Stöld, Wådeld eller olyckshändelser förekomne persedlar (äfven sådana som skola af Soldaten wårdas) icke beviljas om prylarne förkommit å något annat ställe, än der, hvarest de skola varit förvarade, så följer naturligen deraf: att, när Soldattorp önskas utarrenderadt (hvarom intet Kontrakt är giltigt, med mindre det blifvit understäldt och erhållit Kom- pani-Chefens stadsfästelse) Soldaten (i hvars wård de i 6:e punkten här ofvan nämnda persedlar fortfarande förblifva) genom serskild skrift ikläder sig att sjelf ersätta de af dessa persedlar, som, genom stöld, wådeld eller annan olyckshändelse under arrendetiden förkomma eller skadas. 10. När Soldattorp utarrenderas, skola, till Kompani-Chefens stadsfästelse aflemnas tre exemplar kontrakter, af hvilka ett behålles af arrendatorn, ett af Soldaten och ett förvaras i Kompani-Expeditionen. Alla arrenden af Soldattorp ställas på laga uppsägning och icke på viss tid, såwida denna öfverstiger 2ne år. 11. Kompani-Chefen (Befälhafvaren) skall personligen wara närvarande å samlingsstället för hvarje från Kompaniet utgående kommender- ing, för att besigtiga och, wid ansvar, undersöka om hvarje karl medförer alla anbefallda persedlar. 12. Till vinnande af full säkerhet, angående de persedlar och effekter som af Kommenderat Befäl och Trupp skola medföras, och till undvik- ande af ett för hvarje tillfälle förnyadt upprepande deraf, meddelas härigenom, att (såvida icke undantag för något serskilt tillfälle göres): Officerare: alla för hvar och en bestämda Uniformspersedlar, Sidogevär, Reglementen och Instruktionsböcker. Fanjunkare och öfrige Und. Officerare: Utom hvad som för Officerare är föreskrifvit, derjemte fullständig utredning. Under Officerare, dessutom det hvita axelhänget. Nummerstyrkan: Allt hvad som är upptaget uti formuläret för Aflefverings Rulla (se formuläret N° 40) Anmärkning: När hela Kompaniet uppbryter, medföres qvarters-fanorna. När hel Bataljon uppbryter medföres Bataljonens fana, af det Kompani, hvarinom densamma förvaras. 13. Manskap förbjudes strängeligen att, under åkning, någonsin uti åkdonet lägga eller sätta ifrån sig Geväret, hvilket då alltid skall hållas upprätt med remmen framåt och Kolfven stödd mot åkdonets botten. Remtyg få vid dylika tillfällen icke afläggas; men Packningen skall i åkdonet läggas på den sida af Ränseln som under bärandet wänds mot ryggen (om utrymmet medgifver) framföre den åkande karlens fötter, på det att han ständigt må hafva tillsyn deröfver att ingen skafning eller annan skada inträffar. 14. Trossbetäckning får icke å trossfordonen lägga Gevär, Remtyg eller packning. 15. De bristfälligheter å Gevär eller andra persedlar, som uppkomma under exercis eller annan tjenstgöring, skola ovilkorligt anmälas å Dagrapporten följande dag. 16. När undersökning wid Härads-rätt eger rum, rörande genom wådeld förbrända persedlar, skall alltid begäras, att den person, hos hvilken eldsolyckan timat, må åläggas beswärja, att branden uppkommit utan hans förvållande eller wetskap. Om rättighet att ålägga Extra Judiciel bestraffning 1. Hvar och en Krigsman är pliktig att omedelbart lyda sin förman. 2. Under alla förhållanden: Hvarje förman Arrest må af hwarje förman tillsägas den honom omedelbarligen lyda bör, när denne förgått sig; aflemna likväl förman genast rapport derom till den felaktiges befälhafvare, på det att, der så ske kan den felaktige må, inom 24 timmar, blifva ålagd extra judiciel bestraffn- ing. 3. Å vanlig station: Regements-Chefen Alla Officerare och Under-Officerare (och desses vederlikar af Civil-personalen) samt manskap begågna brott och förseelser anmälas genom Tjenstgörande Majoren till Regements-Chefen, som afgör om eller hvilken extra judiciel bestraffning skall den felande åläggas. 