Ljungby Kompani  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Om förskildta åligganden för Afdelnings-Cheferna

1. Afdelnings-Chefen skall alltid och allestädes egna den sorgfälligaste uppmärksamhet och wård åt sin Afdelning och dervid tillse, att en hvar wäl känner och uppfyller sina skyldigheter, att Gudsfruktan, ordning, krigslydnad och snygghet alltid och af alla iakttagas, att alla Krono-persedlar på det nogaste wårdas och widmakthållas, att de inom Afdelningen belägne boställen icke vanhäfdas eller foder, gödsel och skogseffekter derifrån afföras, att manskapet med flit och omtanke sköter torpen, å dem werkställer gagneliga förbättringar, väl vårdar hus och hägnader, icke afyttrar foder, gödsel eller wed, att den tid, som icke erfordras till torpens skötsel användes till nyttiga och vinstgifvande arbeten och icke i lättja och liderlighet, att alla äro klädda snyggt och efter order, att den allmänna Gudstjensten icke försummas, att olofliga samqväm icke hos Soldaterne hållas eller af dem bevistas samt att en hvar i öfrigt iakttager ett sådant lefnads- och hushålls-sätt, att brist och nöd i möjligaste mån utestänges från manskapets boningar och, om möjligt är, att något årligen afsättas för kommande behof. 2. Inom Afdelningen skall Afdelnings-Chefen väl känna hwarje karls lynne och tjenstbarhet, dess ekonomiska ställning och husliga förhål- landen samt städse kunna härföre, och i allt öfrigt, för Afdelningen fullständigt redogöra. 3. För att möjligen kunna wäl uppfylla allt hwad sålunda, enligt 1:a och 2:a punkterne åligger Afdelnings-Chefen, tillhåller han Korpor- alerne, som skola hafwa närmaste inseendet och ansvaret för Soldaternes förhållande, att deråt oaflåtligen egna den omsorgsfullaste tillsyn, skyndsamt verkställa alla Afdelnings-Chefens befallningar samt genast rapportera allt, som finnes stridande emot skick och ordning. 4. Alla de fel eller förbrytelser, i ett eller annat afseende, hvilka komma till Afdelnings-Chefens kunskap, skall han rätta och beifra samt derom till Kompani- Chefen (Befälhafvaren) rapportera. 5. På det att Afdelningen må erhålla den största möjliga grad af tjenstbarhet och skicklighet skall Afdelnings-Chefen tillse, att Manskapet väl öfverläser och i minnet bibehåller samt förstår gällande instruktioner och i sådant afseende, allt efter hvad behofvet fordrar, emel- lanåt hålla eller ock befalla instruktions förhör med mindre afdelningar samt wid anbefallde Kyrkoparader använda all flit och insigt till bildande af i tjenstens alla delar fullt dugliga Soldater. Den som befinnes trög eller försumlig må Afdelnings-Chefen, helst sjelf eller ock genom Korporalerne, på vissa bestämda tider förhöra eller exercera till dess nödig kunskap eller färdighet vunnits. 6. Under loppet af Augusti månad hwarje år, samt eljest så ofta så befalles, skall Afdelnings-Chefen personligen förrätta visitation å Lifmunderings-persedlarne samt derefter afgifva Wisitations-rulla, efter gällande formulär. 7. Inom Kompaniets stånd äger Afdelnings-Chefen bevilja permission på 14 dagar. I öfrigt länder till efterrättelse hwad här efteråt finnes stadgadt under rubriken Permission. 8. Afdelnings-Expeditionen skall alltid finnas i ordnadt skick och vid densamma hållas: En Orderbok, deri alla ankommande order införes; En bok för afgående rapporter och handlingar samt en formulärbok.
Ljungby Kompani Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2018-05-29

Om förskildta åligganden för

Afdelnings-Cheferna

1. Afdelnings-Chefen skall alltid och allestädes egna den sorgfälligaste uppmärk- samhet och wård åt sin Afdelning och dervid tillse, att en hvar wäl känner och uppfyller sina skyldigheter, att Gudsfruktan, ordning, krigslydnad och snygghet alltid och af alla iakttagas, att alla Krono-persedlar på det nogaste wårdas och widmakthållas, att de inom Afdelningen belägne boställen icke vanhäfdas eller foder, gödsel och skogseffekter derifrån afföras, att manska- pet med flit och omtanke sköter torpen, å dem werkställer gagneliga förbättringar, väl vårdar hus och hägnader, icke afyttrar foder, gödsel eller wed, att den tid, som icke erfordras till torpens skötsel användes till nyttiga och vinstgifvande arbeten och icke i lättja och liderlighet, att alla äro klädda snyggt och efter order, att den allmänna Gudstjensten icke försummas, att olofliga samqväm icke hos Soldaterne hållas eller af dem bevistas samt att en hvar i öfrigt iakttager ett sådant lefnads- och hushålls-sätt, att brist och nöd i möjligaste mån utestänges från manskapets boningar och, om möjligt är, att något årligen afsättas för kommande behof. 2. Inom Afdelningen skall Afdelnings-Chefen väl känna hwarje karls lynne och tjenstbarhet, dess ekonomiska ställning och husliga förhållanden samt städse kunna härföre, och i allt öfrigt, för Afdelningen fullständigt redogöra. 3. För att möjligen kunna wäl uppfylla allt hwad sålunda, enligt 1:a och 2:a punk- terne åligger Afdelnings-Chefen, tillhåller han Korporalerne, som skola hafwa närmaste inseendet och ansvaret för Soldaternes förhållande, att deråt oaflåt- ligen egna den omsorgsfullaste tillsyn, skyndsamt verkställa alla Afdelnings- Chefens befallningar samt genast rapportera allt, som finnes stridande emot skick och ordning. 4. Alla de fel eller förbrytelser, i ett eller annat afseende, hvilka komma till Afdel- nings-Chefens kunskap, skall han rätta och beifra samt derom till Kompani- Chefen (Befälhafvaren) rapportera. 5. På det att Afdelningen må erhålla den största möjliga grad af tjenstbarhet och skicklighet skall Afdelnings-Chefen tillse, att Manskapet väl öfverläser och i minnet bibehåller samt förstår gällande instruktioner och i sådant afseende, allt efter hvad behofvet fordrar, emellanåt hålla eller ock befalla instruktions förhör med mindre afdelningar samt wid anbefallde Kyrkoparader använda all flit och insigt till bildande af i tjenstens alla delar fullt dugliga Soldater. Den som befinnes trög eller försumlig må Afdelnings-Chefen, helst sjelf eller ock genom Korporalerne, på vissa bestämda tider förhöra eller exercera till dess nödig kunskap eller färdighet vunnits. 6. Under loppet af Augusti månad hwarje år, samt eljest så ofta så befalles, skall Afdelnings-Chefen personligen förrätta visitation å Lifmunderings-persedlarne samt derefter afgifva Wisitations-rulla, efter gällande formulär. 7. Inom Kompaniets stånd äger Afdelnings-Chefen bevilja permission på 14 dagar. I öfrigt länder till efterrättelse hwad här efteråt finnes stadgadt under rubriken Permission. 8. Afdelnings-Expeditionen skall alltid finnas i ordnadt skick och vid densamma hållas: En Orderbok, deri alla ankommande order införes; En bok för afgående rapporter och handlingar samt en formulärbok.