Ansedel Bengt Stav

1653?-1692

Mönsterskrivaren
Född omkring 1653.
Död 1692-11-11 i Stavsätra, Nöttja (G).
Bengt Stav
Född omkring 1653.
Död 1692-11-11 i Stavsätra, Nöttja (G).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1653.
Levde som mönsterskrivare 1686 i Bohult, Odensjö (G).
Död 1692-11-11 i Stavsätra, Nöttja (G).
Begravd 1692-12-09 i Nöttja (G).
"Var i några veckor sjuk och efter ett Gudheligit och Kristeliget leverne" (Nöttja CI:1 s.256).


1685 hösttinget 15 oktober sidan 213.
Ibland andra ärender som då förohades kom för rätten mönsterskrivaren Bengt Staff, föregivandes huruledes som han dels igenom arv efter sina föräldrar, dels för medelst köp av sina syskon är kommen till possesionen av en del skattejord uti skatterustningshemmanet Stavsätra, beklagande sig intet kunna subsistera med mindre honom kunde permitteras några skatterättigheter att börda uti dito hemman, för den skull om rättens ad sistenell ödmjukeligen anhåller.
Resolutio
Mönsterskrivarens proposition och begäran tog tingsrätten uti noga pondererande, kunnades intet annat finna, utan han ju bör vara berättigat till att utlösa de som mindre uti Stavsätra Skattegård äga än ¼ i förmågo av Kongl Majts allernådigste resolution de dato den 10 juni 1684 vilka här under specificeras nämligen den delen som Anders Svensson besitter, och Lars Arvidsson i Extorp tillhörer, och Per Frändesson åboer, vilket allt skall ske efter lag och mätis manna ord om.

Till samma värdering efter skrevne av nämnden förordnades Per Jonsson i Snällsböke, Per i Berghem och Lars i Västerhult.

1686 vintertinget 8 mars sidan 3.
Mönsterskrivaren vältalige Bengt Staff låter uppbjuda 1/7 av skattegården Stavsätra, som han av Anders Simonsson i Stavsätra, för 43 daler silvermynt, 1 tunna säd och en ko inlöst haver vilket köpe instrumentet av d 18 februari 1686 utvisar 1 gången.
Dito uppvisade mönsterskrivaren ett annat köpebrev av Jöns Larsson i Lönshult, Joen Nilsson i Tjuvarp, Per Månsson i Högagård, utgivet och underskrivet uppå 1/6 skattejord av hela Stavsätra gård, och därför givit 100 daler silvermynt vilket nämndemannen Per Jonsson vittnade samt vara uppbudet 1 gången.

1686 vintertinget 9 mars sidan 21.
Vid samma tid och tillfälle, kommo för rätten Hr Mr Christianus Hammar tillika med mönsterskrivaren vältalige Bengt Staff, insinuerades ett förliknings instrument dem emellan upprättat, lydandes ord ifrån ord som följer.
Såsom vi undertecknade uti hastighet äro råka, de i någon split och oenighet, vilket före den lovliga tingsrätten i Ljungby är angivet den 9 mars 1686 alltså betyga vi här med, det samma tvistighet är medelst den lovliga rättens konsens förnäma herrars och gode mäns, mellan de, alldeles komponerat, så att vi erkänna oss för goda, trogna och uppriktiga vänner, och Bengt Staff såsom, svarande uti tvistighet, deklarerar Hr Mr Christian Hammar, såsom en ärlig uppriktig man, där emot Hr Mr erkänner Berngt Staff för en ärlig man och förtrogen, utlovandes Bengt Staff efter yttersta förmågo, villja kontribuera, till Nöttja kyrka, på det gud honom ifrån olycka, som genom hastig iver och dryckesmål kan förorsakas, nådeligen bevara ville, till visso haven vi våra namn och signote undersatt, tjänst ödmjukeligen begärandes välborne herr häradshövdingen detta å den lovliga rättens vägnar konfirmera tektes, Ljungby d 9 mars 1686.
Christ: Hammer Bengdt Stafh
Till vittne
Carl Gustaf Lodh

1688 Sunnerbo vinterting 9 mars § 132.
Bengt Staf köper jord av dels släktingar och grannar i Stavsätra, så att han blir ägare av totalt 1/3 mantal i Stavsätra.

1693 Sunnerbo sommarting 2 juni nr 136.
Efter förlupet vidlyftigt tal och gensvar, emellan löjtnanten Håkan Jönsson Pex, och länsmannen välaktad Nils Jonsson, angående femton skäppor tiondespannmål, dess måg mönsterskrivaren salig Bengt Staaf i Juur [Ljuder] socken Konga härad å löjtnantens vägnar skall uppburit, som han med Hr överstens välborne Hr Abraham Cronhiorts capiale attest av d 15 februari 1693 beviste, blev parterne emellan inför rätten således förenat, att sahlig Bengt Staafs änka till Pexen erlägger och betalar åtta skäppor spannmål, var på länsmannen å sin dotters vägnar med löjtnant Pex gav händer samman och gjorde avträde.

1693 Sunnerbo höstting 6 oktober nr 153.
Hr löjtnanten manhaftig Petter Kiempe för rätten angav, som skall han av mönsterskrivaren salig Bengt Staaffs änka, ej kunna mäktig bliva 12 tunnor spannmål, dem han förmenar sig rätteligen hava att pretendera;
Till svars uppå änkans vägnar, dess fader länsmannen välaktad Nils Jonsson sig sisterade, föregivandes ingen i denna sak varit citerat, dhy blev av rätten citation beviljat, ehuruväl länsmannen lovade, utan citation på nästa ting comparera.

1705 Sunnerbo vinterting 10 februari.
Bengt Nilsson i Stavsätra var brukare av 1/16 skattejord tillhörigt salig Bengt Stafz omyndiga barn. Enligt kontrakt skulle Bengt bruka gården i 12 år, men förmyndarna hade inte anskaffat den stuga som kontraktet föreskrev. Förmyndarna blev av rätten ålagda att anskaffa stugan och fullgöra kontraktet.

Stämnd till vintertinget 1725 § 77 av sin släkting Olof Bolm för att ha sålt 1/6 till en person som inte var släkt. Rätten dömde till Olofs fördel.

Relationer och barn

Gift.
Rebecka Nilsdotter Runevald. Född omkring 1670.
Död 71 år 13 veckor 2 dagar 1741-04-28 i Stavsätra, Nöttja (G).
Måns Bengtsson Stav. Soldaten
Född 1690-08-07 i Stavsätra, Nöttja (G).
Död 1754-08-09 i Stavsätra, Nöttja (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.