Ansedel Zachris Elgman

Föraren
Zachris Elgman


F Petrus Lannerus.

Död omkring 1665 i Prästg., Odensjö (G).

   
 
   
 
M Margareta Månsdotter Megalina.MF Magnus Benedicti. 
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som förare 1686-02-18 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Levde som förare 1686 i Svenshult Lilleg, Lidhult (G).
Avsked som förare 1696-11-17 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Köpte frälsegården 1703-02-16 i Virkesnäs, Lidhult (G).

1690 sommartinget 26 juni nr 86.
Vid samma tid och ibland andra ärenders förrättande kom för rätten kapelanen uti Odensjö vällärde H Bengt Hagenius, kärande till föraren Zachris Elgman i Odensjö å Crono, om någon otidighet han skall emot honom vid Odensjö kyrka uti hela församlingens närvaro förövat, då han mycket drucken varit hade, som skedde den 9 sistförlidne februari på en söndag, såsom först att enär de ginge av kyrkan, skulle föraren sagt till honom, kom och gå till måltid i Prästegården, vilket H Bengt sig förvägrade, alldenstund han utskickade Lars i Blekinge blev där sammastädes någon tid tillförende med hugg och slag av föraren avspisad, nödgades för den skull som H Bengt berättar för förarens otidighet gå i kyrkan tillbaka igen,
2. Skall föraren beskylt honom Salv: v:molekat märar, med annan otidighet han emot honom förövat, som dess insinuerade klage libell med mera utvisar, Inläggandes dess utan Hr Bengt några attester till bevis om sit för detta förda leverne och förhållande, herr Steno Rothneurs attest dat Lenhovda d 16 aprilis 1690. Dito H Johan Austreni vittnes skrift av Odensjö d 22 juni 1690 samt högvördige H biskopen Scharini vocation, att komma till capelans tjänsten vid Odensjö pastorat, vilka dokumenter honom efter uppläsandet igen restituerades. Till svars efter undfången citation sig sisterade och instelte föraren Zachris Elgman, kunnandes intet neka sig vid kyrkan varit något något drucken, och så framt han där någon svår utlåtenhet haft emot H Bengt, vid folkets utgående brukat söker han på det högsta att depressera och avbedja eftersom det av hastige mod och i ivrighet skall skett vara, av orsak, att H Bengt honom något svårt i förstone tillkallade, då han uti god mening bad honom gå med sig till måltid uti prästgården. Och så som parterna i denna sak intet mera hade att insinuera, befalldes allmogen taga avträde, emellertid tog rätten saken i noga övervägande, stannandes vid ett sådant slut som följer. Emedan såsom föraren manhaftig Zachris Elgman i Odensjö tillstår den utlåtenhet, som han emot vördige och vällärde H Bengt Hagenium dierfeligen brukat haver vid folkets utgående av Odensjö kyrka, för vilkens förgripelighet han och nu är vorden lagsökt, men berättar sig det i hastighet gjort. Utav någon förorsakat iver, eftersom H Bengt honom först något svårt skolat tilltalt, då han budet honom till gest i Prästgården, bedjandes och nu mycket om förlåtelse, alltså varder han i anseende till H Capelanens persons och embets värdighet, sakfällt att böta 40 marker efter det 20de Cap Tingb och det i Tväbotum i anledning av det 32 Cap rådstugu baken, dock utan dess oros Lusion och föklening, eftersom H Capelanen omsider för honom interuderade, samt dess utan efter Kongl Majts allernådigste plakat om oljud och förargelse pliktig vara att erlägga 50 daler silvermynt till kyrkan och socknens fattiga.

1699 Sunnerbo vinterting 1 februari.
Förlovade föraren Zachris Elgman förebringar rätten huru såsom han av kronans befallningsman välbetrodde Gabriel Wikman till nu påstående ting inciterat är, sig förklara varföre han den påförda tax och contribution, nämligen till 37 daler: 25: 19 1/5 plåtar av Odensjö Prästegård icke contenterat och betalt, beropandes föraren sig på dess stora olägenhet och fattigdom, så som helt oförmögen summa skuld att kunna betala, med föregivande, som hade han efter sina saliga föräldrar ingenting ärvt, utan då styvfadern salig Daniel Anxelius genom döden avled, blev dess kvarlåtenskap änkan förundt och efterlåten, den hon i livstiden konsumerat, sedan därefter tog H majoren salig Bengt Nilsson Vigan av medömkan henne till sig, och så länge han levde, med föda försörjde.
Rätten för den skull föranlåten vart, närmare här om att undersöka, och blev på tillfrågan, så av nämndemannen Olof i Hallarp som omstående allmoge, de där bäst kunskap här om hava kunde, intygat att berörde kyrkoherdes salig magister Anxelius efterleverska uti slik fattigdom är död vorden, och alls intet av egendomen sina barn efterlämnat, där över av rätten ett attestatum meddelat vart.