4. Å vanlig station: Regements-Chefen Alla Officerare och Under-Officerare (och desses vederlikar af Civil-personalen) samt manskap begågna brott och förseelser anmälas genom Tjenstgörande Majoren till Regements-Chefen, som afgör om eller hvilken extra judiciel bestraffning skall den felande åläggas. 5. Wid detacherad mindre styrka än Bataljon: Befälhafvande Subaltern Officer Är Subaltern Officer Befälhafvare för sådan trupp eger han wäl rättighet, att ålägga Under-Officer och manskap extra judiciel bestraffn- ing, efter 1:a och 2dra graderne, men prygelstraff få han icke ålägga utan skall om sådant straff bör tillämpas, om den begågna förseelsen afsända rapport till Regements-Chefen, som meddelar order om bestraffningen. 6. Wid detacherad mindre trupp: Befälhafvande Under-Officer När högre Befälhafvare wid detacherad trupp ej finnes, kan Under-Officer ålägga Manskapet arrest enligt 1:a och 2dra graderna, hvarom rapport dock genast afgifves till Chefs-Expditionen. Prygelstraff får icke af Under-Officer någonsin åläggas, med undantag för de fall, hvilka nämnes i punkt 7 här nedan. 7. Under tågande: Befälhafvande Officer Officer, som är Befälhafvare för Kompani eller Kompani-Contingent, under tågande till eller ifrån Regementet eller Kommenderingens samlings- eller upplösningsplats (äfven om flera Kompanier eller contingenter tåga samma wäg) eger att, derest icke annorlunda är för tillfället befallt, utöfva bestraffningsrätt, i likhet med Befälhafvande för enskildt detachement, hvilken egenskap ofvan nämnda Kompani eller Contingent då anses ega. Dock är ej detachements-befälhafvaren tillåtit, att utöfva nämnd bestraffningsrätt, om den trupp, hvarvid förseelse är begången; kommer att, inom 24 timmar derefter, aflemnas till en högre befälhafvare, till hvilkens åtgärd saken då skall öfverlemnas. Under tågande: Befälhafvaren Om återställandet af förlorad ordning och krigslydnad så fordrar, eller om under marsch och tåg, Krigsman förbrutit sig mot qvarter- swärd, skjutsande, eller annan till truppen icke hörande person, och denne med förbrytarens extra judiciela bestraffning åtnöjes och saken är af beskaffenhet att kunna nedläggas, skall bestraffning genast verkställas, och rapport derom afgifvas, vid truppens aflem- nande till högre Befälhafvare. 8. Under krig: Befälhafvande Subaltern Officer Subaltern Officer, som under Krig är befälhafvare för en på längre afstånd detacherad trupp eger rättighet, att låta afstraffa felaktig Under-Officer eller Manskap med arrest enligt 1:a och 2dre graderna, samt Manskap med prygel, detta senare, dock endast till hälften af det antal, som af en högre befälhafvande kunde åläggas; Sålunda: att för de förbrytelser för hvilka en befälhafvare af högre grad kan ålägga 16, 25 eller 50 prygel, får denne lägre befälhafvare ålägga endast 8, 13 eller 25 prygel. 9. Bestraffning, som blifvit anbefalld af Regements-Chef, Kommendant, eller Detacherad Befälhafvare, rapporteras icke förr, än uti näst derefter afgifvande Månads- (qvartals) rapport. Angående rapport om arrest, tillsagd af andra än nämnde personer, se sista strofen uti 2dre punkten här ofvan. Om Ekonomisk Besigtning 1. Kompani-Chefen skall alltid sjelf förrätta ekonomisk besigtning å alla inom Kompaniet belägna boställen, undantagandes dem, som äro Regements-Officerare, samt honom sjelf, på lön anslagne, å hvilka besigtning werkställes af den för tillfället tjenstgörande Majoren eller, der han är jävig, af någon bland de öfrige Majorerne. 2. Inom 14 dagar efter ekonomisk besigtning, skola, af besigtnings förrättarne wara insände, till Chefs-genom Majors-Expeditionen, 2 exemplar af det dervid förda protokoll; men 3 exemplar, om bostället är stående under Boställs-Direktionens wård. Dessutom lemnas alltid ett exemplar till boställs-innehafvaren, emot erhållande af qvitto, och bör alltid sjelfva conceptet eller en afskrift af protokollet förvaras wid Kompani-Expeditionen. 