PM
om hvarjehanda förefallande iakttagelser
för
Kompani Befälet
wid
Kongl Kronobergs Regemente
serdeles beträffande Expeditions-sättet;


Formulärer för alla afgifvande Handlingar och Skrifvelser (ej här)
De föreskrifter, hwilka innefattas uti denna bok, äro att anse
såsom Ordres, och gälla till efterrättelse inom Kronobergs
Regemente, från och med den 1ste Januari 1856.
Wexjö, den 1ste December 1855

M. Lilljecrona
Öfwerstelöjtnant och 1ste MajorReviderad: 1857, 1858, 1859.


Innehållsförteckning:

- Wid aflöningsmöten

- Om Uniformens hedrande
 
- Om Befälet och Expeditionen i Kompaniet

- Om förskildta åligganden för Afdelnings-Cheferna

- Om Missive och Embets-Skrifvelser

- Om enskilda ansökningar

- Om Order och Embets-bref

- Om skyldighet att uppgifva Wistelse-ort eller adress

- Om Semester och Permission

- Om Klädsel
 - Till Parad
 - Till parad med lätt packning
 - Till parad utan packning
 - Till Exercis
 - Till Tåg

 - Om persedlar

 - Om rättighet att ålägga Extra Judiciel bestraffning

 - Om Ekonomisk Besigtning

 - Om Regements-fullmäktig

 - Om Militär-magts användande för upprors stillande

- Om iaktagelser wid Gudstjänst samt en Högre Befälhafvares helsning med Truppen

- Om uppvaktning hos Regements-Chefen

Första sidan
Copyright © Rolf Carlsson.
Reviderad: 2010-05-25.