Ansedel Sven Olsson Vässman

1702-1732

Soldaten
Född 1702 i Småland.
Död 1732-01-31 i Hamneda (G).
Sven Olsson Vässman
Född 1702 i Småland.
Död 1732-01-31 i Hamneda (G).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1702 i Småland.
Antagen som trossdräng för 4 tältlaget 1718 i Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Antagen som soldat nr 14 1720-03-09 i Björstorp, Hamneda (G).
Död 1732-01-31 i Hamneda (G).
Var före soldattjänsten trossdräng för 4 tältlaget (gmr 1721).
Född i Småland och 19 år gammal vid antagningen.
Vid mönstring 1721 "sjuk hemma i landet" (gmr 1721).
Vid mönstring 1728 skriven som Sven Jönsson Wässman.
Enligt generalmönsterrullan 1733 "I skogen genom Wåda af ett Trä ihiälslagen".
Kallades Sven Västman vid Olofs födelse och levde i Hå.

1732 vintertinget 23 februari No 5.
En mycket lång beskrivning av Svens död skildras i tingsprotokollet. Här följer rättens utslag.
Resolutio.
Tingsrätten har detta allt uti behörigt vid noga övervägande hos sig komma låtit och vad angår drängen Bengt Bengtsson i Elinge så emedan han på intet sätt förvållat avlidne soldaten Sven Wessmans död ty bliver han och därifrån skäligen befriad.
Vad föraren Carl Ludvig Barck samt Sven Svensson i Horn beträffa, så befinnes av rannsakningen de avhörda edelige vittnens utsagor samt parternas förda tal och gensvar, hurusom, enär Sven Svensson högg ett granträd uti skogen så att det i kullfallandet sedan han ropat och budit dem som voro öster från honom i skogen och även fällt timmer, att de skulle taga sig till vara, fäste sig med sin topp åt 2ne st granar en större och en mindre, varpå föraren Barck som då stod vid avlidne soldaten Wessman strax gick till Sven Svensson vilken för emellan liggande ris och bråte högar icke kunde se Sven Svensson dock huru trädet i de 2ne granar med toppen sig fäst, och sedan efter föraren Barcks anvisning, Sven Svensson hade kullhuggit den lilla granen, samt det andra huggna trädet ändock icke kunde kullfalla höggo föraren Barck och Sven Svensson bägge det träd, som Sven Svensson först allena huggit på alldeles av roten, dock ropade Sven Svensson förut att de skulle taga sig till vara, då det och släppte sitt fäste med toppen i den större granen och därpå nederföll samt i det samma på en lutande fur 27½ aln därifrån och den nedböjde, så att de sedermera strax därefter, då de saknade Wessman, av vilken någon ej heller något rop hört, funno honom under denna fur av den samma nedertryckt och död sittande med huvudet mellan benen, havandes ingen av de edeliga vittnen kunnat betyga det emellan Wessman och föraren Barck samt Sven Svensson någon ovänskap varit så att härvid någon ovänskap varit så att härvid ingen omständighet finnes som kan giva misstankar till någon häruti inlupen willjavärkan; Ock all den stund edeln vittnet Jacob Nilsson därhos intygat att när föraren Barck gick till Sven Svensson bad han Wessman akta sig och en stund förr än granen nederföll ropade Sven Svensson att de däromkring varande skulle taga sig till vara, vilket vittnet som stod längre ifrån än Wessman hörde, att således Wessman det kunde höra, dessutan såg Wessman när granen föll med toppen i de andra båda granarna, och var då ett gått stycke därföre viken ifrån sitt träd, så att om han icke vidare gått dit utan aktat ropet, hade trädets nederfällande icke kunnat gjort honom ringaste skada, att således föraren Barck och Sven Svensson brukat härvid all möjlig försiktighet, men Wessman däremot, som sett när trädet fäste sig i de 2ne granar med toppen samt intet aktat ropen oaktsamhet brackt sig om livet helst varken föraren Barck och Sven Svensson för emellan liggandes ris och bråteshögarna kunde se honom eller han dem. Fördenskull prövar tingsrätten rättvist föraren Barck samt Sven Svensson jämväl häruti att frikalla dock detta allt Kongl Majts och Riksens Höglovliga Göta hovrätt högrättvisa skärskådan och beprövande i ödmjukhet underställt.

Relationer och barn

Gift 1722-12-30 i Björstorp, Hamneda (G).
Kerstin Tormansdotter.
Olof Svensson.
Ingeborg Svensdotter. Född 1726-05-29 i Björstorp, Hamneda (G).
Olof Svensson. Född 1727-01-22 i Hå, Hamneda (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.