Ansedel Anders Jonsson Kånberg

1704-

Född 1704 i Småland.
Anders Jonsson Kånberg
Född 1704 i Småland.

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Soldaten
Född 1704 i Småland.
Antagen som soldat nr 101 1729-10-07 i Kånna, Kånna (G).
Avsked som soldat nr 101 1740-11-13 i Kånna, Kånna (G).
Vid mönstring 1733 "sjuklig men står till nästa mönstring om han tager sig (gmr 1733).
Vid generalmönstring i Ljungby 1740. "Karlen begär och får avsked enär han ställer om icke bättre dock fullgod som är karl i sitt ställe" (gmr 1740).

1741 hösttinget 2 november nr 48.
För innestående 3ne års soldatelön och torpränta, har för avskedade soldaten Anders Kånberg stämt intressenterna av Kånna rote nr 101, varandes käranden och för svarandena, såsom innehavare av bostället komministern vördige och vällärde Hr Sven Ljungberg tillstädes, samt ingav käranden dess skriftelige varuti han förmäler sig i 3ne års tid nämligen 1732, 1733 och 1734 av roten Kånna Knutsgård för lönen och torpräntan ej skolat fått den ringaste styver som han således söker utbekomma, skolandes lagt soldat i sitt ställe, på vilken han sin egendom skolat bekostat.
Hr komministern förtydade att han hade haft sina åboar, nämligen Per Walberg först och sedan Olof Jönsson varit där 3ne år, vilken för ett år sedan avlidit berättandes eljest Hr komministern det soldaten skolat ständigt blivit hemma och icke gått på någon kommendering, möten eller avlönings likvidationer, allena General Mönstring, så att den ena bonden efter den andra lejt mera folk till bud efter honom än lönen och torpräntan sig bestigit: Uppvisandes eljest rotens qvittence bok, varav befinnes så väl lönen som torpräntan 1733 och 1734 betalt voro; tärföre Hr komministern förmenar för förra året likaledes utlagt är.
Utslag.
Såvida käranden icke gitter visa vad för honom egentligen dessa åren, skulle kunna på lönen och torpräntan inne stå , varandes å svarande sidan, jämte andragande av åboarnes, den ena efter andra gjorde kostnad, då han sig vid tillfällen avhållit, nu företedd rotens qvittence bok, där av dock ej behörigen urskiljas kan, huru vida något för honom som nu fordras, obetalt vara månde, eller icke, den ena samma tid varande åboen jämväl genom döden avliden är; Ty kan tingsrätten i en slik förefunnen beskaffenhet nu icke tillerkänna käranden någon påstådd bristande lön och torperänta för förberörde år av roten att utbekomma.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.