3. Skulle wid ekonomisk besigtning upptäckas skogsåverkan, eller sådan wanwård af bostället, för hvilken Indelningshafvaren eller arrend- atorn kan till laga ansvar fällas; skall sådant ovillkorligen i protokollet antecknas, hvarförutan det wid förrättningen tillstädes warande Krono-ombudet anmodas, om sakens anhängig -görande wid behörig domstol, hvarom äfven anföres uti protokollet. 4. Uti Besigtnings-Instrumentet (protocollet) skall alltid utföras År, Månad och Datum, då föregående Syn eller Besigtning å bostället förrät- tades. (Se 4. punkten af Reg. Ordres den 16. November 1859.) Om Regements-fullmäktig 1. Om förloppet af den förrättning eller rättegång, hvarvid Regements-fullmäktig warit kommenderad, skall rapport afgifvas genom Majors- till Chefs-Expeditionen, hvarvid den skall wara producerad, senast 14 dagar efter den, då förrättningen slutade. Skulle någon åtgärd, för betryggande af Kongl. Maj:ts och Kronans eller Regementets rätt, anses nödig, så skall sådant uti rapporten tillkännagifvas. 2. Om, wid syn å boställe, skogsåverkan eller sådan wanvård af bostället skulle af Regements-fullmäktig förmärkas, att indelnings-hafvaren eller arrendatorn kan derföre till laga ansvar fällas; så åligger det Regements-fullmäktig, att, jemte anmälan till protokollet härom, anmoda det wid tillfället närvarande Krono-ombudet, att wid wederbörlig domstol åtala den skyldige. Ett sådant förhållande skall äfven omförmälas, uti den i föregående punkt omnämnde rapport. 3. Wid, i följd af laga skiften, förekommande flyttning af soldattorp, skall Regements-fullmäktig tillse, att torpen i de nya lägena bekomma taxerad jord till samma myckenhet, som de förut innehaft, att skiftena icke blifva flera än tvänne, om endast åker och äng erhålles, samt icke öfver 3ne om äfven betesmark till torpet afsättes, att den mark, som till åker eller äng afses, är dertill fullt tjenlig och någorlunda jemförlig med det gamla torpets ägor, att alla kostnader för husflyttning, odling m.m. ensamt vidkännes af Roten samt att soldaten hålles skadeslös för all förlust af säd, halm eller hö, intill dess det nya torpet, såsom fullt jemngodt med det gamla, blifvit vederbörligen insynt; åberopande till stöd för dessa yrkanden den Kongl. Skiftesstadgans tydliga föreskrift härom i 12 kap. 6:e §. Om Militär-magts användande för upprors stillande 1. Till upprors stillande må Krigs-manskap användas, dock ega det ej, å upprors-män; wapen bruka förr än den på stället warande Civil- myndighet 3 gånger, ljudeligen, i Konungens namn, befallt dem att genast åtskiljas, wid äfventyr att wapenmagt eljest anwänds. Öfvergå upprorsmän så hastigt till wåld, att Civil-myndighet ej kan så förfara, som nu sagdt är; då ege den myndighet förordna, att upproret med wapenmagt genast stillas skall. Ej må dock; i något fall, wapen längre brukas, än Civil-myndigheten finner sådant, för upprorets stillande, nödigt wara. 2. Med Civil-myndighet förstås här: Konungens Befallningahafvande, Borgmästare eller Polis-mästare i Stad och Kronofogde å Landet, eller den, som i sådan Embetsmans ställe satt är. 3. Är ej Civil-myndighet tillstädes och kan ej dess ankomst afbidas; då ege på stället warande högste Militär-Befälhafvare så förfara, som för Civil-myndighet nu stadgadt är. 4. Dräper upprors-man den; som uppror stilla will; miste lifvet. Warder upprors-man dräpen, ligge ogill. (Ofvanstående är utdrag utur Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående förändrade Stadgande emot uppror och olofliga sammankomster; gifven, den 6. Februari 1849.)
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Om Klädsel

