Ansedel Per Georg Sparre

1790-1871

Greven Översten
Född 1790-05-04 i Lessebo bruk, Lessebo (G).
Död 1871-07-23 i Karlskrona Amiralitetsförsamling (K).
Per Georg Sparre
Född 1790-05-04 i Lessebo bruk, Lessebo (G).
Död 1871-07-23 i Karlskrona Amiralitetsförsamling (K).
F Erik Sparre.
Född 1753-03-19 i Karlskrona (K).
Död 1791-07-04 i Lessebo bruk, Lessebo (G).

   
 
   
 
M Regina Ulrika Pijhlgardt.
Född 1756-12-21.
Död 1822-01-26 i Karlskrona (K).

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1790-05-04 i Lessebo bruk, Lessebo (G).
Transporterad och befordrad till löjtnant i armén med fänriks indelning 1813-03-30 från S.Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Transporterad och befordrad till 2de kaptens indelning 1817-02-25 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente till Allbo kompani, Kronobergs regemente.
Riddare av Kungliga Svärdsorden 1819-06-24.
Död 1871-07-23 i Karlskrona Amiralitetsförsamling (K).
I rullorna vid regementet förekommer flera olika varianter för förnamn såsom Gustaf, P Gustaf och P G.

Från Svenskt biografiskt handlexikon:
S:s ungdomsönskan var att få gå den juridska banan, men då familjens knappa villkor efter faderns frånfälle icke tilläto en dyrbar studiekurs, måste han välja militärståndet, inom hvilket han erhöll sin första fullmakt såsom fänrik vid Skaraborgs regemente 1807. Under därpå följande krigsåren 1808-09 bevistadehan expeditionen till Gotland, landstigningen i södra Finland samt flera där förefallande strider, bland andra den vid Viais och Hälsinge, gjorde vinterfälttåget på Åland, deltog i reträtten öfver isen till Sverige samt medföljde norra armén till Västerbotten, där han vid Säfvar blef svårt blesserad, samt erhöll guldmedaljen för tapperhet i fält.
Befordrad till löjtnant 1812, anställdes han vid tyska krigets utbrott såsom brigadadjutant hos öfverste Hederstierna, bevistade bombardemanget af Hamburg och blef adjutant hos general Boye s. å.
Under Carl Johans befäl deltog han sedermera i slaktningarna vid Grossbeeren, Jüterbock och Leipzig samt bevistade mot årets slut belägringen af Glückstadt. 1814 utnämnd till kapten, åtföljde han svenska trupperna till Belgien, gjorde därefter norska fälttåget samt deltog i träffningen vid Trögstad.
Efter freden inträdde han 1816 såsom kapten i den nybildade generalstaben, blef major därstädes 1820, utnämndes1823 till kompanichef och transporterades året därefter såsom öfverstlöjtnant i armén till den då inrättade sjöartillerikåren samt förordnades till placemajor i Karlskrona s. å. (1824).
När sjöartilleriregementet (sedermera marinregementet)1832 ordnades, blef han dess förste öfverste och sekundchef, hvilken befattning han innehade till 1856, då han erhöll afsked med pension.
Död i Karlskrona, åttioett år gammal, d. 23 juli 1871.

S. var redan en mogen man, när han offentligen uppträdde på författarebanan med Den siste friseglaren 1832,en historisk roman, som mottogs med allmänt bifall och snart följdes af en annan historisk-romantiskskildring, Adolf Findling, eller tre år under drottning Kristinas regering 1835. Efter en längretids hvila uppträdde S. ånyo 1847 på en gång med tvenne teaterstycken Kungslena-färden och Vid ettbad samt med en roman, Standaret, en skildring från snapphanekriget i Skåne. Den sista af hans romaner,Sjökadetten, hvars händelser sammanlänkats med Gustaf III:s historia, utkom 1850. Man har anmärkt att S:sromantiska skildringar, som haft att glädja sig åt flera upplagor, röja ett samvetsgrant historisktstudium samt äga förtjänsten af trohet i tids- och lokalteckning, äfvensom liflighet i berättelsen, mensakna en djupare poetisk uppfattning. Att emellertid poetisk begåfning ej hos honom saknades, har hanådagalagt såväl i Kungslenafärden, som genom små inströdda poem i sina romaner och i sina Dikter 1860,det sista vittra arbete af hans hand. Af Svenska akademien tilldelades S. 1870 Carl Johans pris förlitterära förtjänster.

Källa: Svenskt biografiskt handlexikon

Relationer och barn

Gift 1824-12-12 i Karlskrona (K).
Eva Karolina Pijhlgardt. Född 1796-11-08 i Rödeby (K).
Död 1876-01-26 i Karlskrona (K).
Lars Erik Georg Sparre. Född 1825-09-21 i Karlskrona (K).
Död 1891-02-27 i Mem, Tåby (E).
Per Ambjörn Sparre. Civilingenjören
Född 1828-06-10 i Karlskrona (K).
Död 1921-03.. i Paris, Frankrike.
Ulrika Carolina Adelheid Sparre. Född 1839-12-04 i Karlskrona (K).
Död ogift 1880-04-06 i Kalmar.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.