Ansedel Andreas Thelin

1716-

Korpralen
Född 1716-05-12 i Odensjö (G).
Andreas Thelin
Född 1716-05-12 i Odensjö (G).

F Suno Thelin.
Född 1663 i Telestad, Växjö (G).
Begravd 1729-06-17 i Odensjö (G).

FF Måns Gudmundsson.
Född beräknat 1618.
Begravd 1711-09-03 i Odensjö (G).

 
 
FM Karin Håkansdotter.
Född beräknat 1634.
Begravd 1709-04-11 i Odensjö (G).

 
 
M Rebecka Andrea Berggren.
Född ca 1696 i Annerstad (G).
Död 1733-12-31 i Skeen norreg., Annerstad (G).

MF Andreas Petri Berggren.
Född 1651-07.. i Gränna (F).
Död 1707-03-13 i Annerstad (G).

 
 
MM Gunilla Osaengia.
Född 1657-07-25 i Annerstad (G).
Död 1733-04-23 i Annerstad (G).


MMF Jöran Osaengius.
Född 1614-02-20 i Annerstad (G).
Död 1672-05-18 i Annerstad (G).


MMM Estrid Petrusdotter Psilander.
Född i Virestad (G).


Levnadsbeskrivning

Född 1716-05-12 i Odensjö (G).

1732 sommartinget 8 juni No 43.
Uppå pappersmästaren mäster Johan Lemchens igenom uppbördsman vältalig Sven Collin gjorde angivande, finner rätten skäligt, att förordna vice pastoren ärevördige och höglärde Hr magister Magnus Thelin uti Kärda, till förmyndare för sin halvbroder Ander Thelin, behagandes, till iakttagande av den omyndiges bästa, ställa sig lag och 1669 års Kongl förmyndareordning till behörig efterrättelse.

1733 Sunnerbo sommartinget 11 juni § 80.
Kyrkoherden ärevördige och högvällärde hr Magnus Thelin, uti ingiven skrift, andrager, att som han d 8 juni 1732, blev förordnad till förmyndare för sin halvbroder Anders Thelin, och samma förmyndarskap ej längre förestå kan, alldenstund 1ne han icke av sin salig fader på dess yttersta därtill förordnades, utan allenast att hava tillika med de förordnade förmyndare anseende över barnen och deras lilla egendom, 2dr har han lång väg till Skeen, att tilldse icke allenast sin halvbroder lilla arv utan och gårdens kultur, samt vidlyftige reparationer, så vid pappersbruket och kvarnanrne som själva gården och där han fria resor på räkning uppförde skulle de stiga allt för högt, 3die har dess svärfader framlidne hr kyrkoherden Johan Thoranius d 24 sistlidna februari med döden avgått, vilken sig efterlämnat en värnlös och på främmad ort stadd änka med 4 ganska små omyndiga barn, för vilka han hädanefter en tillbörlig omsorg draga måste; fördenskull anhåller han det bemälte förmyndarskap för hans halvbroder, måtte bliva devirerat på någon annan, som kunde vara tienligare vid bättre villkor, närmare på orten, samt i förbund även som han, givandess nu närvarande förslag på sin halvbroder och och den omyndigas styvbroder komministern vördige hr Casten Heurlin uti Urshult i Kinnevalds härad; och som han nu ej tillstädes är och rätten dess villkor sig ej bekant har; ty har rätten velat detta med honom kommunicera varom hr kyrkoherden Thelin bör draga försorg, förmodandes att hr komminister Heurlin detta som ett så cristeligit verk icke sig undandraga lärer och behagar han nästa ting med sin utlåtelse häröver hos rätten inkomma.
Antagen som volontär nr 119 1736-11-06 i Angelstad, Angelstad (G).
Anvsked som volontär nr 119 1739-08-24 i Angelstad, Angelstad (G).

