Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Om Order och Embets-bref

1. Å Cirkulär-Order skall påtecknas dagen och timmen då de ankomma till och afgå från hvar och en. 2. Order circulera inom Regementet, uti dertill afsedda Wäskor hvilka utsändas wissa bestämda dagar, och fortskaffas af det Manskap, som på förhand blifvit härtill indeladt, på grund af Soldattorpens läge. 3. Ämnen af större vigt och som fodra ett skyndsammare afsändande, än att brefpostens afgång kan inväntas, expedieras genom bref, hvilka fortskaffas inom Regementet medelst Soldatpost och böra af afsändaren förses, nedanför adressen, med följande påteckning: FORT - ställes, utan uppehåll, befaller N. N. (Karaktär) 4. Den Kompani-Officer, eller under-Officer, som är boende inom annat Kompani än det han egentligen tillhör, erhåller genom Expedi- tionen vid det förstnämnda Kompaniet, del af alla order, som på något sätt berör honom. 5. Utom Regementet wistande Officer eller Under-Officer erhåller Order genom Majors-Expeditionen. 6. När enskild person erhållit direkta Order, så är han pligtig att med första afgående post, till dem som ordern utfärdadt, afgifva bevis öfver delfåendet. (Se formuläret N° 77). 7. Bref, rörande tjensten, från en till annan inom Regementets wistande medlem af detsamma påtecknas af afsändaren, å convulutets nedersta hörn, till wenster, ordet: Emb.br:, då det, utan att erläggande af porto, befordras genom portkontoret i Wexjö, hwars innehafvare, för sådant ändamål, årligen erhåller en wiss summa af Regementet. Detta gäller icke för bref som befordras genom Postkontoret uti Ljungby. 8. Expeditionen wid Ljungby Kompani har deremot serskild Fribrefs-bok. 9. Om Torpet, för något nummer är eller framdeles blir utarrenderat; skall, uti arrende-kontraktet derom, wara noga bestämdt, hvem som ansvarar för Regements-Postens fortskaffande. (Om Soldat-torps bortarrenderande, se vidare under Rubriken "Persedlar"). Om skyldighet att uppgifva Wistelse-ort eller adress 1. Hwar och en af Befälet åligges, att till Kompani-Expeditionen uppgifva fullständig adress å sin vistelse ort, och detta så ofta något ombyte häraf inträffar, samt så tidigt dessförinnan, att Order eller Embets-Skrifvelser alltid kunna med säkerhet påräknas anträffa. 2. Ofvanstående föreskrift gäller såväl för dem, hvilka wistas inom som ock utom Regementet. 3. Den som, under Semester- eller Permissions-tid wistas i Stockholm, skall tillika uppgifva sin dervarande bostad, till Gata och Husnum- mer. 4. Den som, utan att derwid wara placerad, wistas inom annat Kompani, skall, äfven till expeditionen wid detta, afgifva rapport om sin adress, på det att 4:dje punkten å föregående avsnitt må kunna werkställas.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Om Order och Embets-bref

1. Å Cirkulär-Order skall påtecknas dagen och timmen då de ankomma till och afgå från hvar och en. 2. Order circulera inom Regementet, uti dertill afsedda Wäskor hvilka utsändas wissa bestämda dagar, och fortskaffas af det Manskap, som på förhand blifvit härtill indeladt, på grund af Soldattorpens läge. 3. Ämnen af större vigt och som fodra ett skyndsammare afsändande, än att brefpostens afgång kan inväntas, expedieras genom bref, hvilka fortskaffas inom Regementet medelst Soldatpost och böra af afsändaren förses, nedanför adressen, med följande påteckning: FORT - ställes, utan uppehåll, befaller N. N. (Karaktär) 4. Den Kompani-Officer, eller under-Officer, som är boende inom annat Kompani än det han egentligen tillhör, erhåller genom Expeditionen vid det först- nämnda Kompaniet, del af alla order, som på något sätt berör honom. 5. Utom Regementet wistande Officer eller Under-Officer erhåller Order genom Majors-Expeditionen. 6. När enskild person erhållit direkta Order, så är han pligtig att med första afgående post, till dem som ordern utfärdadt, afgifva bevis öfver delfåendet. (Se formuläret N° 77). 7. Bref, rörande tjensten, från en till annan inom Regementets wistande medlem af detsamma påtecknas af afsändaren, å convulutets nedersta hörn, till wen- ster, ordet: Emb.br:, då det, utan att erläggande af porto, befordras genom portkontoret i Wexjö, hwars innehafvare, för sådant ändamål, årligen erhåller en wiss summa af Regementet. Detta gäller icke för bref som befordras genom Postkontoret uti Ljungby. 8. Expeditionen wid Ljungby Kompani har deremot serskild Fribrefs-bok. 9. Om Torpet, för något nummer är eller framdeles blir utarrenderat; skall, uti arrende-kontraktet derom, wara noga bestämdt, hvem som ansvarar för Rege- ments-Postens fortskaffande. (Om Soldat-torps bortarrenderande, se vidare under Rubriken "Persedlar"). Om skyldighet att uppgifva Wistelse-ort eller adress 1. Hwar och en af Befälet åligges, att till Kompani-Expeditionen uppgifva full- ständig adress å sin vistelse ort, och detta så ofta något ombyte häraf inträffar, samt så tidigt dessförinnan, att Order eller Embets-Skrifvelser alltid kunna med säkerhet påräknas anträffa. 2. Ofvanstående föreskrift gäller såväl för dem, hvilka wistas inom som ock utom Regementet. 3. Den som, under Semester- eller Permissions-tid wistas i Stockholm, skall tillika uppgifva sin dervarande bostad, till Gata och Husnummer. 4. Den som, utan att derwid wara placerad, wistas inom annat Kompani, skall, äfven till expeditionen wid detta, afgifva rapport om sin adress, på det att 4:dje punkten å föregående avsnitt må kunna werkställas.