Till parad: Officerare och Under Officerare, med Vapenrock och Kask; de först nämnde samt Fanjunkare med Escharpe (skärp); öfrige Under Officerare med Wärjan i hvitt axel- gehäng utanpå Rocken, samt, tillika med Fanjunkare, med full packning. Manskapet med Kask, Vapenrock, Stöflar utan Stibletter till blå och skor med hvita Stibletter till hvita byxor, samt bevärade och med full packning; bajonett-Baljan fästad å Bandoläret. Till parad med lätt packning: Likasom till parad, men endast med Ränsel i stället för full packning. Till parad utan packning: Likasom till parad, men utan Ränsel. (Denna klädsel begagnas af Ordonnanser i fredlig tid; i fält äro Ordonnanser som till parad samt bevärade.) Till Exercis: Officerare och Under Officerare med Syrtut och Lägermössa, samt blå klädes-byxor (Under Officerare utan hvita axelgehäng). Manskapet med Kollett, Buldansbyxor, (om icke annorlunda för något serskilt tillfälle befalles), Lägermössa, stöflar, men utan all packning. Till Tåg: Under fredlig tid lika som till Exercis, men med Kask för alla och full packning för den som wederbör. I Fält: för truppen lika som till parad; Befälet med Syrtuter; Under Officerare med hvita axelgehäng. Anmärkningar: 1. Om 1sta eller 2dra munderingen skall af Manskapet, blå eller hvita byxor af befäl och manskap, nyttjas, beror af serskilda Order för tillfället. 2. Allt Kompani-Befäl begagnar hvita byxor, wid alla tillfällen då manskapet är klädt med Tältduks-byxor. 3. Epauletter begagnas, af dem till hvilkas Uniform nämnda prydnad hörer, under all tjenstgöring, undantagande då man sjelf werkställer Exercis med Gevär, Målskjutning, Gymnastik eller Bajonnetfäktning. 4. Handskar (antingen hvita eller gula, men icke av annan färg) begagnas alltid till uniform af Befälet. 5. Wid Gudstjenst, äfvensom af Ordonnancer, begagnar Manskapet hvita wantar. 6. Wid kyrkorna hemma i landsorten är Manskapet klädt enligt derom utfärdade order. Om Persedlar 1. Uti Rote-kistorne skola förvaras; utom alla till 1sta eller Lif-munderingen hörande persedlar, äfven Kapott, Ränsel och Kopparflaska med remmar, samt Mattornist. (Enligt Kgl. Brefvet den 18. November 1823). Äfvenledes Buldansbyxor. (Enligt 13. punkten af Reg. Ordres den 11. Januari 1860). Alla uti Rotekistan förvarade persedlar (serskilt munderings- och serskilt utrednings-persedlar) skola wid nedläggandet genomträdas med en stark tråd eller segelgarn, som tillknytes öfver ett sammanviket papper och deruppå, öfver snörets ändar, förseglas med Afdelnings (eller Avdelnings- Underofficerens) sigill. 2. Ingen sålunda förseglad och nerlagd persedel får till manskapet utlemnas, utan förevisande af Kompani-Chefens (Befälhafvarens) Order. 3. Rotekistan förwaras, turvis, af någon bland rotens delegare, hvilken då benämnes: Rotemästare, och på hans ansvar. 4. Då Soldaten icke är kommenderad, åligger honom (eljest Rotemästaren) att, särdeles Sommartiden, minst en gång hvarje månad, wid wackert wäder, uttaga, vädra och rengöra munderingen och persedlar, utan att dervid rubba förseglingen. Det gula klädet utsättes härvid icke för solens verkan. Ränseln bör istoppas med fetvadd eller andra medel mot mal eller inlindas uti linne. 5. När Lifmunderingen warit begagnad och innan den åter i Rote-Kistan inlägges (äfvensom så ofta sådant af Tjenstgörande Majoren befalles) skall wisitation derå förrättas af Afdelnings-Cheferna, hvilka af Kompani-Chefen (Befäl- hafvaren) förses med Skriftliga order, de der uppvisas för Rotemästarne. I öfrigt länder till efterrättelse, hvad 23§ i Tjenstgörings-Reglementets 3dje del härom föreskrifver. 6. I Soldatens vård lemnas: alla till 2dra eller Släpmunderingen hörande persed- lar (Kask och Lägermössa, hvilka tills vidare gemensamt tillhöra begge munderingarne) Gevär med Bajonett och Balja, samt Rengörings och sönder- tagnings Instrumenter, äfvensom Bandolär med rem. 7. Korporalerne hafva noggrann tillsyn huru Släpmunderingen af Soldaten wår- das, och afgifva via Afdelnings-Chefen rapport till Kompani-Chefen (Befälhafvaren) om den wårdslöshet härutinnan som af Soldaten begås. 