1700 Sunnerbo vinterting.
Kronans befallningsman välbetrodde Gabriel Vikman frambeviste i rätten Kongl Cammar revisionen till herr baronen och landshövdingen högvälborne herr Åke Ulfsparre af d 3 nov 1699 utfärdade gunstiga brev, där uti Kongl revisionen utförlig underrättelse rekvirerar om beskaffenheten av de prästänkor och prästbarn har i häradet tillstånd, som sig angivet såsom oförmögna att kunna den dem påförda tax och contribution utgöra och betala, påståendes att där med lagl procideras måtte, för den skull herr befallningsman efterskrivne personer till nu på stående ting inciberat, anhållande det de måtte bevisa huru vida de kunna göra sig ur arva, och på det sätt att samma gravation sig avbörda. I anledning har av rätten föranlåten vart, bemälte personer att framkalla, de där på tillfrågan sig förklarade, som hade de efter deras föräldrar intet arv, vilket av rätten dem föreställt blev, att de sådant edeligen måtte betyga, där på sig framställde:
Under punkt 3 upptas avlidne kyrkoherden Petrus Lannerus i Odensjös barn.
3 Förlovade [avskedade] föraren Zachris Elghman, på sina samt sin syster Kierstin Persdotters vägnar, med ed bekräftade, att de efter deras föräldrar icke det allra ringaste ärvt som något av värde varit, var efter ett attestatum af rätten befallningsman meddelat vart.

1702 Sunnerbo höstting 10 oktober.
Föraren manhaftig Zachris Elgman, som för 2 st i gärdet nederhuggna trän angiven är, förklarar sig icke varit tillstädes, då synemännen där voro, för den skull uppå hans begäran, lämnades detta ärende till närmare undersökning.

1702 Sunnerbo höstting 11 oktober.
Samma dag inför rätten förliktes, för detta föraren manhaftige Zachris Elgman med Lars Persson i Svenshult om någon dem emellan uppkommen oenighet, medelst skatterättens lösen uppå hemmanet Svenshult, som föraren här tills åbott, således, att föraren Elgman, näst till kommande fardag 1703, lovar utan vidare motsägelse gården avträda, och Lars Persson godvilligt där uti inrymma, var igenom all split och oenighet som dem emellan kan vara passerat, skall sopierat och dödat varda, där på parterna in för rätten händer samma, och till beständighet där av, utfäste 10 Rdaler i vite, för utan det att klaganden blev tagen uti Kongl. Majtz hägn och beskydd emot varjehanda övervåld och oförrätt.

1703 vintertinget 17 februari.
Förlovade föraren Zachris Elgman köpt halva hemmanet Virkesnäs av välborna fru Maria von Innevelt för 100 daler silvermynt, brev daterat den 16 februari anno 1703 uppbjudes 1 gången.

1704 Sunnerbo vinterting 10 februari.
Länsmannen Johan Schieder klagade till föraren Zachris Elgman, för det han hustrun Anna Simonsdotter dragit skjutsrättaren Bengt Persson i Nannarp uti håret, vid det tillfälle då han tillika med länsmannen var dit komna, att utpanta resterande livré penningar, påståendes länsmannen, att svaranden därföre plikta måtte, beropandes för det övriga länsmannen sig på gevaldigern Sven Stockenberg vittnesmål här utinnan, vilken på tillfrågan intygade, att då han även var dit kommen att utsöka hos Elgman 12 daler silvermynt saköron för skogshygge. Hade hustrun lagt under bänken framför några sängkläder, els när Bengt ville taga dem ut på golvet fattade hustrun honom i håret och såsom svaranden slikt angivande icke kunde förneka, alltså i anledning av executions stadgans 30de punkt, samt 33 Cap. Rådst, b. sakfäldes Anna för hårdrag att plikta 3 marker tvebotum.

1706 Sunnerbo höstting.
Femtingsrotarna Bökö, Öxnalt, Bassarås, Priseboda och Ånäs, lät uppbjuda skatterätten av hemmanet Virkesnäs, som deras förrymde soldat [korpral] Zachris Elgman för 100 daler silvermynt av legomålet sig tillhandlat ifrån madam Maria van Innevelt d 16 februari 1703; Och bemälte Elgmans hustru efter högvälborne h landshövdingen Gustaf Faltzbergs resolution den 7 oktober 1704 till rotebönderna uppdragit. [Zachris hade dödat femtingssoldaten Per Åbjörnsson Sax då några soldater rastade i Skälhult Lidhult. Alla var berusade.]

Relationer och barn

Gift.
Anna Simonsdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.