Ansedel Jonas Persson

Soldaten
Jonas Persson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning


1682 vinterting 27 februari sidan 7.
Vid samma tillfälle anklagarlänsman Nils Jonsson Brusarp, drängen Jonas Persson i Prosteköp å frälsei Lidhult socken för det han skall hava besovit löskånan Elin Jönsdotter Broddhult å krono och dito socken vilket lägesmål de bägge inför rätten godvilligen vedergingo, dy böte Jonas Persson 40 marker och kånan 40 marker efter hon en gång tillförne för lägesmål pliktat haver. Ståendes bägge vidare uppenbar skrift i anledning av Kongl Göta Hovrätt resolution över lönskalägeutgången i löfte för böterna som häradet tillkommer och Jonas bör erlägga är Per Simonsson i Norrtorpa, och Torpa socken.

1683 vinterting 12-14 mars sidan 8.
Sedan inställde sig för rätten Anders Andersson i Prosteköp, klagandes till korpralen Jonas i Prosteköp för det han skall bragt honom i rykte för naturlig beblandelse men konan Elin Jönsdotter i Broddhult, för vilken korpralen tillförne pliktat haver, det korpralen icke kunde neka sig sagt hava, men beropade sig på vittnen nämligen Jöns Gudmundsson i Bassarås, och Jöns Månsson i Broddhult, som nu intet är tillstädes, dy uppsattes detta ärende till nästa ting.
Levde 1683-10.. i Brännebassalt, Lidhult (G).

1683 hösttinget 1-3 oktober sidan 113.
Corporalen Jonas i Brännebassalt böte för stämnings försittande 3 marker mot Anders Andersson i Prosteköp citeras 3die gången till nästa ting.
Antagen som soldat nr 66 (261) i Prosteköp, Lidhult (G).

1684 vintertinget 10-13 mars sidan 19.
Samma dag anklagade länsmannen Nils Jonsson i Brusarp soldaten Jonas Persson i Brännebassalt å frälse, för det han haver tillagt Anders Andersson i Prosteköp gift man, att hava haft naturligt umgänge Elin Jönsdotter i Broddhult: Jonas Persson i Brännebassalt sig och för rätten siterade, kunde sådant Anders Andersson intet övertyga, eller någon sagesman för sig producera, Dy blev han för samma beskyllning till 3 marker silvermynt böter förfallen, I kraft och förmågo av det 20 Cap Tings målabalken L: L:
Levde vid mantalsskrivning som ogift 1686 i Prosteköp, Lidhult (G).
Roten hade 1686 nr 261.

1720 vintertinget 13 Februari § 95.
Åbon Jöns Larsson i Prosteköp, igenom sin broder soldaten Lars Larsson kärade till gamle soldaten Jonas Persson, i Prosteköp, med påstående att han måtte taga lösen för sin skattejord, därstädes, som är en 1/8, likmätigt Kongl Majts förordning, svaranden förklarar sig att om käranden vill giva honom 40 daler silvermynt nästkommande Mikaelis dag i silvermynt, efter den valens som penningarna då gå och gälla, samt vara förnöjd med knektel legomålet, efter Kongl förordning, så vill han upplåta käranden samma åtting skattejord att tillträda fardagen 1721 varföre som käranden här till bejakar, och därpå togo parterna varandra i hand, så bliver samma förening av rätten konfirmerad.

1725 vintertinget 2 mars § 98.
Efter utverkad stämning igenom sin fullmäktig Daniel Jonsson, kärar Jöns Larsson i Prosteköp till sin broder Lars Larsson där sammastädes för det han, som allenast innehaver 1/8 av berörde hemman, icke därföre löningsskillingen emottaga vill, enligt Kongl Majts förordning, varandes förra åboen Jonas Persson igenom tingsrättens dom av d 13 febr 1720 dömd att av Jöns Larsson anamma lösen 40 daler silvermynt fått köpebrev på denna brodern tilldömde 1/8, därför Jöns honom nu samma penningar erbjuder.
Svaranden vill här emot rygga sig vid det köp han med förra ägaren Jonas Persson om bemälte 1/8 slutat, dock kan så mycket mindre förneka sig ju haft underrättelse att skattejorden igenom igenom tingsrättens dom blivit Jonas fråndömd och lösen Jonas Larsson som största lottägaren tillägnad, som Lars då utfört saken emot Jonas som fullmäktig å sin broder Jöns Larssons vägnar; fördenskull likmätigt tingsrättens ovan förmälte dom som vunnit laga kraft, bör Lars Larsson av sin broder Jöns Larsson för 1/8 skattejord i Prosteköp som Jöns tillägnad är återtaga lösen av de 40 daler silvermynt han därför till Jonas Persson utlagt.

1727 hösttinget 10 november No 244.
Soldatehustrun Anna Jonasdotter å egen och sin broder hustrus Gertrud Persdotters vägnar påstår efter stämning och utan deponerat lösnings skilling att få igenlösa den 1/8ting skattejord i Prosteköp, som varit Anna Jonasdotters salig fader Jonas Persson tillhörig.
Svaranden igenom sin ombudsman uppbördsman vältalig Sven Collin, framvisar 2ne tingsrätters domar d 13 februari 1720 och d 2 mars 1725 var igenom svaranden denna 1/8 är tilldömd, havandes Anna Jonasdotters avlidna moder lovat enär denna 1/8 blivit svaranden igenom förbemälte resolution d 13 februari 1720 emot 40 daler silvermynts lösen av faderen Jonas Persson tillerkänd utan detta äga käranden ingen jord i Prosteköp; för den skull vid så beskaffade omständigheter prövar tingsrätten rättvist svaranden ifrån kärandens tilltal häruti att befria.

Relationer och barn

Gift.
Okänd .
Anna Jonasdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.