8. Äfven å Släpmunderingen kan Tjenstgörande Majoren befalla visitation, hvilken förrättas af Korporalerna. 9. Emedan Afskrifning eller ersättning för genom Stöld, Wådeld eller olyck- shändelser förekomne persedlar (äfven sådana som skola af Soldaten wårdas) icke beviljas om prylarne förkommit å något annat ställe, än der, hvarest de skola varit förvarade, så följer naturligen deraf: att, när Soldattorp önskas utarrenderadt (hvarom intet Kontrakt är giltigt, med mindre det blifvit understäldt och erhållit Kompani-Chefens stadsfästelse) Soldaten (i hvars wård de i 6:e punkten här ofvan nämnda persedlar fortfarande förblifva) genom serskild skrift ikläder sig att sjelf ersätta de af dessa persedlar, som, genom stöld, wådeld eller annan olyckshändelse under arrendetiden förkomma eller skadas. 10. När Soldattorp utarrenderas, skola, till Kompani-Chefens stadsfästelse aflem- nas tre exemplar kontrakter, af hvilka ett behålles af arrendatorn, ett af Soldaten och ett förvaras i Kompani-Expeditionen. Alla arrenden af Soldat- torp ställas på laga uppsägning och icke på viss tid, såwida denna öfverstiger 2ne år. 11. Kompani-Chefen (Befälhafvaren) skall personligen wara närvarande å sam- lingsstället för hvarje från Kompaniet utgående kommendering, för att besigtiga och, wid ansvar, undersöka om hvarje karl medförer alla anbefallda persedlar. 12. Till vinnande af full säkerhet, angående de persedlar och effekter som af Kommenderat Befäl och Trupp skola medföras, och till undvikande af ett för hvarje tillfälle förnyadt upprepande deraf, meddelas härigenom, att (såvida icke undantag för något serskilt tillfälle göres): Officerare: alla för hvar och en bestämda Uniformspersedlar, Sidogevär, Reg- lementen och Instruktionsböcker. Fanjunkare och öfrige Und. Officerare: Utom hvad som för Officerare är föreskrifvit, derjemte fullständig utredning. Under Officerare, dessutom det hvita axelhänget. Nummerstyrkan: Allt hvad som är upptaget uti formuläret för Aflefverings Rulla (se formuläret N° 40) Anmärkning: När hela Kompaniet uppbryter, medföres qvarters-fanorna. När hel Bataljon uppbryter medföres Bataljonens fana, af det Kompani, hvarinom densamma förvaras. 13. Manskap förbjudes strängeligen att, under åkning, någonsin uti åkdonet lägga eller sätta ifrån sig Geväret, hvilket då alltid skall hållas upprätt med remmen framåt och Kolfven stödd mot åkdonets botten. Remtyg få vid dylika tillfällen icke afläggas; men Packningen skall i åkdonet läggas på den sida af Ränseln som under bärandet wänds mot ryggen (om utrymmet medgifver) framföre den åkande karlens fötter, på det att han ständigt må hafva tillsyn deröfver att ingen skafning eller annan skada inträffar. 14. Trossbetäckning får icke å trossfordonen lägga Gevär, Remtyg eller packning. 15. De bristfälligheter å Gevär eller andra persedlar, som uppkomma under exer- cis eller annan tjenstgöring, skola ovilkorligt anmälas å Dagrapporten följande dag. 16. När undersökning wid Härads-rätt eger rum, rörande genom wådeld för- brända persedlar, skall alltid begäras, att den person, hos hvilken eldsolyckan timat, må åläggas beswärja, att branden uppkommit utan hans förvållande eller wetskap. Om rättighet att ålägga Extra Judiciel bestraffning 1. Hvar och en Krigsman är pliktig att omedelbart lyda sin förman. 2. Under alla förhållanden: Hvarje förman Arrest må af hwarje förman tillsägas den honom omedelbarligen lyda bör, när denne förgått sig; aflemna likväl förman genast rapport derom till den felaktiges befälhafvare, på det att, der så ske kan den felaktige må, inom 24 timmar, blifva ålagd extra judiciel bestraffning. 