Ansedel Gustav Olsson Malmberg

-1718

Furiren
Död 1718-07-22 i Stackarp, Torpa (G).
Gustav Olsson Malmberg

Död 1718-07-22 i Stackarp, Torpa (G).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning


1684 hösttinget 18 november sidan 153.
Vid samma tid och tillfälle kom för rätten rustmästaren manhaftig Gustaf Olufsson Malebergh, kärandes till Enevald Svensson i Rataryd som hemmanet Heenstorp [Hedenstorp] i Angelstad socken beläget uti 10 års tid brukat haver, vilket hem rustmästaren till sitt besittnings hem bekommit haver, som igenom benämnde Enevald Svensson med fleras förvållande till hus är mycket av sig kommet. Begärandes det han i förmågo av Kongl Majts aller nådigste utgivna husesyns ordning plikta måtte. Till svars sig inställte Enevald Svensson, uppvisandes skattmästarinnans högvälborna fru Anna Christina Persdotters betjänt Gabriel Wetterberg kvittens de dato d 18 maj 1680. Under vars våld då gården var, det Enevald Svensson innan han avflytte gården ifrån sig levererade för huseröta 3 R: daler dess utan skulle vara pliktig att täcka södra delen på logeladan med hofsen på vänstra sidan, jämte hofsen på gethuset, var med han vill sig betjäna och för huserötan merändels vara enskyllat och otilltalt, då de 3 R: daler blevo betalte. Men som rätten befann samma 3 R: daler intet till gårdens reparation vara emplogerade, ej heller husen förbättrade. Dy pålades Enevald Svensson utan uppehåll 3 R: daler till rustmästaren att betala, samt fullgöra den utfästa förbättring på de ovan mentionerade husen, sökandes högvälborna fru skattmästarinnans betjänt om samma utgiva penningar lagligen igen, det bästa han kan och gitter.
Med Sten Josephsson som Heenstorpa gård i 3 år därefter bebott haver, blev rustmästaren inför rätten förlikt, att han till honom erlägger till husens reparation 12 lispund? näver, och bliver därför vidare tilltal fri.
Levde vid mantalskrivning som gift mellan 1686 och 1690 i Hedenstorp, Angelstad (G).
Antagen som rustmästare Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Befordrad till Furir Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Avsked som furir 1699-09-30 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Död 1718-07-22 i Stackarp, Torpa (G).

1687 Sunnerbo höstting § 123.
Rustmästaren Gustaf Olsson blev beviljad att röja ifrån åker och äng på sitt boställes hemman Lilla Hedenstorp ekar och bokar som befinnes stå till men och skada.

1700 Sunnerbo vinterting.
Länsman Johan Schilder för rätten tilltalte furiren Gustaf Olsson om en utjord i Skäckarpa gärde belägen, bestående av en äng, den länsman berättar såsom augment till hans boställes hemman kvarnegården anslagne vara, vilken fuller någon tid medelst förrige länsmannen Nils Joensson lov och minne av furiren brukat varit, men han år 1697 och 1698, den samma sig ifrån sagt, dock sedermera själv satt sig där av ånyo i possession, beropandes Schilder sig uppå Nils Joenssons vittnesmål härutinnan, vilken uppå rättens rekvisition varit taxerat allenast för 26 öre silvermynt, men vid den hållne revningen av lantmätaren och där å fölgde skattläggning till 6½ ? silvermynts ränta uppförd bliven, då furiren sedan där efter ifrån samma äng sig uppsagt i anseende till förhöjningen uti räntan.
Furiren såsom svarande för rätten sig sisterade, sustinerandes han berörde äng att urminnes tider varit boställs hemmanet södergården Stackarp tillhörig, som han och till betygar därav framviste i rätten en attest dat Torpa d 7 jan 1700. Vilken förmäler berörde omtvistande ängestycke till Stackarp södergårds av uråldrige tider varit brukat.
Resolutio
Rätten samt skäligt så länge med utslag i saken bero låta, som samma ärende vederbörande herrar officerare kan kommunicerat bliva.

1703 Sunnerbo hösttinget 5 oktober.
Var kärande mot soldaten Nils Joensson i Bolmaryd, för att denne överfallit honom med hugg och slag vid ett uppbördsmöte i Skeen enligt attest 5 september 1703.
Levde 1714 i Stackarp, Torpa (G).

Relationer och barn

Gift.
? ?. Född 1658.
Död 1717-10-15 i Stackarp, Torpa (G).
Olof Malmberg. rightarrow.png Fänriken
Född omkring 1681.
Död 1743-04-21 i Forsa, Torpa (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.