Ansedel Johan Jönsson Råberg

1713-

Soldaten
Född 1713 i Arboga stadsförsamling (U).
Johan Jönsson Råberg
Född 1713 i Arboga stadsförsamling (U).

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1713 i Arboga stadsförsamling (U).
Antagen som soldat nr 84 1740-05-07 i Viggåsa, Annerstad (G).
Far till ett barn [av ej angivet kön] 1741-11-01 i Skeens torp, Annerstad (G).
Avsked som soldat nr 84 1743-07.. i Viggåsa, Annerstad (G).
Kallades Råberg i rullorna, men skrev enligt domboken 1742 sitt namn Rådberg.
Var även bildhuggare, och vistades vid mönstring i januari 1742 hemma i landet (gmr 1742:1).
"Efter Amiralitetsunderrättens dom i Juli 1743 avgiven till Volontärregementet som han förr tjänt under" (gmr 1744 b.80).

1741 vintertinget 5 mars nr 78.
Gästgivaren Jöns Vrålin i Vrå som instämt soldaten Johan Rådberg, till erhållande av sexton daler 16 öre silvermynts fordran, likmätigt skuldebrev av dato 3 maj 1740 uppviste ett dato 2de denna månad, enligt corporalen Måns Rosendahls bevittnande, å själva skuldebrevet tecknat överenskommande, varigenom tillstås 2 daler 16 öre redan betalte vara, så att ej mer än 14 daler silvermynt återstår, som försäkras nästkommande midsommars dag betalas, i vidrigt fall imiteras borgenären till sin betalnings undfående uti dess lön; för den skull varder och slikt till efterlevnad i domboken infört, och av rätten fastdömt.

1742 Sunnerbo hösttinget nr 10.
För rätten framträdde kvinnfolket Maja Svensdotter Brun, och angav sig år 1741 om äktenskap tilltalt av soldaten Johan Rådberg, som nu i Kungens och Rikets tjänst är vistandes och även under slikt löfte av honom hävdad och med barn rådd, ingivandes till bestyrkande därav i avskrift en sådan försäkran som följer. Uti underskrivne fellige mäns närvaro gör jag härigenom vitterliget, att jag bekänner och tillstår mig hava på ära tro och loven försäkrat pigan Maja Svensdotter Brun, att inträda ett Cristligt äktenskap med henne fullborda det samma med uppenbarlig vigsel, därest jag icke nu så hastigt blivit bortkommenderad. Detta jag inför Gud och var kristen man tillstår, och med eget namns och hands undersättande uti underskrivna ärlige mäns vitterlighet som skedde här i Skeen d 20 april 1744.
Johan Rådberg

Till vittne Lars Mehlin Samuel Persson.

Att denna kopia är lika lydande med själva originalet ord ifrån ord attesterier.
Joachim Lemchen likaledes Samuel Persson Per Jonsson Ingeborg Folin och Pernilla Persdotter betygande d 28 dn sistlidne mars, att Rådberg i deras närvaro, d 28 näst föregående februari, uppå tillfrågan ensam ville stadfästa sitt förra löfte om äktenskapå med Maja Brun genom loven handslag samma bekräftade.
I avseende vartill Maja Svensdotter Brun anhöll om Tingsrättens tillstånd att bliva såsom Råberg äkta hustru kyrkotagen, på det hon sedermera till sina salighetsmedels fina bruk komma nå.

Utslag
Alldenstund Maja Svensdotter Brun med frånvarande soldaten Johan Rådbergs egen försäkran av d 20 april 1741, och Samuel Perssons, Per Jonssons, Ingeborg Folins och Pernilla Persdotters betygande d 28 sistlidne Mars bevisar, att Rådberg förbundit sig äktenskap henne bygga, såsom den han under slikt löfte hävdatt och med barn rått, vilket han och med vigsel fullkomna velat, om det kommendering ej varit honom hinderlig; för den skull finner Tingsrätten i förmågo av giftemåls B 3 cap 10§ för rättvist, att förklara Maja Svensdotter Brun, för Johan Rådberg äkta hustru i följe varav hon och enl 1686 års Kungl kyrkolag 5 cap 2§ bör med det i handboken befintel särdeles Bönesätt Kyrkotagas, skolandes så snart Johan Rådberg dock till orten ankommer, Laga vigsel dessa personer emellan vedertaligen sökas, och av vördige Predikoämbetet meddelas.

1746 vintertinget 5 mars nr 47.
Gudmund Giermundsson, änkan Ingegerd. Bengt Nordström och Jöns Åkerman klagade till sina gårdsbor Joen Nilsson och Joen Andersson för det de till nästlidna sommarting i deras jämte sina egna namn utagit stämning på gästgivaren Jöns Wrålin angående hos dem förättad pantning för soldaten Johan Rådbergs lön och torpskatt. Se vidare i domboken.

Relationer och barn

Före äktenskapet.
Maria Svensdotter Brun.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.