3. Å vanlig station: Regements-Chefen Alla Officerare och Under-Officerare (och desses vederlikar af Civil-per- sonalen) samt manskap begågna brott och förseelser anmälas genom Tjenstgörande Majoren till Regements-Chefen, som afgör om eller hvilken extra judiciel bestraffning skall den felande åläggas. 4. Å vanlig station: Regements-Chefen Alla Officerare och Under-Officerare (och desses vederlikar af Civil-per- sonalen) samt manskap begågna brott och förseelser anmälas genom Tjenstgörande Majoren till Regements-Chefen, som afgör om eller hvilken extra judiciel bestraffning skall den felande åläggas. 5. Wid detacherad mindre styrka än Bataljon: Befälhafvande Subaltern Officer Är Subaltern Officer Befälhafvare för sådan trupp eger han wäl rättighet, att ålägga Under-Officer och manskap extra judiciel bestraffning, efter 1:a och 2dra graderne, men prygelstraff få han icke ålägga utan skall om sådant straff bör tillämpas, om den begågna förseelsen afsända rapport till Regements- Chefen, som meddelar order om bestraffningen. 6. Wid detacherad mindre trupp: Befälhafvande Under-Officer När högre Befäl- hafvare wid detacherad trupp ej finnes, kan Under-Officer ålägga Manskapet arrest enligt 1:a och 2dra graderna, hvarom rapport dock genast afgifves till Chefs-Expditionen. Prygelstraff får icke af Under-Officer någonsin åläggas, med undantag för de fall, hvilka nämnes i punkt 7 här nedan. 7. Under tågande: Befälhafvande Officer Officer, som är Befälhafvare för Kompani eller Kompani-Contingent, under tågande till eller ifrån Regementet eller Kommenderingens samlings- eller upplösningsplats (äfven om flera Kompanier eller contingenter tåga samma wäg) eger att, derest icke annorlunda är för tillfället befallt, utöfva bestraffn- ingsrätt, i likhet med Befälhafvande för enskildt detachement, hvilken egenskap ofvan nämnda Kompani eller Contingent då anses ega. Dock är ej detachements-befälhafvaren tillåtit, att utöfva nämnd bestraffningsrätt, om den trupp, hvarvid förseelse är begången; kommer att, inom 24 timmar derefter, aflemnas till en högre befälhafvare, till hvilkens åtgärd saken då skall öfverlemnas. Under tågande: Befälhafvaren Om återställandet af förlorad ordning och krigslydnad så fordrar, eller om under marsch och tåg, Krigsman förbrutit sig mot qvarterswärd, skjutsande, eller annan till truppen icke hörande person, och denne med förbrytarens extra judiciela bestraffning åtnöjes och saken är af beskaffenhet att kunna nedläggas, skall bestraffning genast verkställas, och rapport derom afgifvas, vid truppens aflemnande till högre Befälhafvare. 8. Under krig: Befälhafvande Subaltern Officer Subaltern Officer, som under Krig är befälhafvare för en på längre afstånd detacherad trupp eger rättighet, att låta afstraffa felaktig Under-Officer eller Manskap med arrest enligt 1:a och 2dre graderna, samt Manskap med prygel, detta senare, dock endast till hälften af det antal, som af en högre befäl- hafvande kunde åläggas; Sålunda: att för de förbrytelser för hvilka en befälhafvare af högre grad kan ålägga 16, 25 eller 50 prygel, får denne lägre befälhafvare ålägga endast 8, 13 eller 25 prygel. 9. Bestraffning, som blifvit anbefalld af Regements-Chef, Kommendant, eller Detacherad Befälhafvare, rapporteras icke förr, än uti näst derefter afgi- fvande Månads- (qvartals) rapport. Angående rapport om arrest, tillsagd af andra än nämnde personer, se sista strofen uti 2dre punkten här ofvan. Om Ekonomisk Besigtning 1. Kompani-Chefen skall alltid sjelf förrätta ekonomisk besigtning å alla inom Kompaniet belägna boställen, undantagandes dem, som äro Regements-Offi- cerare, samt honom sjelf, på lön anslagne, å hvilka besigtning werkställes af den för tillfället tjenstgörande Majoren eller, der han är jävig, af någon bland de öfrige Majorerne. 