1741 vintertinget 26 februari nr 3.
Uti ingiven skrift, anförer kyrkoherden ärevördige och höglärde magster Hr Magnus Thelin, huru som man tid efter annan med missnöje har måst förnimma, att dess halvbroder Anders Thelin, sedan han förmyndare insikt och styrsel undslapp, sin genom arv tillfallen egendom ej skall vara i stämd själv bestrida; varför Hr magistern och kyrkoherden nödgas, såsom hans närmaste anförvante, vilken och dess fördels bevakande och sunda uppfostring skötsel av bägge deras salig fader under sin sista levnad, anförtrodd blivit, slikt halvbroderns, tillstånd fördraga, i förmodan det tingsrätten honom uti detta dess oförmögne tillstånd, med en trogen och uppriktig curator förse ville, som honom och dess lilla egendoms förvaltning igenom en försiktig anvisning till tjänst och fördel vara månde; bilägandes till att visa denna sin halvbroders oförmögenhet sitt lilla, tillbörligen sköta, ett betygande av Samuel Persson i Skeen Brogård, Petter Svensson, Jacob Nilsson och Måns Andersson ibidem Norregård, under d 24 i denna månad, samt för övrigt förmäler, det Anders Thelin, som genom brev d 9 hujus Hr magistern och kyrkoherden förständigat blivit, av mindre förstånd sin egendom så medelst oförsiktigare försett, att han emot, ett blott frälsehemman och någre penningar, igenom skifte med bergsfogden välbetrodde Anders Bergström, sin fastighet i Skeen rusthåll, av hastighet, och icke ägandes råderum med någon sin anförvant, här uti att rådföra plötsligen förplundrat, ej utan sin välfärds nackdel med mera skriften som jämte det anförmålte betygade och Anders Thelins brev upplästes, innehåller och bebreder. Och alldenstund mera nämnde Anders Thelin igenom även här vid ingiven skrift detta allt erkänner, med begäran, att Hr magistern och kyrkoherden som dess förmyndare tillförne varit, och all upptänklig faders huldhet alltid betygat, måtte till curator fram för någon annan förordnas, vilken han sin egendom och sig själv i trygghet och säkerhet anförtro kan. Varandes tingsrätten utom dess nog vitterligit, det denna Thelin förmedelst dess ostadiga förda leverne, samt sin egendoms oförsiktige förvaltning och bestyrkande, varutinnan han intyges ännu fortfara, måste stå under curatel; där till således förordnad varit efter begäran, Bergfogden Bergström vilken dock å sista ting sig därifrån avsagt; Ty finner tingsrätten sig föranlåten i anledning till ärvdabalkens XIX cap § 4 att denna ansökning villfara, samt Hr magistern och kyrkoherden Thelin, i bergsfogden Bergströms ställe till ofta berörde Anders Thelins curator och biträdare vid dess egendoms tillbörlige vårdan och förestående, härmedelst förordna, i förmodan han slikt sig icke undandraga lärer, utan denna sin halvbroder framdeles välfärd och förmån antager, att uti bästa måtton bevaka, och honom laglikmätigt handledande, göras.

1741 vintertinget 10 mars nr 149.
Handlaren Jonas Lidberg i Bassarås har väl lagligen inkalla låtit Andreas Thelin i Skeen till erhållande av 20 daler silvermynts fordran för en Älghuds Kiöller [skjorta], enligt upptedt huvudskuldebrev dato 28 augusti 1737 men svaranden som efter intygande, stämningen i laga tid erhållit, har hela tinget uteblivit; Fördenskull finner tingsrätten, uppå kärandens påstående rättvist att genom tredskodom förplikta Thelin desse 20 daler silvermynt med 1 daler silvermynt rättegångs omkostningar käranden förnöja och betala; dock bör kärande här av lämna svaranden delaktighet så tidigt för nästa ting, att han där skall ägas, kan hava råderum, saken instämma och återvinning söka.

1741 hösttinget 30 oktober nr 8.
Kyrkoherden Magnus Thelin instämde sin broder Anders Thelins förra kurator Anders Bergström. Målet uppsköts till nästa ting.
Instämd till hösttinget för hästförsäljningen nr 86 1741-11-05 i Sunnerbo (G).
Instämnd till tinget no 76 för en skuld om 50 daler silvermynt 1746-03-08 i Sunnerbo (G).

1746 hösttinget 23 oktober nr 2.
Uti ingiven skrift andrager undvarande Corporalen vid Hr generallöjtnanten [Jean Louis] Bousqvets regemente, Anders Thelin, det han av oförsiktig eftertanke förliden sommar lät anvärva sig till krigstjänst, var vid han med ringa sold för sedd varder, och befarar sin änteliga undergång, så vida icke tingsrätten sin vanliga vårdnad och omsorg så tilldela. Ty medelst han från krigstjänsten kan ledig bliva, där om han träget för rätten anhåller.
Utslag.
Denna Anders Thelins ansökning förevistes till hans förordnade curator och målsman rusthållaren vältalig Lars Lemchen, som lärer av Thelins egendom finna någon utväg till hans nödtorfts hjälp och understödjande.
1747 vintertinget 11 mars nr 128.
Lars Lemchen begärde att få upplåna 70 daler silvermynt för Andreas välfärd vilket godkändes av rätten.
Levde vid vigseln som avskedad korpral 1754 i Skeen, Annerstad (G).
Ärvde 13/30 i egendomen Skeen Annerstad (G) efter föräldrarna.Dessa andelar förvärvades 1758 av svågern Lars Lemchen.

Relationer och barn

Gift.
Lena Vickman. Född 1714.
Död 1742-09-01 i Skeens norreg., Annerstad (G).
Suno Andreasson Thelin. Född 1742-01-09 i Skeens norreg.., Annerstad (G).
Död 1742-03-29 i Annerstad (G).
Gift 1754-07-21 i Skeen, Annerstad (G).
Gunnel Samuelsdotter.
Rebecka Andreasdotter Thelin. Född 1755-04-14 i Skeen, Annerstad (G).
Kristina Andreasdotter Thelin. Född 1757-09-30 i Skeen, Annerstad (G).
Söne Andreasson Thelin. Född 1759-08-09 i Bölminge, Nöttja (G).
Död 1759-08-15 i Bölminge, Nöttja (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.