Ansedel Sven Larsson Berg

1695-1742

Soldaten
Född 1695 i Småland.
Död till sjöss 1742-07-26.
Sven Larsson Berg
Född 1695 i Småland.
Död till sjöss 1742-07-26.
F Lars .   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1695 i Småland.
Antagen som soldat nr 58 1729-12-12 i Öxnalt, Lidhult (G).
Död till sjöss 1742-07-26.
Sven Berg wedergår uti sin obligation af d 13 july 1724 sig hafwa af dess swåger Swen Jönsson i Ulfwanäs låntagit 250 cr smt emot pantsättiande af frälse skiötet på Wirkesnäs och försäkran at af bemte Wirkesnäs få upbära skatten 13 cr för interesset … osv [Sunnerbo småprotokoll 1726-02-22, nr 53].

1725 vintertinget 2 mars § 88.
Efter förordnande hava nämndemännen Nils Josefsson i Ularp och Jöns Månsson i Saxnäs besiktigat den plan som till skogvaktare bostället Knalleberg uti Lidhult socken [numera Femsjö] är begärd få intagas utav bemälte hemmans med Tåssaberg [Torsaberga] samfälte mark, varandes samma plan emellan bägge hemmanen belägen och kallas Roakärr, vilken för detta skall hört och som en hage varit nyttjad till Knalleberg för den skull som ägaren av hemmanet Tåssberg fänriken välman haftige herr Sven Berg, igenom sin underskrift d. 26 febr innevarande år samtyckt till denna hagens återupptagande och nyttjande till bostället Knalleberg, alltså lämnas Knalleberg innehavare tillstånd att inhägna merbemälte hagepark Roakärr och den framdeles under samma boställshemman opåtalt nyttja.
Frånvarande vid upprop på hösttinget § 86 1726-10-21 i Sunnerbo (G).

1726 hösttinget 24 oktober § 154.
Samma dag lät bonden Sven Månsson i Mälbyf rån Västbo härad ingiva och fulltyga med en av Nils Bolin i Marhult och Lars Bengtsson i Femsjö d 27 sistlidne september utgiven attest: att han icke allenast med för detta frälsefogden Sven Larsson Berg, communicerat denna tingsrätt d 1 näst för vekne mars fällte contumacia dom, däruti han Sven Larsson är contumacita på dömd: att till honom betala sex daler silvermynts skuldfordran med 4 daler silvermynts interesse och expenser utan och att Sven Berg sig förbundit att dessa penningar då innom 14 dagar betala eller leva efter denna bemälte contumacia dom, begivandes nu å den samma rättens confirmation, och alldenstund Sven Berg härav erhållit tidig delaktighet men den intet, sökt återvinna; fördenskull och i förmågo av d 2 § uti Kong Majts stadga av d 4 juli 1695 finner rätten rättvist att avsäga: det Sven Berg här på ingen vidare talan äger utan varder denna contumacia dom i alla delar faststäld.

1726 hösttinget 29 oktober § 330.
Efter uttagen och i laga tid bevisligen levererat stämningfordrar Sven Eriksson i Sven Eriksson i Hambna igenom sin ombudsman Hindrik Andersson i Svänskatorpet utav Sven Berg i Torsaberga trettioåtta daler 4 öre silvermynts kapital med 7 års intresse á 5 procent. Sven Berg var inte tillstädes, ej heller låtit anmäla något förfall till sin frånvaro, och som igenom Sven Bergs egenhändiga brev av d 18 oktober 1725. Skulden tillstås; alltså på dömes Sven Berg, som contumaciter uteblivande, att betala käranden Sven Eriksson i Hambna [Hamneda] dessa ovan benämnde trettioåtta daler silvermynt med elva daler 16 öre 16 penningar silvermynt intresse samt 4 daler silvermynt expenser; dock detta allt under de lagfast tillständighet som Kongl Majts stadga d 4 juli 1695 § 2 förmår och innehåller.

Kommenderad till Malmö 1740 och ställdes på förbättring till nästa mönstring.
Var sjuk i januari 1742 (gmr 1742:1).
Var i februari 1742 kommenderad till Karlskrona (gmr 1742:2).

Relationer och barn

Gift.
Hanna Kempe. Född 1701.
Död 40 år gammal i Öxnalt soldat., Lidhult (G).
Begravd 1741-10-18 i Lidhult (G).
Peter Svensson. Född 1726-03-07 i Torsaberga, Femsjö (N).
Magdalena Svensdotter. Född 1733-07-24 i Öxnalt soldat., Lidhult (G).
Lars Svensson. Född 1737-06-14 i Öxnalt soldat., Lidhult (G).
Peter Svensson. Född 1740-09-15 i Öxnalt soldat., Lidhult (G).
Död i Öxnalt soldat., Lidhult (G).
Begravd 1741-12-06 i Lidhult (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.