2. Inom 14 dagar efter ekonomisk besigtning, skola, af besigtnings förrättarne wara insände, till Chefs-genom Majors-Expeditionen, 2 exemplar af det dervid förda protokoll; men 3 exemplar, om bostället är stående under Boställs- Direktionens wård. Dessutom lemnas alltid ett exemplar till boställs-innehafvaren, emot erhål- lande af qvitto, och bör alltid sjelfva conceptet eller en afskrift af protokollet förvaras wid Kompani-Expeditionen. 3. Skulle wid ekonomisk besigtning upptäckas skogsåverkan, eller sådan wan- wård af bostället, för hvilken Indelningshafvaren eller arrendatorn kan till laga ansvar fällas; skall sådant ovillkorligen i protokollet antecknas, hvarförutan det wid förrättningen tillstädes warande Krono-ombudet anmodas, om sakens anhängig -görande wid behörig domstol, hvarom äfven anföres uti protokollet. 4. Uti Besigtnings-Instrumentet (protocollet) skall alltid utföras År, Månad och Datum, då föregående Syn eller Besigtning å bostället förrättades. (Se 4. punkten af Reg. Ordres den 16. November 1859.) Om Regements-fullmäktig 1. Om förloppet af den förrättning eller rättegång, hvarvid Regements-fullmäk- tig warit kommenderad, skall rapport afgifvas genom Majors- till Chefs- Expeditionen, hvarvid den skall wara producerad, senast 14 dagar efter den, då förrättningen slutade. Skulle någon åtgärd, för betryggande af Kongl. Maj:ts och Kronans eller Rege- mentets rätt, anses nödig, så skall sådant uti rapporten tillkännagifvas. 2. Om, wid syn å boställe, skogsåverkan eller sådan wanvård af bostället skulle af Regements-fullmäktig förmärkas, att indelnings-hafvaren eller arrendatorn kan derföre till laga ansvar fällas; så åligger det Regements-fullmäktig, att, jemte anmälan till protokollet härom, anmoda det wid tillfället närvarande Krono-ombudet, att wid wederbörlig domstol åtala den skyldige. Ett sådant förhållande skall äfven omförmälas, uti den i föregående punkt omnämnde rapport. 3. Wid, i följd af laga skiften, förekommande flyttning af soldattorp, skall Rege- ments-fullmäktig tillse, att torpen i de nya lägena bekomma taxerad jord till samma myckenhet, som de förut innehaft, att skiftena icke blifva flera än tvänne, om endast åker och äng erhålles, samt icke öfver 3ne om äfven betes- mark till torpet afsättes, att den mark, som till åker eller äng afses, är dertill fullt tjenlig och någorlunda jemförlig med det gamla torpets ägor, att alla kostnader för husflyttning, odling m.m. ensamt vidkännes af Roten samt att soldaten hålles skadeslös för all förlust af säd, halm eller hö, intill dess det nya torpet, såsom fullt jemngodt med det gamla, blifvit vederbörligen insynt; åberopande till stöd för dessa yrkanden den Kongl. Skiftesstadgans tydliga föreskrift härom i 12 kap. 6:e §. Om Militär-magts användande för upprors stillande 1. Till upprors stillande må Krigs-manskap användas, dock ega det ej, å upprors- män; wapen bruka förr än den på stället warande Civil-myndighet 3 gånger, ljudeligen, i Konungens namn, befallt dem att genast åtskiljas, wid äfventyr att wapenmagt eljest anwänds. Öfvergå upprorsmän så hastigt till wåld, att Civil-myndighet ej kan så förfara, som nu sagdt är; då ege den myndighet förordna, att upproret med wapenmagt genast stillas skall. Ej må dock; i något fall, wapen längre brukas, än Civil-myndigheten finner sådant, för upprorets stillande, nödigt wara. 2. Med Civil-myndighet förstås här: Konungens Befallningahafvande, Borgmästare eller Polis-mästare i Stad och Kronofogde å Landet, eller den, som i sådan Embetsmans ställe satt är. 3. Är ej Civil-myndighet tillstädes och kan ej dess ankomst afbidas; då ege på stället warande högste Militär-Befälhafvare så förfara, som för Civil-myn- dighet nu stadgadt är. 4. Dräper upprors-man den; som uppror stilla will; miste lifvet. Warder upprors- man dräpen, ligge ogill. (Ofvanstående är utdrag utur Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående förändrade Stadgande emot uppror och olofliga sammankomster; gifven, den 6. Februari 1849.)