Ansedel Jöns Persson

-(1702..)

Fältväbeln
Död efter 1702-02-01 i Wollin.
Jöns Persson

Död efter 1702-02-01 i Wollin.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som fältväbel Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.

1685 hösttinget 16 oktober sidan 219.
Uppå löjtnanten Kiempes och fältväbelen Jöns Perssons rekvisition, beviljades dem till vedbrand 8 st bokar på Öjarps skog, efter som de ingen annan skog haver att tillgå.
Erhöll lön som fältväbel 1700 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Vid mönstring som fältväbel 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Med vid mönstring som fältväbel 1700-11-01 i Loitz, Tyskland.
Kommenderad hos de sjuka 1701-08.. i Greifswald, Tyskland.
Med vid mönstring som fältväbel 1702-02-01.
Förste fältväbeln som bebodde i Öjarp Skatteg., Annerstad (G).
Död efter 1702-02-01 i Wollin.
Vid mönstring 1693 var Gräshult och Bavra Eriksgård boställe.

I domboken Sunnerbo § 16 1708-03-02 kan man läsa att fordom fältväbel salig Jöns Clämans, dotter pijgan Kierstin Jönsdotter från Halmstad, uppå sina egna som sina systrar Ingigerd och Cicilius väg. förebringar rätten, berdr. deras sahl. fader för 5 år sedan i Stettin och modren hemma vid bostället Bafra 3 åhr der efter dödh blefwen, varandes ingen af berdr pijgor här å orten när modren dödde, tillstedes, utan intill Köpenhamn förresta, och således ingen mer om deras ägendomb som i boet efter modren finnas kunde wårda låtit, Än Nils Jönsson i Bökö som cautionist [borgensman], och Gudmund Nielsson som bostället Bafvra tillträdde, Dhen så till Boskap som åthskillige inredzell saker emottagit och disponerat, För hwilket nu systren Ingier såsom kiärande, söker att niuta af ber.de personer refusion hvar öf. Nils i Bökö sig förklarar woro störste delen af qvarlåtenskapen i boet för huusröte uppå bostället, den tids nembl. 12 år Feltvebelen der bodt, Arresrerad, till hwilket huusrötes betahlning Nils berättar sig störste dehlen af Creaturen försållt, och dess utan några stycken till Gudmund som gården tillträdde, lembnat, derföre han tillstår sig låfvwat bygnat i narura prästera, så wijda det sigh sträckia kunde;
Och såsom efter noga skiedd Calculation ber.de panter emillan befinnes, att Nils i Bökö antagit Boskap för 31daler 16 öre, Men icke mehr än 20 daler för 1702 och 1703 åhrs skatt, sampt Cronotijonde pro år 1703. En daler 18 öre förutan Drängelön och skattens förande till Ljungby till 3 daler 12 öre silvermynt, betalt och Gudmund Nilsson åtskillige sacker, både af Boskap, Spannemåhl och Huusgierådh saker till 19 daler 10 öre silvermynt emottagit, förutan den boskap så och ett skåp han efter syneransakningen för husrötan blifvitanslagaen, Men icke något af dessa 19 daler 10 öre silvermynt från sigh Lefwererat; Altså dömbde Rätten, det bör Nils Jönsson till Kiäranden dhe hoos sig iner stående 6 daler 18 öre, och Gudmund Nilsson 19 daler tijo öre silfwermynt Contentera och betala.

Vill du se flygfoto över Wollin [Wolin]

Relationer och barn

Gift.
? ?. Död omkring 1704 i Bavra fältväbelboställe, Lidhult (G).
Kerstin Jönsdotter.
Ingegerd Jönsdotter.
Cecilia Jönsdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.