Ansedel Karl Jonsson Bolmgren

1728-

Född 1728-08-29.
Karl Jonsson Bolmgren
Född 1728-08-29.

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Trumslagaren
Född 1728-08-29.
Antagen som trumslagare 1748.
Transporterad som 2:e trumslagare 1749-09-30 från N.Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Levde vid mantalsskrivning som gift och brukade1/4 mtl 1759 i Bölmingaryd Backeg., Nöttja (G).
Kommenderad som 1:e trumslagare 1763 i Pommern.
Avsked som 2de trumslagare 1782-03-08 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Levde 1790 i Bäck soldat., Hamneda (G).
Kallades ibland Blomgren (gmr 1775, 1783). Född 1725 enligt rullan (gmr 1778).
Fick sin fullmakt 1748-05-25 (SE/KrA/0321/I/21 (1681-1805) s.35)

Sunnerbo härads tingsrätts dom uti instämde saken emellan trummeslagaren Carl Bolmgren dehls själv, dels och genom hovrättskommisarien herr Gustav Eriksson Ekman, å ena samt mönsterskrivaren välbetrodde Göran Ekegren, genom sin fullmäktige, auskultanten herr Jonas Collin, å andra sidan, angående det denne senare, eller mönsterskrivaren Ekegren, skall uppburit penningar för Bolmgrens tillkommande löningsspannemål, under det Bolmgren åren 1751, 1752 och 1753 varit på commando uti Finland, till en daler tio öre silverpenningar skäppan men till Bolmgren icke mer skall betalt än allena en daler för varje skäppa, däröver var trummeslagaren Bolmgrens gode man uti hemorten, Pehr Gudmundsson i Stavsätra är hörd vorden, som domboken utvisar, och varom, tillika med rättegångskostnad tvistat varit, avsagd uppå laga tinget uti Ljungby den 9 oktober 1755.
Utav vad parterna anföra låtit, så väl som Pehr Gudmundsson berättat, har tingsrätten befunnit, det trummslagaren Carl Bolmgren vid sin utmarsch här från orten med commenderingen av regementet åt Finland år 1751; anbetrott Pehr Gudmundsson i Stavsätra, att uppbära penningar för dess löningsspanemål utav vederbörande hemmans, åbor det mesta han kunde få, och Bolmgren sedermera till Finland överskicka, om vilken uppbörd likväl Pehr Gudmundsson icke besörjt, utan mönsterskrivaren Ekegren sig med den samma, under Bolmgrens bortavaro uti Finland åren 1751, 1752 och 1753 befattat; varutav följer att mönsterskrivaren Ekegren ej mindre är Bolmgren skyldig redogörande för denna uppbörd, än Pehr Gudmundsson det bort vara, om han den samma om händer haft; för den skull och som å Bolmgrens sida med edeligen avhörde vittnen Samuel Åkesson i Kvarnebacken, Nils Åkesson i Aplamoen, Sven Joensson Spjutaretorpet, Håkan Nilsson Stora Krokstorp eller Kroknäs, Samuel Sibbesson i Sjöbacken, samt Anders Nilsson och Joen Månsson i Skepshult, är bevisligit gjort, det mönsterskrivaren Ekegren för varje åhr 1751, 1752 och 1753; utav dem för Bolmgren berörde tjugoen och en halv skäppa spannemål, uppburit en daler tio öre silvermynt för var skäppa, men till Bolmgren icke guldit mer än en daler dito mynt skäppan; Ty prövar tingsrätten viss det bör mönsterskrivaren Ekegren gottgöra Bolmgren besagda uppburne överskott, som för ovanämnde tre år sig belöper till tjugo daler 5 öre silvermynt varemot likväl Ekegren vedergällning för sitt besvär med penningarnas uppbärande åt Bolmgren, som då vistades i Finland, njuta bör, vilken vedergällning tingsrätten härmed stadgar och utsätter till en daler åtta öre silvermynt för vart år, och gör tillsammans tre daler 24 öre, så att vad Ekegren utav omtalte överskott till Bolmgren betala skall, bliver 16 daler tretton öre dito mynt; därhos över mönsterskrivaren Ekegren påläggas att till trummeslagaren Bolmgren som sju styckna uthärads vittnen varit nödgad sin talan härutinnan fullty gälda uti rättegångskostnad 18 daler silvermynt; därest Bolmgren sine inkallade och avhörde vittnen förnöje.

1756 Sunnerbo vinterting 18 februari § 43.
Mönsterskrivare Ekegren instämde Pehr Gudmundsson angående Bolmgrens lönspannmål för åren 1751-1753.
Målet avgjordes inte utan hänsköts till nästa ting.

Relationer och barn

Gift 1759-01-01 i Bölmingaryd, Nöttja (G).
Ingrid Katarina Berglund. Född 1725-07-23 i Brusarp, Nöttja (G).
Anna Stina Karlsdotter. Född 1759-10-06 i Bölminge, Nöttja (G).
Elsa Katarina Karlsdotter. Född 1764-11-15 i Bökhult, Nöttja (G).
Död 1764-11-19 i Bökhult, Nöttja (G).
Peter Kornelius Karlsson. Född 1765-12-03 i Bökhult, Nöttja (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.